Hvad handler forældresamarbejde om?

Forventningsafstemning og vejledning er centrale elementer i forældresamarbejdet.

Samarbejdet om barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring kan ske gennem det forældresamarbejde, der allerede finder sted i dagtilbuddet, eksempelvis:

  • forældremøder
  • dagtilbud-hjem-samtaler
  • hente-bringe-situationer
  • sommerfester
  • julearrangementer
  • fællesspisning

Herudover foregår en stor del af forældresamarbejdet gennem de formaliserede forældrebestyrelser.

 

Forventningsafstemning

Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme forventningerne til hinanden i forhold til både det individuelle og det mere generelle forældresamarbejde.

 

Forældre er forskellige. Forældresamarbejdet skal derfor differentieres og baseres på lokale traditioner, ønsker, forældregruppen og den enkelte families behov.

 

Med forældresamarbejde forstås netop et samarbejde, hvor både dagtilbud og forældre har et ansvar. Forældrenes ansvar består blandt andet i at holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. Dagtilbuddets ansvar er at inddrage forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Det betyder blandt andet, at dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i både udarbejdelsen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at dagtilbuddet skal være i løbende dialog med forældrene om barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling og om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter dette.

 

Vejledning af forældre

Dagtilbuddet kan med udgangspunkt i de enkelte familiers behov og ønsker vejlede forældre om, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling. Det kan eksempelvis være ved at:

  • læse højt for barnet
  • synge med barnet
  • inddrage barnet i aktiviteter
  • tale med barnet om alt det, forældre og barnet foretager sig i og uden for familien.

Herigennem udvikler barnet sit sprog og forståelse for verden og udvider sin erfaringsverden ved at stille spørgsmål, undre sig og gøre sig erfaringer.

 

Inspiration til din praksis?

Find inspirationsmaterialer om forældresamarbejde på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.