Kombinationsfag

Kombinationsfag udbydes kun på grundforløb plus. Det indeholder danskfaglige, samfundsfaglige og sproglige kompetencer samt færdigheder i regning og lærepladssøgning.

Formålet med faget er at understøtte elevens kvalificering af generelle og almene kompetencer i en erhvervsfaglig kontekst.

Faget har fokus på regning og skal bidrage til at give eleven færdigheder i talbehandling og regning, der er væsentlige for løsning af praktiske, erhvervsfaglige opgaver og give forståelse for beregninger af betydning for eleven i dagligdagen

Faget har fokus på dansk og skal bidrage til at forberede eleven til uddannelse ved at styrke elevens sproglige, kommunikative kompetencer ved at udvikle elevens sproglige færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation til brug i uddannelse, samfund og dagligdag.

Faget skal bidrage til, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund.

Faget skal give eleven et klart billede af oplæringsmulighederne i relevante uddannelser og i forskellige typer af virksomheder. Desuden skal faget medvirke til at give eleven en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder. Faget skal understøtte elevens kompetence til at søge læreplads.

Fagbilaget er en del af grundfagsbekendtgørelsen. Bilaget fastsætter de rammer, skolen skal tilrettelægge undervisningen indenfor. Vejledningen uddyber reglerne i bekendtgørelsen og giver samtidig inspiration til undervisning og prøver.

Du kan finde fagets fagbilag under ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne” på retsinformation.dk.

Siden er opdateret 10. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.