Artikel

Brug eksterne læringsmiljøer i naturfag

Brug af eksterne læringsmiljøer i naturfag gør undervisningen mere virkelighedsnær for eleverne.

Naturfaglige ekskursioner skal som al anden undervisning planlægges. Der findes flere forskellige planlægningsværktøjer, du med fordel kan inddrage. Med forudgående fokus på planlægning over gennemførelse til efterbehandling kan du skærpe fokus på netop det, der er intentionen for elevernes udbytte i det eksterne læringsmiljø.

 

Før - under - efter

Det kan være en fordel at inddrage en simpel model i planlægningen. Modellen kan hjælpe med at formalisere brugen af eksterne læringsmiljøer og konkret anvende dem som ressource til den mere formelle undervisning. Modellen kan skitsere overvejelserne før, under og efter besøg i et eksternt læringsmiljø.

Herunder er vist et eksempel på modellens anvendelse.

 Før     Under      Efter  

Hvilken ekskursion vil være et oplagt supplement til den igangværende undervisning?

Hvilke data skal eleverne indsamle på ekskursionen – og hvordan?

Deltagelse ved at udfordre eleverne på deres brug af fagbegreber.

Medhjælpe til at dataindsamlingen huskes.

Bearbejdning af indsamlede data - også de uforberedte.

Opfølgning på ekskursionen som ressource for den igangværende undervisning.

 

Modellen viser blot enkelte af de didaktiske overvejelser, du kan gøre dig før, under og efter ekskursioner til et eksternt læringsmiljø. 

Nederst på siden ligger et eksempel på en eksemplarisk udfyldt planlægningsmodel, som den kunne se ud i forbindelse med en ekskursion til et renseanlæg. Eksemplet indeholder desuden konkrete forslag til, hvilke fagbegreber der kan være i spil, og som eleverne derfor skal tilegne sig.

 

Eksempler på eksterne læringsmiljøer

Du kan få et indblik i, hvad der forstås ved eksterne læringsmiljøer i artiklen Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning fra Astra.dk.

Herunder er nogle eksempler på eksterne læringsmiljøer listet:

 • Udeskole
  - en eller flere dage om ugen
  - i sammenhæng med øvrig undervisning
 • Feltarbejde
  - Hypotesetestende
  - Problemorienteret
  - Opdagelsesorienteret
  - Færdighedstrænende
 • Museer
 • Sciencecentre
 • Virksomhedsbesøg

 

Eksterne læringsmiljøers potentiale

I materialet fra Astra gøres der også rede for syv udbytter, som eleverne kan opnå ved brug af eksterne læringsmiljøer. Eksterne læringsmiljøer har for eleverne det potentiale, at de vil kunne perspektivere naturfagsundervisningen til omverdenen. Omvendt vil elevernes læringsudbytte fra det eksterne læringsmiljø kunne skabe betydning i forhold til undervisningens indhold generelt.

Du kan sammen med eleverne og eventuelt formidleren ved det eksterne læringsmiljø på forhånd fastsætte, hvordan eksempelvis dataindsamlingen skal foregå ved besøget. Erfaringer herfra vil eleverne efterfølgende kunne anvende ved arbejdet med både mono- og fællesfaglige forløb.

 

Eksempel på brug af planlægningsmodellen 

Den didaktiske model er her udfyldt eksemplarisk. Før/Under/efter er en planlægningsmodel, der stiller grundige og generelle spørgsmål, som ikke altid vil give mening for den enkelte lærer/fagteam. Den kan derfor med fordel tilpasses lokale forhold.

Selve anvendelsen af planlægningsmodellen skulle med tiden gerne gå fra at være lidt tidskrævende og omstændelig til at være en fælles tankegang i naturfagsteamet, hvor alle lærere anvender samme systematiske tilgang ved inddragelse af eksterne læringsmiljøer i undervisningen.

Inden læreren/fagteamet afvikler en ekskursion til et eksternt læringsmiljø opstilles også en liste med fagbegreber, og som eleverne skal tilegne sig. Herunder er listet de fagbegreber, som knytter sig til eksemplet ovenfor; en ekskursion til et renseanlæg. Bemærk inddelingen i Fagbegreber alle skal lære, Fagbegreber alle bør lære og Fagbegreber ekstra.

 

FAGBEGREBER ALLE SKAL LÆRE

 

FAGBEGREBER ALLE BØR LÆRE

FAGBEGREBER EKSTRA

Riste

Stofomsætning

Nitrifikation

Denitrifikation

Miljøpåvirkning

Variabelkontrol

Aerob

Anaerob

Sandfang

Fedtfang

Udfældning

Kredsløb


Hvad er meningen med ekskursionen?

