Forløb

Mr. McDonald’s suitcase

Indskoling: Forløbet er bygget op om en tøjdukke, der besøger klassen og fortæller historier. Eleverne kan gennem oplevelser, sange og lege lære nye ord og forstå vigtigheden af gentagelser i sprogindlæringen. 

Forløbet er henvendt til 1.-3. klasse.
Anslået tidsforbrug: ca. 4 lektioner.

Dette forløb lægger vægt på mundtlig kommunikation og på vigtigheden af mange gentagelser i sprogundervisningen. Der er fokus på flashcards som metode til at præsentere eleverne for det nye ordforråd, som i dette forløb tager udgangspunkt i tøj. Derudover lægger forløbet op til anvendelse af en varieret undervisning med små lege og forskellige undervisningsformer, hvor eleverne er så aktive som muligt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Klassen kan med fordel have et English Corner, hvor der permanent hænger billeder fra engelsktalende lande og de flashcards, der er arbejdet med/arbejdes med i klassen. Dette kan være med til at at synliggøre, hvad der skal læres.

Forløbet lægger op til, at du som lærer taler engelsk i klassen. Sproget skal naturligvis tilpasses begyndere og kan understøttes af illustrationer, eksempler, gestik og mimik. Eleverne kan svare på engelsk, i det omfang, de kan. Hvis de svarer på dansk, kan svaret gengives på engelsk, så kommunikationen i klassen er så autentisk, meningsfuld og ægte som muligt på det nye sprog.

Indledningen til det aktuelle forløb består af en fortælling om dukken Mr McDonald and his green suitcase. Læreren kan præsentere det nye ordforråd i en narrativ og kommunikativ ramme med varieret og hyppig brug af flashcards. Flashcards er kort med billeder og ord, hvilket giver eleverne mulighed for at kombinere visuelle og auditive input, når de både ser og hører ordene. Der kan tilknyttes mange forskellige aktiviteter til flashcards, hvilket er med til at gøre eleverne fortrolige med at anvende det nye ordforråd. Det er tanken, at eleverne igennem forløbet smager på ordene, imiterer og gentager ordene og begynder at konsolidere ordene receptivt såvel som produktivt.

I bearbejdningsfasen kan elevernes involveres i forskellige aktiviteter, lege og spil; eksempelvis sange, vende-spil og et lille What’s in your suitcase?-rollespil. Her er fokus på konsolidering af ordforrådet, og på hvor vigtigt det er aktivt at gentage ordene mange gange. Diffenrentiering og stilladsering kan foregå løbende gennem forløbet, ved at du som lærer støtter og udfordrer eleverne i de forskellige aktiviteter. 

 

Tilrettelæggelse

Både forløbet og de enkelte lektioren kan deles i tre faser: Indledning, bearbejdning og opsamling. I hver lektion bruges en dukke og en kuffert, der er fyldt med beklædningsgenstande. I forløbet er dukken fra Skotland, men den kan lige så vel komme fra et andet engelsktalende land.

Der skal også bruges forskellige flashcards. Disse kort kan du lave selv. Der er også mange steder på nettet, hvor du kan printe flashcards inden for forskellige kategorier, eksempelvis på: www.mes-english.com

I forløbet lægges op til brug af logbog. Det kan være et kladdehæfte, hvor eleverne klæber billeder og små tekster ind fra timerne og måske også tegner og skriver lidt selv. Logbogen kan også være bindeled mellem elev, engelsklærer og kolleger i den understøttende undervisning og forældrene. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvilke aktiviteter skal bruges i de forskellige lektioner?
 • Hvordan skal tiden mellem faserne fordeles - i den enkelte lektion og igennem hele forløbet?
 • Hvilke ord skal der arbejdes med?
 • Hvad skal der være i Mr McDonalds suitcase?
 • Hvordan skal eleverne introduceres til de forskellige aktiviteter? 
 • Hvordan kan der differentieres, så alle elever udfordres undervejs i forløbet?
 • Skal der bruges logbog?

 

Forløbets opbygning

Forløbets længde er anslået til at vare fire lektioner, men der kan tilføjes flere aktiviteter, eller du kan skære i antallet af lektioner, som det bedst passer ind i din klasse. I hver lektion kan der arbejdes med udvalgte aktiviteter fra de tre faser:

1. Ideer til indledningsfasen:
Det kan være en god idé at have en fast rutine som opstart af timerne, eksempelvis en velkomstsang.

Tøjdukken Mr McDonald kan præsenteres for eleverne: Hvem han er, hvor han kommer fra i Skotland, om rejsen til skolen og hvad han har i sin kuffert. Mr McDonald kan spørge eleverne om spørgsmål som:

 • What’s your name?
 • How old are you?
 • Is this red/blue..? 

Andre lektioner kan starte med, at Mr. MacDonald hilser på eleverne igen. Han kan give hånd, fortælle hvad der er sket siden sidst og stille eleverne spørgsmål.

Læreren kan også minde eleverne om Mr MacDonald’s suitcase: What’s in his suitcase? Herefter kan forskellige beklædningsgenstande trækkes op af kufferten. kendte ord kan repeteres, og nye ord introduceres.

