Artikel

Ordblindevenlighed er vores fælles ansvar

Hos FGU Østjylland er alle aktører sat i spil for at gøre skolen mere ordblindevenlig. Her skal det ikke være den enkelte elevs ansvar alene at håndtere sin ordblindhed - det skal være en indsats for og fra alle involverede. 

Projektets formål var overordnet at udvikle en samlet strategi for ordblindeområdet - en strategi der kunne fremme og understøtte det ordblindevenlige læringsmiljø på FGU Østjylland.

Med afsæt i den lektiologiske grundmodel om forudsætninger for elevers læring, har vi fokus på, at ordblinde elevers skriftsprogskompetencer og følelsen af at lykkes, ikke alene afhænger af elevens egne forudsætninger. Derfor skulle både ledelse, undervisere, ressourcepersoner og skolens øvrige elever involveres i at blive gode aktører i den ordblinde elevs skoleliv.

Indsatser og aktiviteter

I projektperioden blev skolens forskellige aktører inddraget i følgende indsatser og aktiviteter, som de skulle deltage i:

 • Fastlagte dialogmøder mellem samlet ledelse og ordblindevejledere.
 • Fastlagte møder mellem ordblindeansvarlig leder og ordblindevejledere.
 • Afdækning af undervisernes kendskab til og brug af LST - før og efter indsatser.
 • 1. temadag for pædagogisk personale – viden om ordblindhed og LST.
 • 2. temadag for pædagogisk personale – ordblindevenlig undervisningsplanlægning.
 • Sparringsmøder om undervisningsplanlægning - undervisere og ordblindevejledere.
 • Ordblindevejledere med i undervisningen.
 • Ordblindevejledere på efteruddannelse.
 • Læsescreening sat i system.
 • Etablering af ordblinderåd.
 • Fælles temadag om ordblindhed.
 • Ordblinde FGU-elever aktører i film om ordblindhed.

I de nedenstående afsnit sættes der fokus på nogle enkelte indsatser og aktører.

Ledelsen - øget viden og ansvar

Opstart på projektet:
Der blev afholdt et opstartsmøde med alle ledere. Her præsenterede ordblindevejlederne projektets formål og lagde op til en diskussion af projektet. Ledelsen blev bedt om at overveje og drøfte, hvordan den kunne:

 1. Synliggøre en ordblindevenlig skole
 2. Bidrage med klare strategier
 3. Understøtte det tværfaglige samarbejde mellem lærere og ordblindevejledere
   

Undervejs i projektet
Ordblindeleder og –vejledere har afholdt regelmæssige møder. Ordblindelederens rolle har primært været medkoordinerende på nye tiltag, samt tovholder på budgetmæssige bevillinger i forbindelse med projektets indsatser. Ydermere har ordblindelederen haft en opgave i forhold til løbende at orientere øvrige ledere om nye tiltag samt at gøre opmærksom på opfølgning af disse.

Afslutningsvist i projektet
Her blev der afholdt endnu et fælles ledermøde, hvor ordblindevejlederne præsenterede den samlede indsats. Ledelsen evaluerede og besluttede, hvilke indsatser, man vil gå med fremadrettet.

Underviserne – kompetencer og værktøjer

Nedenfor præsenteres en spørgeskemaundersøgelse og nogle værktøjer.

Spørgeskemaundersøgelse

Det var interessant at se nærmere på undervisernes LST-kendskab ved starten af projektet i år 2021.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Derfor blev underviserne bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen blev der blandt andet spurgt ind til deres kendskab til AppWriter og diktering. Besvarelserne på undersøgelsen viste, at:

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • 38% af underviserne kendte til AppWriter, hvoraf 27% brugte programmet i undervisningen.
 • 42% af underviserne kendte til diktering, hvoraf 14% brugte diktering i undervisningen.   

Besvarelserne var med til at danne grundlag for den underviserrettede indsats.

Pædagogiske temadage

Spørgeskemaundersøgelsen viste desuden, at underviserne godt kunne bruge mere viden om ordblindhed og ordblindevenlig didaktik.

Derfor blev der efterfølgende afholdt to pædagogiske temadage:

 • Temadag 1: Om viden om ordblindhed, og hvordan LST anvendes i undervisningen – Af Christian Bock og Kompetencecenter for Ordblindhed.
 • Temadag 2: Om hvordan underviserne kunne planlægge og gennemføre ordblindevenlig undervisning – Af læsekonsulent Mikael Stensgaard. 

Begge dage havde fokus på “hands-on-erfaringer”, så alle undervisere fik gennemgået og afprøvet LST på computer og mobil.

Som opfølgning herpå har ordblindevejlederne løbende afholdt lokale temasessions for undervisere omkring LST og strategier.

Sparringsmøder

Efter temadagene blev der afholdt sparringsmøder mellem ordblindevejledere og de enkelte læringsfællesskaber. Sparringsmødernes formål var at give støtte til at planlægge og strukturere ordblindevenlige undervisningsforløb. Møderne var obligatoriske, programsat af ledelsen, og underviserne skulle medbringe forslag til/tanker om undervisningsaktiviteter. Nogle undervisere var mere velforberedte og klar til drøftelser end andre.

Ved den efterfølgende evaluering blev konklusionen, at det vil være hensigtsmæssigt, at lade ordblindevejlederne observere undervisningen på værkstederne forud for sparring. Dette danner også grundlag for at få iværksat co-teaching som vejledningsform.

