Forløb

Bring dansk og samfundsfag i spil

Et praksisnært projektforløb i samarbejde med en virksomhed kan give eleverne en autentisk oplevelse af dansk og samfundsfags relevans i deres uddannelse. 

Formålet med forløbet er at synliggøre anvendeligheden af særligt dansk og samfundsfag i et praksisnært projektforløb på GF1. I projektforløbet skal grundfagenes teori, modeller og metoder lægges til grund for at besvare en faglig problemstilling, der gives af en virksomhed.

 

Projektets tilrettelæggelse

Forløbet tager afsæt i at kunne afvikles over to uger, men projektet kan tilrettelægges over en længere periode. Derudover skal være tid til forberedelse af projektforløbet og evaluering af projektet med eleverne.

Projektet handler om, at eleverne skal løse en problemstilling for en autentisk opdragsgiver. Det er optimalt, hvis der kan opnås et samarbejde med en relevant virksomhed, fx gennem skolens lokale uddannelsesudvalg eller lærepladskoordinatorer.

Inden der tages kontakt til virksomheden overvejes, hvilke opgaver der kan være relevante at arbejde med, herunder hvilke teorier, metoder og modeller fra grundfagene dansk og samfundsfag det skal indgå i opgaven, evt. i kombination med stof fra et relevant erhvervsfag. Det er også relevant, at læreren i sin indledende kontakt til virksomheden sørger for at forventningsafstemme, hvordan og hvor meget virksomheden skal indgå i forløbet.

 

Forberedelse af projektet

Det er væsentligt, at forberedelsen er placeret i god tid før forløbet gennemføres, da det kan tage tid at lave aftaler og koordinere med virksomheden, lærerne, ledelse og skemalægning.

Som forberedelse af projektforløbet kan man bl.a. afklare, hvilke lærere, der er involveret, hvornår projektet skal placeres, og hvor meget tid, de enkelte lærere skal bruge på projektet. I skal også finde den virksomhed, I ønsker at samarbejde med. Det må meget gerne være en, som GF1-eleverne i fremtiden kan søge læreplads hos.

Der skal laves aftaler med virksomheden om:

 • formål og problemformulering i projektopgaven
 • virksomhedens rolle i projektforløbet
 • virksomhedens tidsforbrug på deltagelse
 • konkrete datoer for opgavepræsentation
 • et møde med eleverne midt i projektet
 • en besøgsdag hos virksomheden og
 • til en hel præsentationsdag med eleverne
 • indhold på besøgsdagen hos virksomheden.

Der skal udarbejdes formål og indhold til opgaven samt lærer- og elevmateriale, der skal bruges undervejs. I udarbejdelsen af problemformuleringen og materialet kan man fx indtænke en samfundsmæssige dimension om eksempelvis bæredygtighed, så kernestof fra sociologi og økonomi i samfundsfag kan inddrages.

Derudover er det også centralt at opstille krav til elevernes præsentationer for yderligere at tilgodese de danskfaglige mål med projektet.

Endelig skal der lægges skema for projektforløbet, ligesom lærerne laver elevgrupper af 3-4 personer.
Lærerne laver grupper på forhånd, fordi det simulerer virkeligheden i virksomheder, hvor eleverne ikke nødvendigvis selv kan bestemme, hvem de skal arbejde sammen med.

 

Gennemførsel af projektet

Her er projektets gennemførsel beskrevet. 

Projektforløbet bliver sat i gang

Projektet sættes i gang med et modul på ca. 90 minutter, hvor en repræsentant fra virksomheden deltager: Her får eleverne introduktion til arbejdsgiveren og til projektets problemformulering; hvilke teorier, det forventes, at eleverne inddrager i projektet; planen for projektforløbet; forventninger til elevernes præsentationer; evalueringsformen og deres grupper.

I forbindelse med introduktionen af problemformuleringen og den opgave, som eleverne får, er det vigtigt, at lærerne går i dybden med, hvordan teorier, modeller og metoder fra dansk og samfundsfag kan bruges i elevernes besvarelse af problemformuleringen.

Inden eleverne går i gang med projektarbejdet, skal de lave en refleksionsøvelse. Elevernes svar uploades et sted, hvor lærerne og eleverne har adgang til dem.

Eksempler på refleksionsspørgsmål herunder

 • Hvad kender du til virksomheden? Beskriv hvad du i forvejen kender til virksomheden.
 • Hvordan er arbejdet med virksomheden relevant for din uddannelse og drømme om fremtiden? ​
 • På en skala fra 1 (lavt) til 5 (højt), hvor motiveret er du for at komme i gang med at arbejde for virksomheden? Forklar, hvorfor du har vurderet sådan. 

