Forløb

Er bæredygtighed mere end profit og sorte tal på bundlinjen?

Dette forløb giver elever i merkantile fag mulighed for at erfare, at virksomheders bæredygtighed ikke blot handler om profit og sorte tal på bundlinjen, men også om sociale og miljømæssige resultater.

Med udgangspunkt i business model canvas og den tredobbelte bundlinje, opnår eleverne mulighed for at anskue en udvalgt virksomhed fra tre forskellige bæredygtighedsvinkler.

Ikon for delmål 17.5
© verdensmaal.org

Virksomheden anskues således først gennem traditionelle økonomiske briller, hvorefter eleverne introduceres til teori og empiri, der understøtter analyse af samme virksomhed nu blot fra en social og efterfølgende miljømæssig vinkel.

På baggrund af denne progression og didaktiske tilgang er formålet således at øge elevernes forståelse for, at bæredygtighed har tre bundlinjer, som alle gerne skulle være positive.

 

Planlægning og overvejelser

Forløbets formål er dels at udvide elevernes tilgang til bæredygtighed for herigennem at øge deres forståelse for, at rent økonomiske analyser og konklusioner ikke bør stå alene.

Samtidig er formålet at øge elevernes forståelse for, at virksomheder nu og i fremtiden bør fokusere på den tredobbelte bundlinje. Dels for at tage hånd om de sociale og miljømæssige udfordringer vi som individer, virksomheder og globalt samfund står overfor, men også for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne og økonomiske situation.

Udover dette har forløbet desuden et mere konkret fagligt formål ved at opøve elevernes viden og kompetencer i forhold til faglige områder i relation til forretningsmodeller og bæredygtighed.

Som ramme for hele forløbet anvendes Osterwalders ”Business Model Canvas” som skelet for de forskellige beskrivelser, analyser og diskussioner. Modellen anvendes i relation til en selvvalgt case - i dette eksempel ”Bestseller” - og suppleres i forløbet med teoretiske input fra ”den tredobbelte bundlinje”, herunder ”social og miljømæssig bæredygtighed”, ”lineær og cirkulær økonomi”, ”greenwashing” samt dele fra området ”CSR”.

I forløbet arbejder eleverne sammen i grupper på ca. fire personer for at skabe grobund for dynamik, forskellige holdninger, diskussioner såvel som gensidig vidensudveksling om teorier og empiri.

Undervisningsform

Store dele af forløbet beror på en deduktiv undervisningstilgang, hvor eleverne delvis lærerstyret, føres ”sikkert” igennem forløbets forskellige faser ud fra faste arbejdsspørgsmål og mål.

Til sidst i forløbet udfordres eleverne via en mere induktiv undervisningstilgang, hvor de arbejder med forslag til udviklingstiltag, der i højere grad balancerer den tredobbelte bundlinje samt diskussion og vurdering af implikationerne heraf.

Systemisk tilgang

Eleverne udfordres via forløbets progression og didaktiske opsætning til at anskue virksomheden som et system, hvor hvert fokusområde i den tredobbelte bundlinje belyses isoleret såvel som i interaktion med hinanden.

Elevforudsætninger

Der kræves ingen specifikke elevforudsætninger i forhold til forløbet, da forløbet er designet (bl.a. ved hjælp af en systematisk sekvensering og prædefinerede arbejdsspørgsmål), så det kan anvendes af elever uden den store forforståelse såvel som repetitionsforløb for elever med kendskab til de teoretiske fagområder.

Fag-samarbejde

Forløbet egner sig i høj grad til samarbejde mellem fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, innovation og international økonomi.

 

Opbygning og tilrettelæggelse

Forløbet er i dette tilfælde fastsat til fem lektioner á 95 min, hvor hjemmearbejde, herunder virksomhedskarakteristik, forberedelse samt videopræsentation ikke er medregnet. Forløbet kan rumme yderligere lektioner eventuelt i et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i afsætning.

Casevirksomhed

I denne forløbsbeskrivelse har udgangspunktet været den danske tøjkoncern ”Bestseller”, men andre danske virksomheder kan med fordel også danne udgangspunkt for et lignende forløb: Toms, Lego, Arla eller Danish Crown. Den pågældende virksomhed må dog gerne være en større dansk virksomhed med en fornuftig økonomisk situation, samt have en forretning som direkte, såvel som indirekte medvirker til miljømæssige udfordringer.

Forløbets strukturering

Selve forløbet har overordnet fokus på, at eleverne analyserer den pågældende virksomhed fra tre forskellige vinkler. Eleverne starter således med at analysere Bestseller ift. traditionel økonomisk bæredygtighed bl.a. ved at anskue aktiviteter, ressourcer og ikke mindst virksomhedens regnskabsmæssige situation ud fra forretningsmodellen.

Herefter introduceres eleverne til social bæredygtighed og analyserer efterfølgende virksomheden igen, blot med den nye vinkel.
Afslutningsvis introduceres eleverne til teoretiske såvel som empiriske aspekter af miljømæssig bæredygtighed og foretager en afsluttende analyse af casevirksomheden, stadigvæk med business model canvas som rammemodel. 

