Om overgangen fra dagtilbud til skole

Det skoleforberedende arbejde handler ikke om at give barnet mange faglige færdigheder, men om at barnet udvikler et godt fundament.

Fra dagtilbud til skole og fritidstilbud

Sammenhænge handler blandt andet om gode oplevelser med at genkende form- og indholdsmæssige dimensioner fra børnehaven i skolen, samtidig med at barnet i skolen møder nyt og støttes i at håndtere udfordringer og nye situationer, hvor meget er ukendt.

 

Når dagtilbud og skole etablerer et tæt samarbejde om læring, trivsel, udvikling og dannelse for det enkelte barn og samtidig skaber gode betingelser for børnefællesskaber, skabes grundlaget for en sammenhæng mellem den pædagogiske læreplan og rammerne for børnehaveklassen. 

 

Sammenhænge handler også om positive erfaringer med at deltage i og mestre dagtilbuddets fællesskaber, så barnet får positive forventninger til og færdigheder i forhold til de sociale fællesskaber i skolen.

 

Det skoleforberedende arbejde

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at barnet udvikler sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed, mod på at forsøge og fejle, evnen til at bidrage i fællesskaber samt lære- og virkelyst. Barnets sproglige udvikling understøttes, så barnet kan udtrykke sig og kommunikere alderssvarende ved skolestart.

Det skoleforberedende arbejde handler ikke om at give barnet mange faglige færdigheder, men i høj grad om at stimulere udviklingen af et fundament, så barnet kan møde det nye, fordybe sig, sprogligt interagere, være vedholdende, indgå i børnefællesskaber og tage initiativ til at indgå i relationer.

I mange kommuner overflyttes børn fra børnehave til SFO/fritidshjem 1. maj eller tidligere i det år, de begynder i skole. Denne periode er vigtig, fordi den for en stor gruppe børn udgør den egentlige overgang mellem dagtilbud og skole. De indholdsmæssige krav til SFO/fritidshjem skal derfor understøtte, at barnet er bedst muligt klædt på til at begynde i skole og oplever en tryg overgang fra dagtilbud til skole.

Desuden er det selvfølgelig også vigtigt, at arbejde på at skabe en god sammenhæng, når barnet skifter fra vuggestue eller dagpleje til at blive børnehavebarn.

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om sammenhæng og overgange på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.