Da vi har opstillet et læringsmål omhandlende elevernes kendskab til  renseanlæggets opbygning og funktion,  er et besøg på det lokale renseanlæg oplagt.

Forberedelse af eleverne begrebsmæssigt

Vi gennemgår inden ekskursionen renseanlæggets opbygning mht. mekanisk, biologisk og kemisk rensning, samt renseanlæggets betydning for mennesker og miljø.

Nødvendige praktiske informationer

Det aftales med eleverne, at vi følges ad på cykel til anlægget. De skal derfor huske cykelhjelm.

Faglige metoder eleverne skal bruge på ekskursionen

Efter en forhåndsaftale med skoletjenesten på renseanlægget, skal eleverne i deres laboratorier arbejde med en undersøgelse inden omvisningen. Eleverne skal undersøge gærcellers omsætning af sukker ved forskellige tempera-turer. Dette som eksempel på anlæggets biologiske nedbrydning.

Det er desuden aftalt, at eleverne i deres egen undersøgelse skal have fokus på kontrol af variabel. Eleverne skal derfor mindes om denne metode, ved at genbesøge tidligere gennemførte under-søgelser i andre kontekster.  

Aftaler om, hvordan man får det rigtige med hjem

Eleverne skal bruge deres smartphones til dataindsamling i form af billeder, og en fra hver gruppe skal gemme resultaterne fra laboratorieundersøgelsen på deres drev.

Forberedelse af selvstændige opgaver

Eleverne inddeles på forhånd i grupper, og hver gruppe har selv ansvar for at indhente datamateriale i form af billeder af henholdsvis den mekaniske, biologiske og kemiske rensning.

Den didaktiske model ovenfor er her udfyldt eksemplarisk. Før/Under/efter er en planlægningsmodel, der stiller grundige og generelle spørgsmål, som ikke altid vil give mening for den enkelte lærer/fagteam. Den kan derfor med fordel tilpasses lokale forhold.

Selve anvendelsen af planlægningsmodellen skulle med tiden gerne gå fra at være lidt tidskrævende og omstændelig til at være en fælles tankegang i naturfagsteamet, hvor alle lærere anvender samme systematiske tilgang ved inddragelse af eksterne læringsmiljøer i undervisningen.

Inden læreren/fagteamet afvikler en ekskursion til et eksternt læringsmiljø opstilles også en liste med fagbegreber, og som eleverne skal tilegne sig. Herunder er listet de fagbegreber, som knytter sig til eksemplet ovenfor; en ekskursion til et renseanlæg. Bemærk inddelingen i Fagbegreber alle skal lære, Fagbegreber alle bør lære og Fagbegreber ekstra.


Aktiv deltagelse i programmet med demonstreret interesse

Vi (lærerne) deltager ved håndsoprækning og sørger for at stille supplerende uddybende spørgsmål.

Gennemførelse af elevaktiviteter (undersøgelser m.v.)

Vi (lærerne) støtter elevernes gruppearbejde ved at være nysgerrige på deres undersøgelser i laboratoriet, fx ved at stille åbne spørgsmål, som har fokus på deres variabelkontrol og fagbegreber.

Medvirken til, at alle elever får noget ud af ekskursionen

Lærerne medhjælper til at eleverne bemærker, hvordan renseanlægget i virkeligheden ser ud med referencer til gennemgåede modeller hjemme af henholdsvis den mekaniske, biologiske og kemiske rensning.

Støtte til at huske aftaler vedrørende indsamling af materialer og data

Eleverne mindes om, at hver gruppe skal indsamle data i forbindelse med deres laboratorieundersøgelse. Mht. omvisningen har de forskellige opgaver heromkring.

Samtale med elever med brug af relevante fagbegreber

I forbindelse med både laboratorieundersøgelsen og omvisningen inddrages konsekvent fagbegreber i dialogen med de enkelte elevgrupper.


Bearbejdning af indsamlede data og materialer

Tilbage på skolen præsenterer hver elevgruppe, hvordan deres indsamlede data- og billedmateriale kan inddrages til belysningen af det igangværende emne.

Bearbejdning af elevaktiviteter fra under ekskursionen

I plenum gennemgås den gennemførte undersøgelse mhp. variabelkontrol.

Nyttiggørelse af uforberedte oplevelser og informationer

De oplevede syns- og lugteindtryk sættes i forhold til de enkelte steders funktion på anlægget.

Sammenknytning til før ekskursionen

Vi samtaler om anlæggets opbygning i forhold til den lærte teori om mekanisk, biologisk og kemisk rensning.

Formidling af resultater og erfaringer

De enkelte elevgrupper anvender deres indsamlede data fra ekskursionen til belysning af renseanlæggets betydning for miljøet.

Refleksioner og evaluering af udbytte

Hvilke tegn kunne vi se på den biologiske rensning på renseanlægget?


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.