Aktivitet

SkraldeSafari

Indskoling og mellemtrin: SkraldeSafari kan anvendes som led i autentisk og problembaseret undervisning, der kan styrke elevernes naturfaglige kompetencer. 

Aktiviteten kan tilpasses til eleverne i indskoling og på mellemtrin.

 

Anslået tidsforbrug: SkraldeSafari kan gennemføres på 4 lektioner, men aktiviteten kan udvides til et længere forløb med fokus på miljø, plastik og affald.

SkraldeSafari er Miljøstyrelsens koncept for affaldsindsamling i naturen. Konceptet kan danne afsæt for undervisning i natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet, og der tages primært udgangspunkt i kompetenceområderne Undersøgelse og Perspektivering.

SkraldeSafari har tre formål, der knytter sig til problemstillinger om plastik og andet henkastet affald i naturen samt til borgernes rolle i at begrænse affaldet. Formålene er: at eleverne bidrager til at holde naturen i deres nærområde ren, at de får viden om typer af affald (fraktioner) og  nedbrydningstid for forskelligt affald, samt at de får erfaring med affaldsindsamling og -sortering.

 

Forudsætninger, form og indhold

SkraldeSafari kan sætte fokus på en naturfaglig undervisning, der kan udvikle elevernes kompetencer. Sådan en undervisning er blandt andet kendetegnet ved at være problembaseret og autentisk. I problembaseret undervisning arbejder eleverne selvstændigt med en autentisk undren eller problemstilling. Det er dermed problemet, som styrer processen. Autentiske problemstillinger ligger i forlængelse af, hvad eleverne undrer sig over og finder vigtigt at belyse eller besvare i forbindelse med problemstillingerne. Et andet centralt element i kompetenceorienteret naturfagsundervisning er, at eleverne selv har stor indflydelse på undervisningens forløb og indhold (elevstyring).

Læs mere om kompetenceorienteret naturfagsundervisning i Viden Om på emu.dk

 

Tilrettelæggelse

SkraldeSafari kan afvikles over relativt kort tid som en temadag, men arrangementet kan også tænkes ind i et længerevarende forløb med fokus på affald, genanvendelse af ressourcer, sortering, kredsløb i naturen, naturbeskyttelse og forurening eller biodiversitet. Det er også muligt at arbejde med sammenhæng til andre fag, eksempelvis dansk, hvor kampagners budskaber og billedbrug kan analyseres og sammenlignes. Se links med inspiration til undervisningen nederst på siden.

SkraldeSafari skal foregå i et naturområde nær skolen eller langs en mindre vej eller sti. Det kan være på skolens eget område eller i en park, en skov, en strand eller området omkring en å i nærheden. Området kan vælges ud fra  eksempelvis afstand til skolen, forekomst af affald og typer af affald.

Differentiering kan foregå ved, at nogle elevgrupper kan have fokus på få affaldsfraktioner, mens andre kan lede efter alle fraktioner. Der kan også stilles refleksionsspørgsmål på  varierende  abstraktionsniveau eller koble flere eller færre fagbegreber på afhængigt af elevernes sproglige og faglige niveau. En evaluering af indsamlingen med klassen er tænkt ind som en afsluttende aktivitet.

Det er særlig godt at samle affald i naturen, når der ikke er meget græs eller mange blade og heller ikke sne. Det kan være først på foråret eller midt på efteråret, inden bladene falder.

Find fremgangsmåde, uddelingsark og andre materialer til SkraldeSafari, eksempelvis info om affaldsfraktioner og nedbrydsningstid, på plastikviden.dk

Hent eventuelt inspiration til arbejdet med affald og affaldsfraktioner på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvor skal SkraldeSafari foregå?
 • Skal der differentieres i forhold til fraktioner og fagbegreber?
 • Hvordan skal aktiviteten introduceres og evalueres?
 • Hvordan kan elevernes deltagelse og læring kan evalueres formativt undervejs?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i fire faser.

1. Introduktion og forforståelse

Aktiviteten kan indledes med en introduktion til SkraldeSafari - indhold, mål, opgaver og arbejdsformer.