Taksonomisk fokus

Forløbet har en progressionsmæssig udvikling fra redegørende til analyserende og efterfølgende diskuterende/vurderende niveau.

 • Redegørende niveau: Udarbejdelse af en kort virksomhedskarakteristik af den pågældende virksomhed (for herigennem at skabe en overordnet forståelse for virksomheden og dens situation). 
 • Analyserende niveau: Analyse af virksomhedens forretningsmodel (skab overblik og forståelse for sammenhænge, forretningsmodellens dele imellem) i forhold til en økonomisk, social og miljømæssig vinkel.
 • Diskuterende-/vurderende niveau: Diskussion af forskellige udviklingstiltag i forhold til virksomheden, som medtænker og balancerer den tredobbelte bundlinje, samt vurdering af hvilke elementer og kræfter, der hæmmer eller fremmer tiltagene.

Litteratur

I forløbet er der anvendt teorier og litteratur i relation til følgende emner:

 • Forretningsmodellen (Business Model Canvas)
 • Den tredobbelte bundlinje (økonomisk-, social-, og miljømæssig bæredygtighed)
 • Shareholder/stakeholder-perspektiver
 • Lineær- og cirkulær økonomi (herunder sommerfuglemodellen og cradle to cradle)
 • Carolls CSR-Pyramide
 • Ashridges CSR-model
 • Greenwashing

Disse emner fremhæves bl.a. i lærebøger til følgende fag:

 • Afsætning (primært forretningsmodellen), Virksomhedsøkonomi og Innovation

Produktkrav

 • En skriftlig aflevering (kortfattet dokument i stikordsform)
 • Evt. en planche/poster med virksomhedens forretningsmodel (post-it-notes)
 • En præsentation (ca. 15 min.) (f.eks. som video)

 

Evaluering og refleksion

Forløbet afsluttes med en mundtlig præsentation (f.eks. via video for at reducere antallet af lektioner), hvor eleverne gennemgår deres besvarelser og resultater i forhold til opgavens seks overordnede spørgsmål:

 1. Udarbejd en kort virksomhedskarakteristik
 2. Fastlæg virksomhedens økonomiske bæredygtighed
 3. Fastlæg virksomhedens sociale bæredygtighed
 4. Fastlæg virksomhedens miljømæssige bæredygtighed
 5. Diskuter bæredygtige udviklingstiltag
 6. Vurder konsekvenserne af disse udviklingstiltag

På baggrund af overnævnte er det relevant som lærer at vurdere, om eleverne har lært det, der var forløbets formål, set både i en bred såvel som mere snæver faglig kontekst:

 • Opbygge viden og forståelse for, at virksomheders bæredygtighed beror på den tredobbelte bundlinje, og ikke kun økonomiske resultater
 • Opbygge specifik faglig viden og kompetencer i forhold til forretningsmodeller og bæredygtighed, herunder:
  • Business model canvas - de fire perspektiver, samt ni byggesten
  • Den tredobbelte bundlinje – økonomisk-, social-, og miljømæssig bæredygtighed
  • Lineær og cirkulær økonomi
  • Greenwashing
  • CSR (Ashridges CSR-model, Caroll CSR-Pyramide)

Se og anvend bilag 6 som evalueringsskema i forhold til elevernes præsentationer. Bilaget findes nederst på denne side.

 

Perspektivering og videre arbejde

Der er flere muligheder for at videreudvikle eller justere forløbet:

 • Teoretisk: Forløbets opbygning, rationale og fremgangsmetode kan med fordel også udfoldes ved hjælp af ”The Triple Layered Business Model Canvas” udviklet af Alexandre Joyce, Raymond Paquin og Yves Pigneur i 2015. En model, videreudviklet på baggrund af Business Model Canvas, hvor den tredobbelte bundlinje er omdrejningspunktet ligesom i dette forløb
 • Didaktisk: Man kan overveje, at klassens grupper arbejder med to forskellige cases, således at de ved forløbets afslutning har mulighed og interesse i at fremlægge og høre/evaluere hinandens præsentationer og besvarelser.
   
 • Placering: Forløbet kan, grundet de meget lærerstyrede spørgsmål, som kan justeres og tilpasses efter behag, anvendes på alle tre årgange af gymnasiet. Man kan derfor overveje at anvende forløbet som optakt til erhvervscase-forløbene, for at påminde eleverne om, at deres løsningsforslag bør medtænke alle tre former for bæredygtighed.
   
 • Fagmæssigt: Forløbet kan med stor fordel indgå i et tvær- eller flerfagligt forløb med faget virksomhedsøkonomi, hvor begge fag kan bidrage med elementer fra faglige mål og kernestofområder. På samme måde kan faget innovation overvejes.

Forløbet kan også suppleres/efterfølges af et forløb i f.eks. international økonomi og eller engelsk, hvor klasseforskelle, ulighed, fattigdom i f.eks. Indien tages op som emne. (Dokumentarfilmen fra 2015 ”The True Cost” instrueret af Andrew Morgan, stiller bl.a. yderligere skarpt på tekstilbranchens horrible arbejdsforhold).

Kreditering 

Forløbet er udarbejdet af Jes Bønnelycke, Svenborg Erhvervsskole og Gymnasier.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.