Aktivitet

Grønland og rigsfællesskabet til debat

Et ønske om at købe Grønland gjorde forholdet mellem Danmark og Grønland til nyhedsstof over hele verden. Klæd eleverne på til aktiv stillingtagen med argumentationsanalytiske færdigheder.  

Med udgangspunkt i forskellige holdninger til Rigsfællesskabet, kan eleverne arbejde med at vurdere andres argumenter, og på den måde blive mere bevidst om deres egne. Aktiviteten kan bruges på en række lignende problemstillinger og understøtter elevens aktive deltagelse i samfundet

 

Aktiviteten er henvendt til undervisningen i dansk, samfundsfag eller historie.

Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktivitetens sigte er at klæde eleverne på i forhold til at vurdere forskellige argumenter og holdninger. På den baggrund klædes eleven på til at vurdere argumenter i en aktuel debat på et oplyst, kritisk grundlag og eventuelt også at tage del i debatten.

 

Tilrettelæggelse 

Aktiviteten kræver en grundlæggende forståelse af Rigsfællesskabet og Grønland i den sammenhæng. Derfor kan aktiviteten bruges som afslutning på et længere forløb om disse emner.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal par- og grupper sættes sammen?
 • Hvordan skal tiden til de forskellige faser i aktiviteten skal fordeles?
 • Hvilken rækkefølge skal faserne falde i?

Det kan også overvejes, hvorvidt du vil benytte de citater, der findes i en PDF øverst på siden, eller om du vil finde andre citater, der måske i højere grad peger ind i lige præcis det forløb og den viden, klassen har arbejdet med forud for denne aktivitet.

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser:

 

1. Introduktion: Hvad er et argument?

Introducér eleverne til britiske filosof og idehistoriker Stephen Toulmins tanker om, hvad et argument er og består af. Argumenter består af:

En påstand (P), som afsender gerne vil have modtagers tilslutning til.

Påstanden bakkes op af et belæg (B), som modtager vil være mere tilbøjelig til at være enig i (end P).

Påstand og belæg bindes sammen af hjemlen (H), som er en almengyldig regel, som endnu flere vil være enige i. Et eksempel kunne være, at "frihed er godt". Hjemler ikke neutrale. Tværtom implicerer de værdier, og det betyder, at når man accepterer et argument, har man også abonneret på værdier, man måske ikke er klar over. Læs mere om argumenter her.

 

2. Arbejde i par med citater

Eleverne undersøger parvis argumenterne i de to citater, der er vedhæftet i bilaget. Eleverne kan eventuelt følge denne skitserede arbejdsgang:

 • Læs et citat højt og tal sammen om hvad jeres umiddelbare indtryk er af teksten.
 • Undersøg sammenhængen mellem påstand og belæg.
 • Formulér sammen én sætning, der udtrykker den hjemmel og værdi argumentationen hviler på.

 

3. Fælles opsamling

I kan nu tale sammen om citaterne og deres argumentation. I kan for eksempel tale om:

 • Hvilke forskelle var der på jeres oplevelse af citaterne før og efter argumentationsanalysen?
 • Hvilke forskelle eller ligheder er der mellem hjemmel og værdier de to citater i mellem?

 

Evaluering

Undervejs i fase to har du som lærer mulighed for at lytte til og stilladsere eleverne i deres arbejde, hvilket er en del af den formative evaluering.

Du kan efter gennemførslen af aktiviteten overveje:

 • Hvordan var sammenhængen mellem argumentationsanalysen og klassens øvrige arbejde med for eksempel Rigsfællesskabet?
 • Hvordan styrker argumentationsanalytiske færdigheder elevernes arbejde i dansk, historie og/eller samfundsfag?
 • Er der erfaringer fra aktiviteten, der kan være interessante at drøfte i klasse- eller fagteam?
Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.