Artikel

Inspiration til temadag på tværs af uddannelser

Faglige erfaringer bliver ofte først synlige i mødet med andre fagligheder. Det møde kan en tværfaglig temadag skabe. Få inspiration til en temadag her.  

Formålet med en temadag på tværs af uddannelser er at styrke elevernes faglige identitet og karakterdannende gennem den refleksion der sker, når de møder andre fagligheder. Temadagen kan enten gennemføres på GF1, hvor eleverne kan møde elever fra andre hovedforløb, på GF2, hvor eleverne kan mødes på tværs af uddannelse eller på tværs af hovedforløb og grundforløb

 

Lad faglighederne mødes

Karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er noget, der sker mellem mennesker. Det er i fællesskabet, at dannelsesprocessen sker. Tværgående aktiviteter med andre fagligheder kan gøre eleverne mere bevidste om deres egen faglighed. Eleverne bliver mere bevidste om forventninger til dem som fagperson i mødet med fagpersoner for hvem, andre dyder er vigtige.

Det fysiske møde på en tværfaglig temadag kan dermed være en driver for refleksion, som igen kan bidrage til karakterdannelse, læring, mestring af et fag og en stærkere fagidentitet.

På temadagen kan eleverne arbejde sammen om at finde på tværfaglige løsninger inden for rammen af brede overskrifter som f.eks. bæredygtighed og grøn omstilling. Det kan både medvirke til at gøre eleverne bevidste om de nødvendige personlige og faglige kompetencer til at begå sig i fremtidens (tværfaglige) arbejdsmarked og styrke deres bevidsthed om, hvordan de med deres uddannelse kan være med til at løse store, samfundsmæssige problemstillinger.

 

Lad eleverne mødes på tværs af uddannelser og forløb

En tværfaglig temadag kan arrangeres for elever, der befinder sig på samme sted i deres uddannelse, fx for elever fra forskellige hovedforløb på GF1 eller elever på GF2 fra forskellige uddannelser. Fokus kan på denne dag være mødet mellem områder og uddannelser.

Det er også en mulighed at lade eleverne mødes på tværs af GF1, GF2 og hovedforløb. Her kan særligt eleverne fra GF1 få mulighed for at møde og arbejde sammen med elever, der er længere på uddannelsen og dybere inde i et fag, mens hovedforløbselever får mulighed for at sætte ord på deres faglighed og fortælle om deres erfaringer. Det øger sandsynligheden for, at eleverne, der er længere i uddannelsesforløbet, bliver faglige rollemodeller for elever, der ikke er så langt.

 

Inddrag virksomheder

For at øge autenticiteten og give eleverne indblik i, hvad det vil sige at arbejde sammen på tværs af uddannelser, kan skolen invitere repræsentanter fra virksomheder i lokalområdet til at medvirke på temadagen. Repræsentanter fra virksomhederne kan fx inviteres til at holde oplæg om, hvordan de arbejder på tværs af uddannelser på deres arbejdsplads eller de være med til at stille en opgave, som eleverne skal løse sammen på temadagen.

 

Eksempler på temadage

En temadag, der understøtter den karakterdannende refleksion, kan gennemføres på mange måder. Du kan læse om et eksempel på gennemførslen her og få inspiration til en temadag om bæredygtighed.

 

Eksempel: Tværfaglig dag med åbne værksteder

Et eksempel er fra ’Program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne” er, at en erhvervsskole har lavet en temadag med åbne værksteder. Forud for dagen skulle hvert fag beslutte, hvad de vil vise frem på dagen ud fra, hvad de synes, der udtrykker deres faglighed allerbedst. På dagen skulle eleverne så besøge hinanden og se hinanden udøve deres fag. Dertil havde skolen inviteret venner, familier, folkeskoleelever (f.eks. brobygningselever) og repræsentanter fra erhvervslivet.

Dagen gav eleverne en mulighed for at fortælle om og vise deres håndværk frem. Det kan dels bidrage til deres bevidsthed om deres egen faglighed, dels fremme deres faglige stolthed.

 

Inspiration: Tværfaglig dag med fælles tema

En anden mulighed er, at en erhvervsskole sætter eleverne til at arbejde med et fælles projekt inden for et fælles tema. Eleverne inddeles i tværfaglige hold, hvor eleverne skal bidrage med deres faglighed til projektet. Det overordnede tema kan være ”FN’s Verdensmål”.

Forud for temadagen har faggrupperne inden for hvert hovedområde/fagretning til opgave at vælge det eller de verdensmål, som de vil adressere med deres fagligheder. Frem til temadagen skal fagretninger inden for hvert hovedområde således arbejde med at udvikle en service eller et produkt, der illustrerer, hvordan de med deres fagligheder er med til at løfte et samfundsansvar inden for FN’s Verdensmål.

Frem til temadagen skal eleverne desuden forberede en præsentation af deres service eller produkt, og hvordan deres faglighed kan bidrage til at løse opgaven. Derudover sørger lærerne for, at eleverne forbereder spørgsmål til andres præsentation frem til temadagen – med fokus på, hvordan deres faglighed har været med til at løse opgaven.

På selve dagen bliver elevernes services og produkter ”ferniseret”. Eleverne fra forskellige hovedområder, fagretninger og uddannelser besøger hinanden og hører om hinandens services og produkter, samt hvordan deres fagligheder er blevet bragt i spil til løfte ansvaret inden for FN’s verdensmål.

 

Eksempel på dagsplan:

8.15 – 8.30                                    Introduktion til dagen

8.30 – 10.00                                 Arbejdsstationer – første runde

10.00 – 10.30                               Pause

10.30 – 12.00                               Arbejdsstationer – anden runde

12.00 – 13.00                               Frokost

13.00 – 14.00                               Arbejdsstationer – tredje runde

14.00 - 15.30                                Fælles fernisering og opsamling

 

Gør erfaringer til genstand for refleksion

Som opfølgning på dagen kan læreren sørge for, at eleverne reflekterer over deres erfaringer fra temadagen. På den måde kan læreren hjælpe eleverne med at få en bevidsthed om, hvordan deres faglighed ligner og adskiller sig fra andres, og hvordan de kan leve op til de faglige forventninger, der vil være til dem som faglærte.

Refleksionen kan foregå enten i plenum eller individuelt.

 

Opmærksomhedspunkter til planlægning af den tværfaglige temadag

  • Temadagen skal planlægges i god tid på tværs af de forskellige fagligheder på skolen.
  • Der skal være en tovholder, som udover den praktiske planlægning, også sørger for, at der udvikles opgaver til eleverne, som skal præsentere de forskellige fagligheder på skolen.

Det er vigtigt, at de lærere, der deltager på temadagen, er godt instruerede og får en rolle. Det kan fx være, at der på hver station indgår et dialogspørgsmål, som det er en lærer, der stiller.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss Leadership, UC Syd, Center for Ungdomsforskning og Center for Anvendt Filosofi (Aalborg Universitet) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Materialet er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne.

Find alle materialer fra projektet på siden om karakterdannelse og faglig stolthed på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.