Aktivitet

Skriv eventyr

Denne aktivitet er henvendt til dansk som andetsprog på basisniveau. Gennem fokus på genretræk og ved at skrive egne eventyr er der fokus på at opbygge ordforråd og på kommunikation gennem skrivning.

Aktiviteten kan tilpasses og bruges til elever fra 1.-9. klasse.

Anslået tidsforbrug: 2-4 lektioner.

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opbygger ordforråd og træner skrivning med vægt på at organisere deres tekst i forhold til en genre. Aktiviteten tager udgangspunkt i lærerens oplæsning af eventyr med fokus på ord og genretræk. Herefter følger elevernes selvstændige skrivning af et eventyr.

 

Forudsætninger, form og indhold

Eventyregenren er universel, hvilket betyder, at mange elever kender genren, allerede inden de kommer til Danmark. Dette kan være med til at understøtte deres forforståelse. Hvis der er tale om yngre elever, kan de supplere deres skrivning med tegninger.

I den indledende oplæsning af eventyr kan der tages udgangspunkt i metoden dialogisk oplæsning, der lægger vægt på gentagen læsning og samtale undervejs i læsningen. Metoden lægger op til, at den samme historie læses op tre gange. Første gang er der fokus på at lytte til oplæsningen. Anden gang taler lærer og elever om indholdet, og tredje gang tilknyttes små aktiviteter med fokus på ordforråd, sprog og struktur. Du kan anvende principperne fra dialogisk læsning, når du læser de udvalgte eventyr op og undervejs sætter fokus på ord og genretræk. 

Få mere viden om arbejdet med dialogisk oplæsning på Nationalt Videnscenter for Læsnings hjemmeside: Tre film om udvidet dialogisk læsning.

I sidste del af forløbet arbejdes der med elevernes selvstændige skrivning inden for eventyrgenren.

 

Tilrettelæggelse

Inden aktiviteten sættes igang, er det nødvendigt at udvælge et eller flere eventyr, der understøtter pointerne om genretræk med særlig vægt på komposition. 

I forhold til elevernes selvstændige skrivning er der gode muligheder for at indtage en vejlederrolle og differentiere og stille krav til komposition, indhold og brug af særlige ord med udgangspunkt i elevernes aktuelle niveau. 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

  • I hvilket omfang skal der gøres brug af metoden dialogisk læsning i forbindelse med oplæsning af eventyret og arbejdet med ordforråd, genretræk og opbygning?
  • Skal der være ordlister med de mest typiske eventyrord, hvilket kan understøtte elevernes mulighed for at udvide deres ordforråd?
  • Skal der indgå en model over opbygningen af et kendt eventyr, der kan støtte eleverne i deres skrivearbejde?
  • Hvordan skal min rolle være under elevernes skrivearbejde?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser:

1. Oplæsning
Som introduktion til aktiviteten kan udvalgte eventyr læses op med fokus rettet mod genren eventyr og med stop undervejs, jf. metoden dialogisk oplæsning.

2. Samtale 
Undervejs i oplæsningen eller under en efterfølgende samtale, bør eventyrets genretræk gennemgås. Det gælder særligt i forhold til kompositionen og de krav, der efterfølgende stilles til elevernes selvstændige skrivning af et eventyr.

3. Skrivning
Eleverne kan skrive deres egne eventyr ud fra den viden, de har fået gennem den forudgående oplæsning og samtale. Inden de skriver selve eventyret,  kan de lave en skitse over opbygning og indhold ved at notere med stikord, hvad der skal ske i starten, midten og slutningen af eventyret.

 

Evaluering

I elevernes eget eventyr skal de kunne overholde genretræk og komponere en historie med begyndelse, midte og slutning. Ud fra deres historie kan du vurdere, på hvilket niveau de er i stand til at forstå eventyrets genretræk og bruge relevante ord og begreber.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvad er fordele og ulemper ved brug af eventyr i arbejdet med dansk som andetsprog?
  • Hvad fungerede godt i denne aktivitet, og hvilke justeringer er nødvendige?
  • Hvilke erfaringer fra denne aktivitet kan bruges i fremtidig planlægning af undervisningen?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.