Forløb

Sæt ord og billeder på sikkerheden

Dette forløb bringer praktiske og formidlingsmæssige færdigheder i spil. Det skal give eleverne konkrete erfaringer med relevansen af dansk og engelsk i uddannelsen.

Forløbet skal synliggøre anvendeligheden af dansk og engelsk i uddannelsen gennem en praksisnær undervisning, hvor grundfagene anvendes i udførelsen af konkrete opgaver knyttet til formidling af sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Forløbet bruges i samarbejde mellem grundfagene dansk og engelsk samt et relevant erhvervsfag på GF1, når eleverne har valgt fagretning. Forløbet kan have en varighed fra en dag til en uge.

Forløbets opbygning

I forløbet skal eleverne lave formidlingsprodukter, der handler om sikkerhed på arbejdspladsen. Formidlingsprodukterne kan tage form af PowerPoints, mundtlig fremlæggelse eller instruktionsvideoer, og kan laves på dansk eller engelsk - eller begge dele, hvis begge fag indgår i forløbet.

Med produkterne skal eleverne arbejde med at belyse et sikkerhedsproblem og formidle vigtigheden af gode arbejdsvaner, rutiner, overblik og orden på værkstedet.

Del 1: Godt i gang med sikkerhed i arbejdsmiljøet

Læreren indleder undervisningen med at skitsere forløbet for eleverne og forklarer, hvordan eleverne skal bruge dansk og/eller engelsk undervejs til at arbejde med formidling og tydeliggøre vigtigheden af klar kommunikation, når det handler om sikkerhed. F.eks. ved at komme med eksempler på, hvor galt det kan gå, når der ikke er klar kommunikation om sikkerhed.

Derefter gennemgår læreren sikkerheden i det arbejdsmiljø, som eleverne kan komme til at arbejde i på deres læreplads, og når de er færdige med deres erhvervsuddannelse (det kan f.eks. være et kontor, et værksted eller fx plejehjemsværelser).

Læreren kan også tage eleverne med ud på det arbejdssted på skolen, hvor eleverne kan få til opgave at finde og navngive de maskiner, værktøjer og materialer, som de kender på arbejdsstedet og forklare hvornår de skal bruges. Eleverne skriver deres svar ned og gemmer dem til senere.

Efter øvelsen fortæller læreren om korrekt og sikkerhedsmæssigt brug af de forskellige maskiner, værktøjer og materialer, som er til stede.

Herefter får eleverne til opgave at finde noget udstyr, en maskine eller et materiale på arbejdsstedet og forklare hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved brug af disse. Igen kan eleverne skrive deres svar ned og gemme dem til senere.

Del 2: Eleverne løser deres opgave

I opgaven skal eleverne gå sammen i mindre grupper og samarbejde om at udarbejde formidlingsprodukter. Der kan vælges mellem forskellige produkt- og arbejdsmuligheder og læreren kan beslutte, at alle grupper arbejder med samme produkttype, eller at grupperne skal arbejde med hver deres produkttype.

Nedenstående boks viser eksempler på typer af formidlingsprodukter, som eleverne kan arbejde med.

Eleverne laver et PowerPoint-show og en mundtlig præsentation

Eleverne finder minimum 1 maskine, udstyr eller materiale pr. deltager i gruppen, hvor farlige situationer kan opstå.

Opgaven er at beskrive og forklare, hvordan udstyret, maskinen eller materialet benyttes sikkerhedsmæssigt korrekt, fx ved hjælp af billeder.

Grupperne fremlægger mundtligt for hinanden.

Eleverne udvikler en instruktionsvideo

Videoen må maximalt vare 3 minutter. Videoen har samme hensigt og formål som opgaven med PowerPoint. Slutproduktet skal vises for resten af klassen og indeholde korrekt sikkerhedsmæssig brug af pågældende udstyr, maskine eller materiale.

Først og fremmest udarbejdes et storyboard, som detaljeret forklarer i hvilken rækkefølge filmen skal optages. Her er det vigtigt, at rækkefølgen er korrekt, at filmvinkler er beskrevet og at den, som skal speake, får sagt tingene i den rigtige rækkefølge. Ligeledes gøres der overvejelser om de bedste kameravinkler samt lys og evt. larm.

Hvis eleverne er bekendt med redigeringsværktøjer, kan disse anvendes. Ellers laves filmen som en uredigeret "dogmefilm”.

Eleverne forbereder og gennemfører en mundtlig demonstration

Eleverne forbereder og demonstrerer mundtligt en fremvisning af sikkerhedsmæssigt korrekt brug af minimum 2 stk. maskiner, udstyr eller materialer.

Her skal eleverne også tænke over rækkefølgen, de vil sige noget i, og hvordan de vil dele det mellem sig.

Som fremlæggelse laver eleverne på arbejdsstedet en demonstration af korrekt brug af udvalgt maskine, udstyr eller materiale. Imens lytter resten af klassen og stiller opklarende spørgsmål til demonstrationen.

De 3 skitserede arbejdsmuligheder kan også gennemføres på engelsk, hvor underviseren beder eleverne om at forestille sig et virksomhedsbesøg fra udlandet eller som en introduktion til en udvekslingslærling fra et andet EU-land.

 

Lærerens rolle er at igangsætte arbejdet og løbende sikre, at elevernes interesse og arbejdsindsats holdes ved lige. Dette kan gøres ved løbende feedback i processen, opmuntring, personlig deltagelse og vejledning i forbindelse med løsning af de forskellige opgaver/aktiviteter i forløbet.

Efter elevernes fremlæggelser gives feedback fra læreren og de andre elever.   

Del 3: Opsamling og evaluering af undervisningen

Efter elevernes fremlæggelser skal eleverne evaluere forløbet. Fx kan eleverne igen gå en runde på det arbejdssted, de besøgte i starten af forløbet med det papir, som de startede forløbet med. Eleverne opfordres til at udvide deres liste med informationer med ny tillært viden om sikkerhed i forhold til, da de startede. Efterfølgende kan der samles op fælles.

Endelig kan læreren drøfte følgende med eleverne:

  • Hvad er I mest stolte af at lykkes med, da I skulle lave opgaverne?
  • Hvordan har I brugt dansk/engelsk, da I skulle lave opgaverne? Kom med konkrete eksempler på, hvornår og hvordan, I har brugt fagene. 
  • Kan I komme i tanke om situationer i jeres hverdag, på skolen eller på arbejde, hvor I kan bruge det, som I har lært? Kom gerne med eksempler.

For at gøre den faglige læring endnu tydeligere for eleverne, gennemgår underviseren med eleverne, hvilke kompetencer og målpinde fra dansk, engelsk og/eller erhvervsfaget, som er opnået i forbindelse med løsning af opgaven.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss Leadership, UC Syd, Center for Ungdomsforskning og Center for Anvendt Filosofi (Aalborg Universitet) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Materialet er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne.

Find alle materialer fra projektet på siden om karakterdannelse og faglig stolthed på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.