Forældresamarbejde

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.

Forskning

Forskning viser, at et trygt og stimulerende hjemligt miljø udgør det vigtigste element i barnets trivsel og læring. Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet ikke begrænser sig til sociale arrangementer, men også handler om at fremme barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring på tværs af dagtilbud og hjem.

Forskning viser også, at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud har stor betydning for det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og for gode børnefællesskaber.

 

Det eksisterende forældresamarbejde

Samarbejdet om barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring kan ske gennem det forældresamarbejde, der allerede finder sted i dagtilbuddet. Eksempelvis:

  • forældremøder
  • dagtilbud-hjem-samtaler
  • hente-bringe-situationer
  • sommerfester
  • julearrangementer
  • fællesspisning

Herudover foregår en stor del af forældresamarbejdet gennem de formaliserede forældrebestyrelser.

 

Forventningsafstemning

Dagtilbuddet skal sammen med forældrene afstemme forventningerne til hinanden i forhold til både det individuelle og det mere generelle forældresamarbejde.

Med forældresamarbejde forstås netop et samarbejde, hvor både dagtilbud og forældre har et ansvar. Forældrenes ansvar består bl.a. i at holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. Dagtilbuddets ansvar er at inddrage forældrene i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Det betyder bl.a., at dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i både udarbejdelsen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Det betyder også, at dagtilbuddet skal være i løbende dialog med forældrene om barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling og om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter dette.

Forældre er forskellige. Forældresamarbejdet skal derfor differentieres og baseres på lokale traditioner, ønsker, forældregruppen og den enkelte families behov.

 

Vejledning af forældre

Dagtilbuddet kan med udgangspunkt i de enkelte familiers behov og ønsker vejlede forældre om, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling. Det kan eksempelvis være ved at:

  • læse højt for barnet
  • synge med barnet
  • inddrage barnet i aktiviteter
  • tale med barnet om alt det, forældre og barnet foretager sig i og uden for familien.

Herigennem udvikler barnet sit sprog og forståelse for verden og udvider sin erfaringsverden ved at stille spørgsmål, undre sig og gøre sig erfaringer.

 

Viden og inspiration

-forældresamarbejde

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.