Artikel

Dialogisk læsning i dansk

Dialogisk læsning er en tilgang, som er inspireret af Vygotskys og Banduras teorier. Tilgangen har nogle forslag til, hvordan der kan stilles spørgsmål til elever, og den kan understøtte helhedsorientering.

Hvad er dialogisk læsning?

Målene i dansk på eud omfatter både kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Hvis du som lærer vil arbejde med flere af disse mål samtidig, kan du hente inspiration fra dialogisk læsning.

Dialogisk læsning er oprindelig en amerikansk udviklet tilgang til mindre børns læsning. Tilgangen er videreudviklet, så den passer til danske institutioner.

I dialogisk læsning arbejder man med kommunikation omkring tekster, som man læser i fællesskab med elever. I kommunikationen kan du både integrere elevers forforståelse, kvalificere elevers fortolkninger og arbejde med forskellige former for fremstillinger af tekster.

En grundlæggende antagelse bag dialogisk læsning er, at sprogudvikling sker i et samspil mellem at forstå, at imitere og anvende sprog.

 

Helhedsorientering

På uddannelsen til pædagogisk assistent, PA, har flere lærere gode erfaringer med i dansk at arbejdet inspireret af dialogisk læsning.

På PA er det en måde at arbejde med helhedsorienteret undervisning på, da man derved i dansk arbejder med en tilgang, som kan anvendes i børneinstitutioner. Derved integreres erhvervsfag, så eleverne kan se, at de på eud lærer om udvikling af børns sproglige, litterære og kommunikative kompetencer.

På andre uddannelser på eud vil man også kunne lade sig inspirere af dialogisk læsning.

 

Teorier og tanker bag dialogisk læsning

Dialogisk læsning er inspireret af Vygotskys begreb den nærmeste udviklingszone. Pointen med begrebet er, at du som lærer forsøger at få kendskab til og arbejde med udgangspunkt i, hvad den enkelte elev aktuelt kan.

Med den viden kan du bygge ovenpå, så eleven lærer det nye, som netop passer til denne elevs potentialer. Det gør du i dialogisk læsning ved at elever fortæller om læste tekster. Ud fra deres udsagn kan du høre, hvordan de forstår en tekst. Du bliver derved klogere på elevers forforståelse.

Med det som udgangspunkt kan du arbejde videre med dybere forståelse af teksten og rette eventuelle misforståelser. På den måde kan dialogisk undervisning være en måde at arbejde med undervisningsdifferentiering på.

Dialogisk læsning er også inspireret af Bandura. Bandura anvender begrebet self-efficacy i forhold til elevers tro på deres evner til at udøve kontrol over deres egne formåen. Ifølge hans teori er rollemodeller vigtige i forhold til elevers tro på, at de kan mestre nye opgaver.

Gode erfaringer fra dansk i eud, hvor klassekammerater eller du som lærer kan fungere som rollemodel, kan give elever en tro på, at de kan mestre fx den kommunikative praksis, som de møder i en praktikplads.

 

Forskellige spørgsmålstyper?

I dialogisk læsning arbejder man med fem forskellige typer af spørgsmål til elever, som du kan lade dig inspirere af. Som en huskeregel kan disse spørgsmål samles i betegnelsen CROWD, som bygger på de engelske betegnelser: completion, recall, open-ended questions, why-type questions og distancing promts. Spørgsmålene skal:

  • Hjælpe elever til at gøre sætninger færdige
  • Få elever til at genfortælle og huske tekster
  • Få elever til at uddybe og forklare deres udsagn
  • Inddrage elevers erfaringer

 

En huskeregel

Dialogisk læsning har en huskeregel, som på engelsk er forkortet til Peer: promt, evaluete, expand, repeat.
Promt vil sige, at du skal opmuntre eleven til at berette om teksten. 
Du kan evaluere, evaluete, elevens svar ved at stille afklarende spørgsmål eller ved at spørge til begrundelser bag elevens svar.
Expand dækker over, at du gentager og kvalificerer elevens svar ved at tilføje nye oplysninger.
Derefter får du eleverne til at gentage, jf repeat, sin egen måde at formulere den uddybning, som du som lærer har bidraget til.

 

Dialogisk læsning og muligheder for æstetiske læreprocesser

På PAU er der erfaring med at arbejde inspireret af dialogisk læsning i dansk, og det giver på denne uddannelse gode muligheder for at arbejde helhedsorienteret. Hvis du underviser elever fra andre uddannelser, så kan du lade dig inspirere af tilgangen, fordi:

  • Det inddrager elever og deres erfaring
  • Det kombinerer kommunikation og læsning
  • Det giver en forudsætning for efterfølgende at arbejde med fremstilling

Elevers fremstilling af forskellige former for produkter kan bygge på forskellige former for æstetiske læreprocesser: fortællinger, tegninger, rollelege mv., og fremstillinger kan i eud kobles direkte til muligheder for at arbejde med produkter i de erhvervsfag, som eleverne har.

Se Dialogisk læsning - forløb til den pædagogiske assistentuddannelse

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Henriette Skjærbæk Duch, Lektor, ph.d. VIA Efter- og videreuddannelse.

Teksten er inspireret af samtaler med erfarne dansklærere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.