Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet.

Læringsmiljøet består af en række elementer, som det pædagogiske personale og ledelsen løbende kan arbejde med at styrke.

Det pædagogiske læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er et miljø, hvor der med afsæt i det pædagogiske grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud bygger på et samspil mellem strukturelle parametre som:

  • personalets uddannelse og kompetencer
  • børnegruppernes størrelse
  • fysiske rammer
  • normering
  • digitale redskaber
  • den æstetiske udformning

og en række proceselementer som eksempelvis:

  • det empatiske samspil med de andre børn og det pædagogiske personale
  • udfordrende dialoger og situationer
  • forældresamarbejdet
  • hverdagens rytme

Den pædagogiske læreplan skal understøtte og tydeliggøre samspillet mellem disse forhold.

 

Rammesætning, organisering og tilrettelægning

Det er en forudsætning for etableringen af et pædagogisk læringsmiljø, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis rammesættes, organiseres og tilrettelægges.

Personalet skal gøre sig pædagogisk-didaktiske overvejelser omkring et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Rammer og vilkår for daginstitutioner og dagpleje er forskellige. Bl.a. er der forskel på de fysiske rammer, idet dagpleje foregår i dagplejerens private hjem eller i lokaler i børnenes hjemlige miljø.

Dagtilbuddet kan i den pædagogiske læreplan beskrive, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan fremme et bedre børnemiljø. Fx ved at opdele børnegruppen i mindre grupper, aktivt anvende legeplads, gangarealer el.lign. i hverdagen med henblik på at reducere støjniveauet i dagtilbuddet og dermed styrke læring og trivsel hos børnene.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.