Redskab

Løft af de fagligt svageste elever

Program for løft af de fagligt svageste elever formidler viden og værktøjer til skoler, der ønsker at gøre en særlig indsats for de fagligt svageste elever. 

På denne side findes materialer fra programmet Løft af de fagligt svageste elever: En publikation om indsatser, der virker i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i matematik samt konkrete forløb og redskaber til undervisningen. 

Læs mere om programmet her

 

Vidensopsamlingen

Publikationen Hvad virker i matematik er en opsamling af forskningsbaseret viden om indsatser, der har dokumenteret effekt i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i matematik. Der er også udviklet en plakat, der kan printes ud og bruges som udgangspunkt for dialog i teamet. Plakaten indeholder en figur, der giver overblik over elementerne i en målrettet indsats for elever med faglige udfordringer i matematik.

Materialet tager udgangspunkt i fem overordnede indsatstyper, som har vist sig at være særligt effektive i forhold til at skabe faglige løft for elever i udskolingen med faglige udfordringer i matematik. De fem indsatstyper er:

 • Turboforløb og intensive læringsforløb
 • Forældreinddragelse
 • Peer learning
 • Mentor- og tutorprogrammer
 • Monitorering og feedback

Hent vidensopsamlingen her

Hent plakaten her

 

Redskaber

I forbindelse med projektet er der udviklet en række forskellige redskaber og forløb, der kan bruges af skoler, der ønsker af gennemføre og udvikle intensive læringsforløb. 

Herunder præsenteres følgende redskaber og forløb:

 • Inspiration til at arbejde med aktiviteter og didaktiske greb
 • Undervisningsdifferentiering
 • Intensivt læringsforløb til matematik om brøker
 • Peer learning 
 • Løbende evaluering og feedback
 • Video om fagligt løft i matematik

 

Inspiration til at arbejde med aktiviteter og didaktiske greb

Formålet med dette materiale er at give inspiration og ideer til at arbejde med materialer i matematikundervisningen, der er udviklet i forbindelse med Program for løft af de fagligt svageste elever. Selv om der i titlen er sat fokus på de fagligt svageste elever, er erfaringen fra skolernes arbejde med de eksisterende redskaber, at materialet også er brugbart i aktiviteter til elever, som ikke kan betegnes som fagligt svage.

Lærevejledning - Kataloget her har fem trin i en lektionsskabelon som omdrejningspunkt. Ved hvert trin vil forskellige aktiviteter og didaktiske greb blive udfoldet via elevark og lærerark sammen med henvisninger til, hvor de anvendes i de eksisterende materialer i programmet.

Elevark og Lærerark - Her findes elev- og lærerark til print.

Det samlede materiale - Lærervejledning, elevark og lærerark samlet i en fil. 

 

Undervisningsdifferentiering

Dette forløb giver eksempler på, hvordan undervisningsdifferentiering kan se ud i praksis i matematik. Materialet kan anvendes af alle skoler, der ønsker inspiration til at arbejde fokuseret med differentiering.

I materialet er undervisningen ikke rettet mod den enkelte elev, men nærmere mod eleven i fællesskabet og undervisningen skal tilrettelægges, så den rummer udfordringer for alle.

Introduktionen - I introduktionen kan du læse mere om, hvordan følgende undervisnings-differentieringselementer kan inddrages i undervisningen:

 • Organisér undervisningen, så den tilgodeser elevernes forskelligheder.
 • Forbered proaktive og eksemplificerende instruktioner.
 • Overvej, hvordan eleverne kan arbejde differentieret med indhold og materialer.
 • Formulér mål for læring og følg op med løbende evaluering.
 • Sæt fokus på læringsmiljø, da det er tæt forbundet med differentiering.

Undervisningsforløb - Undervisningsforløbet til matematik i udskolingen.

 

Intensivt læringsforløb til matematik om brøker

Materialet giver forslag til og eksempler på, hvordan du kan arbejde med de matematiske begreber, variable og ligninger ud fra en relationel orienteret tilgang. Det er altså ikke sigtet, at eleverne lærer at løse for eksempel en ligning instrumentelt og hurtigst muligt, men at du i arbejdet med materialet skaber en forståelse for bogstavers rolle i matematikken, for lighedstegnets forskellige betydninger, samt for hvad det vil sige at løse en ligning.

Elevark - Materialet kan printes og udleveres til eleverne.

Hent det samlede materiale her - Introduktion, forløbsbeskrivelser og elevark.

 

Peer learning 

Der er udviklet to redskaber med fokus på elev-til-elev læring i matematik. Dokumenterne indeholder lærervejledning og aktiviteter, og materialet kan anvendes af alle skoler, der ønsker inspiration til at arbejde fokuseret med elev-til-elev-læring.

Målet er, at eleverne bliver fortrolige med de opgavetyper, der forekommer i et opgavesæt i matematik til prøven uden hjælpemidler og til prøven med hjælpemidler.

De to redskaber præsenteres herunder:

 • Elev-til-elev læring med hjælpemidler: Formålet med materialet er at give eleverne kendskab til og gøre dem fortrolige med de opgavetyper, der forekommer i et opgavesæt i matematik til prøven med hjælpemidler (med opgaveeksempler fra prøven med hjælpemidler).
  Metode: Elev-til-elev læring i form af gensidig undervisning.
  Hent materialet her
   
 • Elev-til-elev læring uden hjælpemidler: Formålet med materialet er at give eleverne kendskab til og gøre dem fortrolige med de opgavetyper, der forekommer i et opgavesæt i matematik til prøven uden hjælpemidler, og at eleverne kan anvende metoden til at arbejde med andre typer af matematikopgaver (med opgaveeksempler fra prøven uden hjælpemidler).
  Metode: Peer tutoring.
  Hent materialet her

 

Løbende evaluering og feedback

Dette er et procesredskab, der kan anvendes til arbejdet med forskellige former for evaluering og feedback. Materialet er udviklet til skoler, der deltager i programmet for løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Alle dele af materialet er dog velegnet til brug som inspiration på andre skoler. 

I materialets første del finder du et matematikforløb om funktioner (side 7-11). Forløbet eksemplificerer, hvordan lærere og elever kan arbejde med feedback i et konkret forløb om funktioner og repræsentationskompetence i 8. klasse.

Redskabets anden del gennemgår de enkelte trin i evaluerings- og feedbackprocessen. 
Materialet er inspiration til, hvordan teamet kan arbejde videre med at udvikle egen evaluerings- og feedbackpraksis, så den imødekommer de konkrete behov for støtte hos udskolingselever med faglige udfordringer.

Hent det samlede materiale her - PDF, 34 sider

 

Video om fagligt løft i matematik

Videon tager udgangspunkt i Nordals Skolen i Sønderborg. Hør om deres arbejde med at løfte elever i matematik.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Kreditering

Vidensopsamling, redskaber og øvrigt inspirationsmateriale er udarbejdet som led i Program for løft af de fagligt svageste elever af Metropol, VIA University College og Rambøll.

Siden er opdateret 27. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.