Artikel

Skoleledelse af et ordblindevenligt undervisningsmiljø

Alle elever skal opleve et stimulerende læringsmiljø, som understøtter, at læringsudbyttet bliver tilfredsstillende. En skoleledelse har en afgørende rolle i det pædagogiske samspil om elevernes læse- og skrivefærdigheder.

Skoleledelsens effekt på det pædagogiske samspil

I FGU skal alle ordblinde elever tilbydes et ordblindevenligt undervisningsmiljø, hvor alle lærere bl.a. har viden om, hvordan eleven kan anvende sine kompenserende hjælpemidler i undervisningen og kan give mulighed for alternative deltagelses- og evalueringsformer. Ligeledes skal elever, som ikke kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, også gives tilbud om supplerende undervisning og faglig støtte. 

Det er derved skoleledelsens opgave at sikre, at skolen arbejder understøttende og inkluderende med de ressourcer, som skolen har. Følgende er centrale pointer fra projektet ”GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen” (HUSET Jandorf m.fl. 2020).  

En skoleledelse sikrer, at de særlige indsatser på læse- og ordblindeområdet føres videre ved at tage ejerskab for at ændre skolens strategi. Det gøres helt overordnet ved:

  • at være aktiv
  • at være synlig

 

En aktiv skoleledelse

Det tværkommunale projekt GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen (ibid.) viste, hvordan skolelederen kunne være aktiv i at kortlægge læringsmiljøet omkring de ordblinde elever, så fokus ikke kun er på at diagnosticere elevens vanskeligheder men også på at undersøge, hvordan læringsmiljøet og samarbejdskulturen kan forbedres. Kortlægningen kan fx bestå i at undersøge:

  • Hvordan ressourcepersonen inden for læse- og ordblindeundervisning anvender sin tid. Anvendes tiden kun til testning, eller anvendes den også til supplerende undervisning og kollegacoaching af andre lærere?
  • Hvordan den understøttende ordblindeundervisning tilrettelægges for de enkelte elever. Er der mulighed for fx at arbejde intensivt med læse- og stavestrategier flere gange i løbet af skoleåret?
  • Hvordan skolens beredskab er i forhold til at understøtte, at læse- og skriveteknologier kan anvendes kvalificeret i alle skolens fag og faglige temaer. Er det fx muligt at få hjælp, når der opstår tekniske problemer?

 

En synlig skoleledelse

Når en skoleledelse er synlig i en særlig indsats, så viser skoleledelsen, at emnet har høj prioritet. Det medfører, at skolens ansatte har tillid til, at indsatsen bliver taget alvorligt, og det øger interessen for at få succes med den (Hagtvet m.fl. 2016). I det tværkommunale projekt GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen gav skolelederne selv følgende bud på, hvordan de kunne være synlige:

En aktiv og synlig skoleledelse, som tager ejerskab for at ændre på skolens strategi, er med til at fritage den enkelte ordblinde elev fra at stå alene med ansvaret for indlæringsvanskeligheden, og det er helt centralt for en positiv udvikling af elevens faglige selvbillede og dermed en positiv læse- og staveudvikling (Hagtvet m.fl. 2016).

 

Film om skoleledelsens rolle 

Se filmen, der fortæller om skoleledelsens rolle. Filmen afspejler undervisningen og eleverne i grundskolen, men den indeholder også pointer og inspiration, der kan overføres til FGU.

© GODS

Kreditering

Birgit Dilling Jandorf, cand. mag. i audiologopædi og indehaver af HUSET Jandorf og Inga Thorup Thomsen, cand.mag. i audiologopædi. Begge er projektledere på ”GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen”.

 

Litteratur

Hagtvet, B. E., Frost, J. Refsahl, V. (2016): Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet. En praksisnær fortælling om planlægning, gennemførelse og evaluering af tiltag for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Oversat og bearbejdet af Lis Pøhler. Dansk Psykologisk Forlag

HUSET Jandorf, Gandil, T., Olsen, M. H., Bruun, M.N., Thomsen, I. T. (2020): Projektrapport om GODS – ordblindevenlig didaktik i grundskolen, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.