Læreren kan indledningsvis vække elevernes nysgerrighed med en klasserumssamtale om det affald, eleverne selv smider ud derhjemme, eller om det affald, de ser på vej til skole. Efterfølgende kan læreren brede perspektivet ud og fortælle om, hvor meget affald der produceres hvert år pr. borger i kommunen, i Danmark eller i hele verden fordelt på de officielle affaldsfraktioner. Kommunens oplysninger kan rekvireres på teknisk forvaltning eller i kommunens seneste affaldsplan.

Du kan vække elevernes nysgerrighed og refleksion med spørgsmål som disse:

 • Hvilke typer af affald ser I på vej til skole (eksempelvis plastik, madaffald, papir, ispinde, brugte cykler)?
 • Hvad synes I om, at der ligger affald?
 • Hvorfor smider folk deres affald i naturen?
 • Hvad gør affaldet ved naturen?

2. Skraldesafari

Klassen kan herefter gennemføre SkraldeSafari med udgangspunkt i vejledningen til konceptet.

3. Affaldssortering og -fraktioner

I SkraldeSafari kan eleverne arbejde med affaldssortering, når de under indsamlingen noterer på et ark (findes på Miljøstyrelsens hjemmeside sammen med resten af materialet til SkraldeSafari), hvor de kan sætte en streg i den fraktion, som de mener, affaldet hører til.

Efter indsamlingen kan spørgsmål som disse stilles til eleverne:

 • Hvilken slags affald fandt I meget af?
 • Hvad forventede I ikke at finde i naturen?
 • Var der noget af affaldet, som I havde svært ved at placere som en bestemt type affald?

4. Nedbrydningstid

I SkraldeSafari kan eleverne efter affaldsindsamlingen kigge på deres affald og regne ud, hvor mange år de har skånet naturen for i nedbrydningstid. Tidslinjen, der kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside sammen med resten af materialet til SkraldeSafari, angiver det maksimale antal år, som eksperter regner med, at det tager naturen at nedbryde affald som aviser, mundbind eller kapsler.

Læreren kan drøfte med eleverne:

 • Hvad er nedbrydningstid?
 • Hvordan sker nedbrydningen - tænk gerne både kemiske, fysiske, geografiske og biologiske forhold ind?
 • Hvor mange år har vi med vores affaldsindsamling skånet naturen for?
 • Hvorfor kan nedbrydningen mon kun udregnes som et cirka-tal?

Yderligere inspiration

Du kan udvide SkraldeSafari til et længerevarende forløb over flere lektioner. Det kan eksempelvis ske ved at sætte fokus på nedenstående emner med relation til affald i naturen og indsamling af det. 

Genanvendelse af affald

Fire undervisningsforløb fra Skoven i Skolen med 12 aktiviteter om affald, genbrug og nedbrydning i naturen. Målrettet 3. – 6. klasse

Fire forsøg fra Skoven i Skolen til klasselokalet og skoven. Forsøgene illustrerer nedbrydningstid, forurening og forbrug. Målrettet 4. – 6. klasse.

Ni forløb med fokus på affaldets kredsløb fra onlineportalen Mind the Trash. Målrettet 4. – 6. klasse.

Bæredygtigt forbrug

Øvelser og forsøg på astra.dk med fremstilling af miljøvenligt plastik. Målrettet 3. - 10. klasse.

Materiale fra Friluftsrådet med forslag til undersøgelser, der kan give eleverne
indsigt i etisk og uetisk forbrug
. Målrettet alle klassetrin.

Menneskets rolle i naturen

Fiktionsfortælling fra Skoven i Skolen om træernes indvirkning på klimaet. Målrettet 0. – 3. klasse:

Materiale fra Skoven i Skolen om klima og skovrejsning. Målrettet 4. – 6. klasse

 

Evaluering

Afslutningsvis kan læreren gennemføre en klassesamtale om elevernes udbytte og oplevelse af konceptet. 

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fik du aktiviteten til at knytte an til klassens arbejde op til aktiviteten?
 • Hvilke øvrige problemstillinger i natur/teknologi eller andre fag kan aktiviteten understøtte?
 • Er der en særlig observation fra undervisningen, du vil drøfte med teamet med henblik på at justere og tilpasse arbejdet med aktiviteten i andre klasser?

 

Kreditering

Aktiviteten er udviklet af Det Nationale Plastikcenter, Miljøstyrelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.