Artikel

Matematik

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget matematik på eud og eux.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i matematik på eud og eux, jf. bekendtgørelse om grundfag. Vejledningen er anvendelig, uanset hvilke digitale platforme eleverne forventes at arbejde på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for kernestof og mål i matematik.

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning, samt hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven. Du kan fx lave en video, hvor du forklarer, hvordan man beregner areal og omkreds af geometriske figurer. Det kan også være, at du dykker ned i et mere fagligt emner og viser eksempler på beregninger herfra.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til, hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Det kan også være en idé at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren.
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan fx ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor underviseren giver eleverne respons på produkter, og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation, og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  Med virtuel undervisning er det afgørende, at eleverne løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som underviser melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Virtuel undervisning i matematik

Matematik på erhvervsuddannelserne tager udgangspunkt i praktiske opgaver, der viser matematikkens anvendelse i praksis, og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Når du gennemfører virtuel undervisning i matematik, kan du derfor tage afsæt i praktiske opgaver, som kræver matematik for at blive løst, samt lægge op til dialog omkring matematik for at fremme læringen og forståelsen. Du kan fx gøre brug af eksemplerne på digitale ressourcer nedenfor til at udarbejde virtuel undervisning, som aktiverer eleverne til at løse opgaver og formulere sig matematisk.

 

Råd og eksempler på digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til kernestof og supplerende stof i matematik

 • GeoGebra Undervisningsmaterialer og vejledninger til matematik inden for forskellige matematiske emner. Søg blandt mange gode materialer her, og klik dig rundt i emnerne i ”blomsten”.
 • Restudy Opgaver og videoforklaringer til matematiske emner på flere forskellige niveauer. Søg blandt opgaverne i matematik her, og husk at vælge niveau i venstre side. Du får flest brugbare materialer ved at vælge udskolingen og C-niveau. Du kan få hjælp til at oprette dit virtuelle klasseværelse i FAQ-boksen nederst på siden.
 • YouTube Matematikkanaler med videoforklaringer til matematiske emner på flere niveauer, fx Mayday Matematik, Dan Malle Kirkemann eller Matematikskolen.
 • MatematikFessor Masser af færdige opgaver og forløb med mulighed for at tildele eleverne opgaver, som de laver online. Find fx lektioner til E-niveau her og inspiration til at arbejde med geometri her. Husk at vælge 9. eller 10. klassetrin på skyderen øverst til venstre.

 

Ovenfor gives der forslag til en række konkrete programmer og redskaber. Det er tænkt som en hurtig hjælp til de travle undervisere. Men der findesmange andre ressourcer, der kunne være lige så egnede.
 

 

DPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder. 

 

Generel inspiration til virtuel undervisning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Flemming Kastbjerg
Direkte tlf.: +45 23 36 22 14
E-mail: flemming.kastbjerg@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.