Leg

Leg har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Leg og læring

Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Det pædagogiske personale skal anvende viden og kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med fokus på legen, barnets interesser, undren og nysgerrighed.

Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige, udviklende lege samt udvikle og bruge både emotionelle, sociale, kropslige og kognitive kompetencer.

I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet og rammerne for legen spiller det fysiske miljø, indretningen, legetøjet og atmosfæren en vigtig rolle.

 

Leg i børnefællesskaber

Barnet lærer gennem legen at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden.

Barnets sociale læring og udvikling finder også sted, når det iagttager andres leg. Her lærer det at afkode legens formelle og uformelle regler og komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe barnet ind i legen og hjælpe med at fastholde denne.

Igennem legen lærer barnet sociale omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtilbuddet og senere i skolen.

 

Spontan leg og rammesat leg

Barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og respekteres og gives meget plads i hverdagen i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale har et ansvar for at være opmærksomme på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig.

Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn. Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund og individuelle interesser.

Viden og inspiration

Siden er opdateret 16. februar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.