2. Ideer til bearbejdningsfasen:
I denne fase kan klassen lave forskellige flashcardsaktiviteter:

 • Call out, point, call out, say: Læreren præsenterer ordet med tydelig udtale, peger, siger ordet igen og beder eleverne imitere ordet. Gentager dette. 
 • Card flash: Læreren viser kortet hurtigt og beder eleverne sige ordet og gentage det. 
 • Yes or no: Læreren spørger, om det er x (forkert/rigtigt). 
 • Slow reveal: Læreren viser dele af ordkortet langsomt: What is this?
 • Farvede cirkler: Der kan ligge farvede cirkler på gulvet i klasseværelset, og eleverne kan fordele sig på de forskellige farver og vende deres cirkel. Cirklen kan på bagsiden have et flashcard med et af de nye ord. Læreren kan spørge: Can you show me the brown hat?" I første omgang kan læreren vise ordkortet, dernæst kan ordet bare siges. Den gruppe, der har ordkortet med den brune hat, viser kortet, og alle opfordres til også at sige ordet.
 • Ordkort: Læreren kan dele ordkort af alle ord fra de benyttede flashcards ud til elevpar. Eleverne kan lægge alle ordkortene foran sig og vise det ordkort, der passer til de ord, læreren nævner. Læreren viser derefter selv det rigtige flash card. 
 • Memory: Der kan også deles to sæt ordkort ud til grupper, så hver gruppe har et memory-spil. Eleverne skal nu på skift vende et kort og sige ordet selv eller få hjælp til at sige ordet, før de vender ordkort nr. to. 

Andre aktiviteter kan være:

 • Action song/chant:
  Mr. MacDonald (peger på dukken) 
  YOU are COOL! (tommelfinger op) 
  I like your hat, (angiver en hat) 
  I like your shirt,(hiver ud i sin skjorte) 
  I like your jacket (rører ved begge jakkeærmer) 
  I like your skirt, (glatter sin nederdel) 
  I like your socks and shoes.(peger på sko/strømper og tramper på socks and shoes) 
  Mr. MacDonald (peger på dukken) 
  YOU are COOL (tommelfinger op).

  Det hele kan gentages flere gange med særlig tryk på tøj-ordene. 
   

 • Din egen kuffert: Læreren kan dele en ’suitcase’ ud til hver elev - en kuvert med en tegning af en kuffert på forsiden. Eleverne kan tegne og klippe tøj ud af papir og lægge det i deres kuffert. Herefter kan Mr MacDonald’s suitcase vises endnu engang, og der kan tales med eleverne: Kan de huske, hvad han har med i kufferten? Så kan eleverne spørge hinanden to og to: What’s in your suitcase? 
   
 • Modeshow: Læreren kan repetere ordforrådet ved at bruge eleverne som ’mannequiner’ i et modeshow. Læreren kan speake: Boys and girls, look, here’s Anton. Today, he is wearing a lovely grey T-shirt and blue trousers, etc. Thank you very much, Anton, please sit down again. 

4. Ideer til opsamlingsfasen
I denne fase kan eleverne få hver et lille fotografi af Mr MacDonald and his green suitcase, som de kan klæbe ind i deres logbog. Herefter kan de som afslutning på hver time skrive og tegne dagens nye ord. Imens kan læreren gå rundt blandt eleverne og evaluere enkelte elevers ordkendskab receptivt og produktivt ved hjælp af spørgsmål som: Can you show me the hat? What can you say ..? 

Læreren kan også nævne tøj-ord i tilfældig rækkefølge og bede eleverne sige alle ordene i kor. Hvis eleverne har arbejdet med at lave deres egen kuffert, kan der samles op ved, at læreren viser og fortæller, hvad hun har i sin suitcase og laver fejl med vilje, som eleverne kan opdage. Der kan derefter spørges ind til indholdet i elevernes kufferter. 

Som afsluting på forløbet kan læreren fortælle, at Mr MacDonald skal rejse tilbage til Scotland. Han kan vinke farvel til eleverne og bede dem sige verset om ham endnu en gang. 

Flashcard’ene og et stort fotografi af Mr MacDonald and his green suitcase kan til sidst flyttes over til andre vigtige ord og billeder, der allerede hænger i the English Corner, så de fortsat er synlige og nemme at vende tilbage til og inddrage i nye emner. 

 

Evaluering

I evalueringsfasen kan eleverne udfylde et report card: ’Now I know … and I can say..’. På et stort ark i the English Corner med fotos af aktiviteterne kan eleverne sætte en lille guldstjerne ved den aktivitet, de synes, at de lærte mest af. Herefter kan I tale om dette i klassen. 

Efter forløbet kan elevernes læringsudbytte evalueres både af eleverne selv og af læreren. Læreren kan registrere elevernes læringsudbytte summativt med henblik på at bruge denne viden formativt næste gang, der arbejdes inden for det samme område. 

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede brugen af flashcards og de forskelige aktiviteter igennem forløbet?
 • I hvilket omfang vurderer du, at alle elever blev udfordret på deres niveau?
 • Var vægtningen af tid i de tre faser optimal?
 • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i fremtidige forløb med fokus på mundtlig kommunikation og ordforråd?

 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet og praksisafprøvet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.