Eksempel fra praksis

Guided reading

Guided Reading er en læsemetode, der styrker læsningen i indskolingen og skaber variation samt et øget ordforråd blandt eleverne. Denne artikel fortæller om konkrete erfaringer med metoden i Rudersdal Kommune,

Guided Reading stammer fra England, hvor det er en del af literacyundervisningen på lige fod med Guided Writing. Læsemetoden går ud på, at eleverne læser i små grupper. Grupperne er tilpasset elevernes individuelle niveau, og der er støtte fra en lærer eller pædagog. Læsemetoden skal helst foregå dagligt med en varighed på 20-25 minutter.
 

Styrket læselyst

I Rudersdals kommune har læsevejlederne adopteret konceptet og udviklet danske lærevejledninger, læseguides, samt udvalgt brugbare frilæsningsbøger til 12 niveauer. Der er uddannet Guided Reading lærere og pædagoger på seks skoler i kommunen, der alle afprøvede metoden i 2016 og fortsatte implementeringen i 2017.

Formålet med Guided Reading er at styrke læsningen i en tidlig alder, ved at sætte eleverne til at læse bøger, de kan læse med næsten 90 % nøjagtighed. Bøgerne skal vælges med omhu og meget gerne tage afsæt i elevernes viden om verden, således at læseren sættes i en autentisk læsesituation. Ud fra få strategier, støtte og dialog, kan eleverne således nemt forstå og relatere til indholdet. Der er fokus på bogens handling, men eleverne benytter også problemløsningsstrategier i arbejdet med at finde ord, de ikke kender. Desuden arbejdes sætningsopbygning.

Formålet bliver derfor at få eleverne præsenteret for forskellige tekster, og at eleverne med lidt støtte formår at overføre strategierne til en ny ukendt tekst. Det endegyldige mål er således at få selvstændige læsere på et tidligere tidspunkt.

Selvstændige læsere
Med Guided Reading sættes eleverne hyppigere i en autentisk tilrettelagt læsekontekst, hvor de mødes på det niveau, de er. Lærerens rolle er at guide eleverne gennem læsningen, samt den efterfølgende samtale om bogens handling, hvorfor formålet med at læse en bog pludselig bliver synliggjort for den enkelte elev. Eleverne introduceres, under Guided Reading, for ukendte ord og sætninger samt læse- og tekstforståelsesstrategier med støtte fra en lærer, hvilket hjælper dem til at blive bedre og selvstændige læsere.
 

Beskrivelse af praksis

Eleverne sidder i deres gruppe med den samme lærer hver gang, så hun kender dem og deres niveau. Læreren arbejder ud fra en læseguide, der er specifikt udarbejdet til én bog, hvorfor det er vigtigt at holde sig for øje, hvad fokusområdet er fra bog til bog. Dette varierer i takt med at niveauet stiger. Selve læsningen er delt op i tre faser; før, under og efter læsning.

Før læsningen
Læreren sætter rammen for læsningen og aktiverer elevernes baggrundsviden ved at kigge på bogen sammen med eleverne. Nu igangsættes forskellige forforståelsesaktiviteter. Det kan være en hurtig bladren gennem bogen, hvor eleverne ud fra billederne forudsiger, hvad den handler om.

Lærer og elever taler om titlen og dens betydning, drøfter nye ord eller taler om genren. Minder bogen dem om noget de har læst før? Eleverne indgår i dialog, stiller spørgsmål, opdager information i teksten, samt opbygger en forventning til bogens handling.

Under læsningen
Læreren læser først bogen højt for eleverne, mens hun peger med sin finger under hvert et ord. Dernæst læser eleverne selv bogen, mens de peger med fingeren under hvert ord. Her er det vigtigt, at læreren kan se, hvorvidt eleven ”kan få det til at passe” - altså pege under hvert ord.

Lærerens fornemmeste opgave er at få motiveret læseren, samt få eleven til at vælge en anden strategi, eksempelvis: ”hvor er det godt, du peger under hvert ord” eller ”godt, prøv at gå tilbage og få det til at passe”. Undervejs noterer læreren i et evalueringsark, hvorvidt eleven peger under ordene, kan læse lydene samt hvorledes udviklingen ser ud. Her stilles krav til, at eleven er aktiv og forsøger at læse ordene og sætte handlingen ind i en kontekst.

Efter læsningen
Når eleverne har læst bogen et par gange, og læreren har lyttet til dem alle, følges der op med en dialog. Handlede bogen om det, eleverne troede, den handlede om? Hvorfor og hvorfor ikke? Her aktiveres elevernes refleksionsevne. Sammen dykkes der ned i teksten, og eleverne leder efter konkrete ord/sætninger, der be- eller afkræfter det, de troede, således at de kan argumentere for det, de siger.

I hver bog er der et fokusord, som eleverne kan skrive med tusch på en tavle, stave med magnetbogstaver, samt tælle hyppigheden af ordet i bogen. Allerede på et tidligt stadie forventes det, at eleverne kan omsætte deres forståelse af teksten til et mundtligt plan.
 

