Strategisk ledelse

Når man arbejder med strategisk ledelse på FGU, handler det om at skabe klare målsætninger og prioriteringer.

De mål man opstiller, skal være overordnede og langsigtede, det vil sige at de skal tage udgangspunkt i, hvad der tjener institutionen og skolen som helhed og pege ud i fremtiden.

Ved blandt andet at tage udgangspunkt i institutionens vision og mission, den nuværende strategiske situation og ressourcer kan man i en fortløbende proces styrke den strategiske ledelse.

Tværgående samarbejde

Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem fagprofessionelle har stor betydning for understøttelsen af børn og unge i deres vej mod uddannelse og job.

En vigtig del af FGU-institutionernes arbejde er at indgå i et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx den kommunale ungeindsats, virksomheder, lokalsamfundet, grundskoler og ungdomsuddannelser, så den unge modtager en helhedsorienteret indsats.

Når en ung målgruppevurderes til FGU starter et tæt samarbejde mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionen om bl.a. uddannelsesplan, evt. kontaktpersonordning og virksomhedspraktik.

Desuden samarbejder FGU-institutionen og danner partnerskaber med virk­somheder, offentlige institutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets forenings-, fritids- og klubtilbud, lokalsamfundets folkeoplysende skoler og kulturskoler, kom­munalt støttede musikskoler og ungdomsskoler mv. Disse samarbejdsaftaler har til hensigt at bidrage til opfyldelsen af FGU’s formål og skal støtte op om undervisningen og/ eller medvirke til at gøre eleverne bevidste om mulighederne for et aktivt fritidsliv og deltagelse i andre samværsformer, som fremmer elevernes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

Samarbejde med ungdomsuddannelser

Det er vigtigt, at FGU-eleverne får gode overgange til ungdomsuddannelserne.

Her på siden kan du finde inspiration til samarbejdet med mellem FGU og ungdomsuddannelserne, herunder til kombinationsforløb. 

Formålet med kombinationsforløbene er netop at bygge bro mellem forskellige skoleformer og skabe en glidende overgang særligt til erhvervsuddannelsessystemet og evt. de gymnasiale uddannelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.