Forskning og viden

Turboforløb målrettet udfordrede elever i udskolingen

En evaluering viser, at et turboforløb på to uger med intensiv undervisning i dansk og matematik har små positive effekter på faglige kompetencer hos ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse. 

Evaluering af turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse 
 

Formål

Hvert år bliver mere end hver fjerde elev i 8. klasse vurderet ikke-uddannelsesparat. Eleverne har dermed dårligere forudsætninger, for at starte på og gennemføre den ungdomsuddannelse de ønsker efter grundskolen, end deres jævnaldrende/klassekammerater. De seneste år har turboforløb vundet indpas som en potentiel løsning på denne problemstilling. Idéen med turboforløb er, at en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats kan styrke eleverne fagligt, personligt og socialt.

I satspuljeinitiativet Turboforløb for fagligt udfordrede elever i folkeskolen har Børne- og Undervisningsministeriet i perioden 2016-2019 udviklet, afprøvet og evalueret to turboforløb: Dit liv, Din læring og Strategier til læring. Målet med ministeriets to turboforløb er, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for udvalgte kompetenceområder i dansk og matematik, så de kan afslutte folkeskolen med et resultat, der kan hjælpe dem videre på en ungdomsuddannelse.

Begge turboforløb er målrettet en bred gruppe af drenge og piger med faglige, personlige eller sociale udfordringer og gennemføres på elevernes egen skole af lærere og pædagoger, der kender eleverne i forvejen. Det har været et eksplicit mål at udvikle en indsats, der kan fungere inden for skolens eksisterende organisatoriske og økonomiske rammer, og som skolerne kan anvende som en integreret del af deres indsats over for ikke-uddannelsesparate elever og som supplerende støtteforanstaltning over for elever med faglige udfordringer. Forløbene gennemføres over to uger med 35 ugentlige undervisningstimer, hvor der er fokus på at give eleverne et fagligt boost i dansk og matematik. For at fastholde elevernes læring efter forløbet er afsluttet, er der i Dit liv, din læring og Strategier til læring integreret et mentorforløb, der sikrer en glidende overgang til den almindelige undervisning. 

Undervisningsmaterialet for de to turboforløb Dit liv, din læring og Strategier til læring samt inspiration til planlægning, gennemførsel og opfølgning på turboforløbene kan findes på emu.dk.

Hovedpointer

  • Forsøgsordningens turboforløb har små positive effekter på elevernes faglige læring i dansk og matematik både efter et par måneder (nationale test i 8. klasse) og mere end et år senere (standpunktskarakter og afgangsprøve i 9. klasse). Analyser af elevernes resultater i nationale test i læsning indikerer, at de to turboforløb i særlig grad løfter elever med et fagligt efterslæb og/eller en svag social baggrund.
  • De afprøvede turboforløb har ingen signifikant effekt på elevernes sociale og personlige kompetencer, herunder elevernes fravær, uddannelsesparathedsvurdering, trivselsmåling og et til forsøgsordningen udviklet spørgeskema, der måler sociale og personlige kompetencer.
  • Der ikke er nogen målbar forskel i effekten af Dit liv, din læring og Strategier til læring på elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. De to turboforløb vurderes derfor at have samme løfteevne.
  • Sammenholdt med lignende effektstudier og turboforløbenes varighed (to uger efterfulgt af mentorforløb på otte uger), organisering (afvikles på skolen af egne lærere/pædagoger) og omkostning (estimeret 5.000 kr. pr. elev) vurderes effekten af forløbene at være betragtelig.

Faktaoplysninger

  • Turboforløb for fagligt udfordrede elever er et satspuljeinitiativ, der er gennemført som et lodtrækningsforsøg med tre forsøgsrunder i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.

  • I alt 230 skoler og mere end 3.000 elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse i perioden 2016-2019, har deltaget i forsøg med turboforløb. 

  • Rapporten henvender sig særligt til dansk- og matematiklærere (særligt i udskolingen) og skoleledere i grundskolen, men er også interessant for forskningsinstitutioner.

  • Rapporten undersøger effekterne af at deltage i turboforløb på elevernes faglige læring målt på de nationale test i 8. klasse samt standpunktskarakterer og afgangsprøven i 9. klasse og på elevernes sociale og personlige kompetencer målt på den nationale trivselsmåling i 8. og 9. klasse, skolefravær i 8. og 9. klasse, uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse og spørgeskemadata. 

  • Rapporten er baseret på et omfattende datagrundlag fra Danmark Statistik, Styrelsen for It og Læring samt en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 8. klasseelever på de deltagende skoler.

Kreditering

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Trygfondens Børneforskningscenter i samarbejde med Rambøll Management Consulting, Københavns Professionshøjskole og VIA University College og publiceret i juni 2020.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.