Tosprogede elever og Guided Reading

Læsemetoden Guided Reading er unik, idet eleverne tilegner sig gode strategier med støtte fra en lærer. Det bliver tydeligere for læreren fra gang til gang, hvor eleven har brug for flere instruktioner, samt hvordan eleven bedst kan udnytte sine kompetencer og erfaringer i arbejdet med at læse og forstå bogen. Guided Reading understøtter de fem træk, som karakteriserer makrostilladserende undervisningsforløb og -aktiviteter, der vedrører den planlagte støtte, der skal stilladsere læring.

Fem makrostilladserende træk:

  1. Læsemetoden opstiller tydelige faglige mål.
  2. Rækkefølgen for aktiviteterne er omhyggeligt tilrettelagt, læreren skal blot følge læseguiden.
  3. Faserne før, under og efter læsningen sørger for, at der er forskellige organiseringsstrukturer, hvor eleverne møder forskellige sprogbrugsbehov, makkerpar, dialog, skriftligt og individuelt.
  4. Formidlingsoverfloden, hvor eleverne møder flere kommunikative aktiviteter medtænkes også i materialet.
  5. Udvikling af sprog, literacy og metasproglig opmærksomhed gives der plads til, i og med at læsningen foregår i små differentierede grupper. Her skabes der plads til, at eleverne bevidst forholder sig til og reflekterer over, hvilken sprogbrug denne faglige kontekst kræver.

 

Forforståelse
I førlæsningsdelen er det essentielt at finde ud af, hvad den tosprogede elev ved om genren/emnet forud for læsningen. Hvad trækker eleven på, og hvad ved eleven allerede i forvejen? Deres baggrundsviden aktiveres, og eleverne får chance for at forudsige, gætte samt relatere til noget, de kan nikke genkendende til forud for læsningen. På den måde tvinges eleverne til at være nysgerrige og interesserede i at læse og forstå bogen, de skal i gang med at læse.

Øget ordforråd
Den daglige læsetræning og mødet med nye ord er med til at øge elevernes begrebs- og ordforråd. Læsemetoden er udarbejdet således, at der i hver bog er udvalgt et fokusord, som eleverne skal lære at stave og bruge i en relevant kontekst. De tosprogede elever kan sammenligne ordene med ord fra deres modersmål og kigge på brugen af ordet i en dansk kontekst. Der kan skrives sætninger med ordet, laves rollespil og leges med ordene på mange niveauer.

Andetsprogstilegnelse og Guided Reading
I arbejdet med tosprogede elever, kan det være godt, at de sættes i gode kommunikative situationer, hvor de tvinges til at udtrykke sig på forskellige måder og i meningsfulde læringsmiljøer. I Guided Reading udvikles læsestrategierne i små grupper med meningsfulde tekster, der giver mulighed for at inddrage baggrundsviden, forforståelse, modersmål samt et øget fokus på relevant ord- og begrebsarbejde.

Når eleven arbejder med en meningsfuld tekst, bliver det nemmere at tilegne sig nye ord/begreber, da det er en naturlig udfoldelse af sproget i brug. Guided Reading bidrager således til en sund dialog og bistår den naturlige sproglige udvikling, der er indlejret i børn fra fødslen.
 

Opmærksomhedspunkter

Daglig læsning
De daglige læsesessions fordrer, at der er fokus på en god organisering og planlægning, for at opnå en succesrig implementering. Strukturen skal gennemtænkes, således at Guided Reading lærerne frigives og kan komme og læse med eleverne i deres læsegrupper.

Holddannelser med eller uden tosprogede elever
Det skal overvejes, hvorvidt de tosprogede elever skal samles på et hold, eller om de skal indgå på hold med deres dansk etniske klassekammerater. Begge dele kan være udmærket, når blot der tages højde for, at det er den støttende læring, der er i fokus, og den tosprogede elev bliver mødt på sit niveau.

Differentieret læsning og organisering
Læsegrupperne er foranderlige i takt med, at det er differentierede læsebøger, og eleverne skal have mulighed for at rykke fra et niveau til et andet, når de oplever fremskridt i læsningen. Nogle skoler løser udfordringen ved at tilrettelægge andre aktiviteter for de elever, der ikke læser, og så bytte efter 25 min. Her kan pædagogerne medtænkes. Andre skoler har flere Guided Reading lærere til rådighed samtidig og kan, ved at lære eleverne om hviskestemmer, have gang i flere grupper på samme tid i samme lokale. Det er en drøftelse, der skal finde sted forud for implementeringen.

Bogudvælgelse
Det er en stor opgave at udvælge bøger til 12 niveauer, og der er mange parametre, der skal tages højde for. Vigtigt er det, at det ikke er lydrette letlæsningsbøger, men bøger med et naturligt og meningsgivende indhold. Gerne med god redundans, så eleverne hurtigt får følelsen af, at de læser en bog med et vedrørende indhold.
 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af læringskonsulenterne for dansk som andetsprog.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.