Eleverne – stemmer, der bliver hørt

Ordblinderådet

Hos FGU Østjylland er der stort fokus på elevernes medindflydelse på det, der sker på de forskellige afdelinger. Formålet med etableringen af et ordblinderåd var, at de ordblinde elever skulle have medindflydelse på, hvordan det ordblindevenlige læringsmiljø skal udspille sig. Ordblinderådet har blandt andet tilrettelagt elevoplæg på afdelingerne og bidraget med idéer til fælles temadage. Af aktiviteter ud af huset kan nævnes samarbejde med Randers Bibliotek omkring uge 40 - ordblindeugen. Her var eleverne med til at planlægge en eftermiddag for ungdomsuddannelser og medvirkede i interviews på scenen. De var også med til at undervise ordblinde folkeskoleelever i brugen af LST.

Videoer

Nogle af skolens ordblinde elever, blandt andet repræsentanter fra ordblinderådet, har været med til at producere videoer omkring temaet: at være ordblind på FGU.

Det er blevet til 10 videoer med personlige fortællinger, hvor eleverne også viser, hvordan de bruger LST i deres hverdag. Eleverne har selv udvalgt, hvad de vil dele og fortælle fra eget liv. De har således bidraget til, hvad de ser som vigtigt at formidle til andre - både med og uden ordblindhed. De involverede elever har også fået en bredere forståelse og indsigt i hinandens udfordringer, og i hvordan de hver især bruger LST i deres hverdag.  

Videoerne ligger tilgængelige på FGU Østjyllands hjemmeside samt på YouTube (Se nederst i artiklen under referencer).

Fælles temadag om ordblindhed

Ordblinderådet var med i processen og besluttede i samråd med ordblindevejledere og ledelse, at fokus skulle være på:

 • Ordblinde elevers selvopfattelse
 • Hvordan det er at have ordblindhed
 • Hvilke strategier man anvender for at klare sig gennem livet

Ordblinderådet valgte Youtuberne Elias og Oskar Hole, til at holde foredrag omkring deres vej i uddannelse og livet med ordblindhed.

Formålet for temadagen var todelt  

 1. At de ordblinde elever mødte andre ordblinde, som de kunne relatere sig til og spejle sig i
 2. At skolens øvrige elever og deres undervisere fik indsigt i, hvor megen energi det kræver at være ordblind i uddannelse - men også hvor meget de emotionelle følger af ordblindhed betyder.

 

Resultater - Har det hjulpet?

I efteråret 2023 blev et spørgeskema, identisk med det fra år 2021, udsendt.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Besvarelserne viste at:

 • Undervisernes kendskab til AppWriter er steget fra 38% i 2021 til 67% i 2023. Ligeledes er deres brug af programmet i undervisningen steget fra 27% til 56%.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Undervisernes kendskab til diktering er steget fra 42% til 56%, og deres brug af diktering i undervisningen er steget fra 14% til 56%.

 

Så ja, helt konkret fortæller resultatet:

 • At underviserne har fået øget viden om LST, og at flere end tidligere indtænker/anvender værktøjerne i undervisningen.
 • At ledelsen er med på vigtigheden af at arbejde hen mod et ordblindevenligt undervisningsmiljø, og der er stor velvilje i ledergruppen.
 • Samtidig er der dog stadig udfordringer ift. ledelsens ansvarstagen og synlighed, når tiltag skal iværksættes. Det har betydning for den legalitet, som ordblindevejlederne kommer ud med. Vi oplever større velvilje og parathed fra undervisernes side, når den lokale leder også har fokus på de nye tiltag og har kunnet forberede underviserne derpå. Det har ligeledes været en udfordring, at vi har måtte samarbejde med fire forskellige ledere undervejs i projektet. Det har haft betydning for projektets kontinuitet, kommunikation og tid. Vi har brugt tid på at klæde nye ledere på i forhold til projektet.
 • Derudover har der været mange logistiske udfordringer undervejs - for eksempel ift. at kunne samle ordblinderådsmedlemmer - og undervisere - fra fem afdelinger. Der er derfor brug for at revurdere flere af tiltagene.

Hvor skal vi hen?

FGU Østjylland har udvalgt følgende fokuspunkter for det kommende ordblindevenlige arbejde:

 • Der skal være en fælles årlig elevrettet temadag om ordblindhed.
 • Der skal være en lokal ordblindecaféer - som erstatning for Ordblinderådet.
 • Der skal være en årlig pædagogisk dag med ordblindevenlig undervisning som omdrejningspunkt.
 • Der skal prioriteres og afsættes tid til, at ordblindevejlederne er mere med i undervisningen og får udviklet på co-teaching som vejledningsform.
 • Den samlede ledergruppe skal opdateres på viden omkring ordblindhed, da det er vores overbevisning, at det herved vil være nemmere at bakke op omkring tiltag på ordblindeområdet - og tænke med i forhold til nye indsatser.
 • Stabsleder på ordblindeområdet vil fortsat have fokus på videreformidling til øvrige ledelseskollegaer omkring nye tiltag.
 • Lokale ledere vil fremadrettet have fokus på opbakning af nye tiltag.

 

Kreditering

 • Julie Skibelund, SPS og ordblindevejleder
 • Susanne Løhde, SPS og ordblindevejleder
 • Thea Svankjær Kirk, ordblindeleder

Projektets titel: Ordblindevenligt læringsmiljø på FGU Østjylland 2021-2023

 

Referencer 

Bilag

Strategi for ordblindevenlige undervisningsmiljøer

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.