Aktivitet

Læs og genfortæl eventyret

Denne aktivitet er henvendt til dansk som andetsprog på basisniveau. Gennem læsning og genfortælling af den universielle genre, eventyr, kan eleverne opbygge ordforråd og træner deres læseforståelse.

Aktiviteten kan tilpasses og bruges til elever fra 1.-9. klasse.

Anslået tidsforbrug: 2 lektioner.

Omdrejningspunktet i denne aktivitet er udvikling af læseforståelse i form af evnen til at forstå, orientere sig i og genfortælle et udvalgt eventyr. Gennem dialogisk oplæsning kan eleverne opbygge et ordforråd, der understøtter dem, når de i anden del af aktiviteten skal gengive hovedindholdet i eventyret.

 

Forudsætninger, form og indhold

Eventyrgenren er universel. Det betyder, at mange elever, allerede inden de ankommer til Danmark, kender til genren. Dette kendskab kan understøtte elevernes forforståelse og dermed gøre det lettere for dem at forstå og genfortælle eventyret med den rette struktur.

I oplæsningen af eventyret tages der udgangspunkt i metoden dialogisk læsning. Dialogisk læsning lægger vægt på gentagen læsning og samtale undervejs i læsningen, og metoden bidrager til at udvikle elevernes ordforråd og læseforståelse. Over en kortere periode læses den samme historie op tre gange. Første gang er der fokus på at lytte til oplæsningen. Anden gang taler lærer og elever om indholdet, og tredje gang tilknyttes små lege eller aktiviteter med fokus på ordforråd, sprog og struktur. Aktiviteten er bygget op med fokus på de tre læserunder, og du kan anvende principperne fra dialogisk læsning i arbejdet med det udvalgte eventyr. 

Få mere viden om arbejdet med dialogisk oplæsning på Nationalt Videnscenter for Læsnings hjemmeside: Tre film om udvidet dialogisk læsning.

 

Tilrettelæggelse

Der skal udvælges de eventyr, som skal læses højt. Det kan være en fordel at bruge en udgave med illustrationer, da disse kan være et godt udgangspunkt for samtale, samtidig med at de understøtter forståelse.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

  • Skal vi arbejde med analoge eller digitale udgaver af de udvalgte eventyr?
  • Hvad skal være i fokus i samtalerne under anden oplæsning?
  • Hvilke små lege og aktiviteter skal knyttes til tredje oplæsning?
  • Hvordan skal elevernes genfortælling af eventyrene organiseres?
  • Hvordan skal tiden fordeles mellem de fire faser?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i fire faser:

1. Oplæsning
For at følge metoden dialogisk oplæsning læses eventyret først højt uden afbrydelser. I kan kort tale om eventyret efter oplæsningen med fokus på, at eleverne forstår historien i store træk.

2. Samtale om ord og billeder
Undervejs i den anden gennemlæsning kan du stoppe op undervejs og gennemgå udvalgte ord og begreber fra eventyret. Vær opmærksom på, at eleverne forstår disse ord og begreber og brug gerne illustrationer fra eventyret til at støtte forståelsen.

3. Samtale om indhold, opbygning og budskab
Undervejs i den tredje gennemlæsning kan eleverne inddrages endnu mere. I kan tale om historiens personer, komposition og budskab.

4. Genfortælling
Som afslutning kan eleverne selv genfortælle eventyret.

 

Evaluering

I elevernes genfortælling skal stukturen være den samme som eventyrets opbygning. Ud fra deres genfortælling kan du vurdere, på hvilket detaljeniveau de er i stand til at huske og forstå eventyrets indhold og struktur samt bruge relevante ord og begreber.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan virkede metoden dialogisk oplæsning?
  • Hvad skal der fokuseres på for at kunne forstå en tekst?
  • Hvad skal der fokuseres på for at kunne genfortælle en tekst?
  • Er der noget eksemplarisk ved denne aktivitet, som kan tilpasses og genbruges i fremtidig undervisning?
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.