Organisering og arbejdsform undervejs

Der er et krav om gruppearbejde. Det vil sige, at alle i gruppen skal være med i alle opgaver. Lærerne er primært ’konsulenter’ og ’vejledere’, der kan guide og hjælpe dem undervejs i projektforløbet.

For at guide eleverne, kan lærerne gøre brug af en form for ”milepælsdidaktik”, hvor eleverne gør status med lærerne løbende. Når lærere og elever tager en status, er det f.eks. for at komme i dybden med:

 • Hvordan går det med projektarbejdet?​
 • Hvordan fungerer jeres teamwork?​
 • Hvilke ting har I brug for viden/hjælp til?​
 • Hvilken plan har I for det næste, I skal i projektet?

For at støtte eleverne og bidrage til en synlig teoretisk faglighed, bruger lærerne nogle moduler på at gennemgå og drøfte relevans af teorier med eleverne, inden eleverne går videre med projektarbejdet.

Projektforløbet afsluttes

Projektforløbet rundes af med, at eleverne i grupper præsenterer deres svar på problemformuleringen for en lærer og en repræsentant fra virksomheden. Der afsættes ca. 30 minutter pr. gruppe til præsentation, votering og feedback.

De grupper, der har fremlagt, løser evalueringsopgaver.

Eksempler på evalueringsspørgsmål, eleverne skal svare på fremgår herunder.

 • Hvordan vil du vurdere projektet på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget dårlig og 5 er meget godt? Forklar, hvorfor du har givet den vurdering. 
 • Hvordan gik jeres samarbejde i gruppen? 
 • Hvordan brugte du teorien fra fagene i jeres projekt? 
 • Hvad er du mest stolt af i projektet?  
 • Hvad har du lært i projektet, som du kan bruge, når du selv skal i oplæring?
 • Evt. andre kommentarer til lærerne   

Evaluering af projektet

Efter præsentationsdagen, bruges 60-90 minutter på at evaluere projektet med eleverne. Det sker samlet i klassen med udgangspunkt i elevernes svar på evalueringsspørgsmål.

Herunder fremgår et eksempel på et ugeskema for projektugerne.

 

Uge 1

 

 

 

 

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8:20 – 9:50

 

Erhvervs-fag: Briefing om relevante teorier, modeller og metoder

 

Projekt-arbejde

 

Sam-funds-fag:

Briefing om relevante teorier, modeller og metoder

 

Projekt-arbejde

 

10:05 – 11:35

Præsen-tation af virksom-heden samt problem-stilling.

 

Gruppe-dannelse og ind-gåelse af gruppe-kontrakt. 

 

Reflek-sioner forud for opgaven

Dansk: Briefing om relevante teorier, modeller og metoder

 

 

Erhvervs-fag: Briefing om relevante teorier, modeller og metoder

 

Projekt-arbejde

Sam-funds-fag:

 

Projekt-arbejde

12:05 – 13:35

Erhvervs-fag: Virksom-heds-beskriv-else

 

Sam-funds-fag: Sam-funds-fagligt indhold

 

Dansk: Kommu-nikations-modeller

 

 

13:35 – 15:10

Dansk: Skriftlig-hed og krav til præsen-tation

 

 

Erhvervs-fag

 

Projekt-arbejde

 

 

Uge 2

 

 

 

 

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8:20 – 9:50

 

Dansk

 

Projekt-arbejde

 

 

Fremlæg-gelser

10:05 – 11:35

 

 

Dansk

Præsen-tations-teknik og kommu-nikations-model

Erhvervs-fag: Tid til forbered-else af præsen-tationer

Fremlæg-gelser

12:05 – 13:35

Sam-funds-fag: Projekt-arbejde

 

 

 

Eva-luering

13:35 – 15:10

Dansk: Projekt-arbejde

Sam-funds-fag:

Projekt-arbejde

 

 

 

 

Didaktiske overvejelser

 • Det beskrevne forløbet er placeret i slutningen af GF1, fordi eleverne gerne skal have udviklet kendskab og kvalifikationer inden for fagenes teorier og metoder.
 • Der skal være en klar struktur i fordeling af undervisningsmodulerne ift. hvor langt eleverne er, så lærerne kan genopfriske eventuelle teorier.
 • Det første møde med virksomheden bør være med fysisk tilstedeværelse. Det bør fremlæggelserne også.  
 • I det beskrevne projekt er fremlæggelsen og det mundtlige produkt centralt. Men det kan også laves sådan, at eleverne også trænes i den skriftlighed, der benyttes i dokumentationsopgaver.
 • Endelig kan forløbet indgå i erhvervsområdet på EUX, hvor eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger, som overskrider det enkelte fag.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Pluss Leadership, UC Syd, Center for Ungdomsforskning og Center for Anvendt Filosofi (Aalborg Universitet) for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Materialet er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne.

Find alle materialer fra projektet på siden om karakterdannelse og faglig stolthed på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.