Aktivitet

Bæredygtig energi og vedvarende energikilder

Aktiviteten sigter mod at aktivere elevernes evne til at koble viden inden for fysik til den globale udfordring vedrørende bæredygtig energi.

Aktiviteten er målrettet fysik på stx og hf

Anslået tidsforbrug: 3 lektioner. (Det er en forudsætning, at eleverne er bekendt med teori om vedvarende energikilder)

Formål med aktiviteten

Aktiviteten omhandler eksperimentelt arbejde med vedvarende energikilder som solceller, vindmøller og brændselsceller med brint som brændsel. I aktiviteten arbejdes der især med verdensmål 7: Bæredygtig energi. 

Aktiviteten inddrager den globale problemstilling og giver eleverne kendskab til teknologien bag vedvarende energikilder. Elevernes arbejde kan være fundament for videre arbejde med lagring af energi og opbygningen af selvforsynende samfund.

Ikon for verdensmål 7, Bæredygtig energi
© verdensmaal.org

Desuden kan aktiviteten være med til at danne fundament for elevernes evne til at kunne argumentere og vurdere den aktuelle debat i samfundet.

Der er i det eksperimentelle arbejde lagt op til, at eleverne aktiveres i grupper, men også at de efterfølgende aktiveres i en opsamling i plenum, hvor hver gruppe redegør for deres resultater.

 

Aktivitetens aktualitet

Efterspørgslen på strøm er steget massivt de seneste år, og behovet for bæredygtig (grøn) energi er voksende. Fossile brændstoffers udledning af CO2 og andre miljøbelastende stoffer udgør et globalt problem for vores klima. Netop derfor er bæredygtigt brændstof det 7. af FN’s Verdensmål. 

For at kunne deltage aktivt i samfundsdebatten vedrørende problemstillingen, inddrages vedvarende energikilder som solceller, brændselsceller og vindmøller for at give eleverne en fornemmelse af kildernes egenskaber som energikilder. Eleven skal undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger ved at beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt.

 

Planlægning og overvejelser

Eleverne præsenteres for problematikken eventuelt ved at se filmen vedrørende verdensmål 7. Filmen kan ses på verdensmaalene.dk.

Eleverne inddeles i grupper, hvor de arbejder med enten brændselscellen, solcellen eller vindmøllen.

Aktiviteten kan anvendes i relation til ellære, hvor begreber som Ohms anden lov, polspænding og hvilespænding er gennemgået. Derudover kan aktiviteten indgå i et længere forløb om vedvarende energi, og det kan dermed være en fordel, at der er et vist kendskab til fysikken bag henholdsvis solceller, brændselsceller og vindmøller, og dermed også̊ kraftbegrebet.

 

Aktivitetens tilrettelæggelse

Aktiviteten er opbygget af tre lektioner.

I første lektion arbejder eleverne med de forskellige energikilder ud fra forsøgsvejledningen i bilaget med vejledning fra deres lærer. Eleverne vælger en energikilde, udarbejder et forsøg med den valgte energikilde, og laver en belastningskarakteristik til analyse. Bilag til aktiviteten findes nederst på denne side. 

En belastningskarakteristik er en (Upol,I)-graf, der beskriver sammenhængen mellem strømstyrken og den spænding, som er mellem den valgte energikildes poler. Ud fra analyse af denne graf, er det muligt at beregne den indre resistans.

I den anden lektion forbedrer eleverne den forsøgsopstilling, de lavede i foregående lektion - med samme mål om at udarbejde en belastningskarakteristik.

I tredje og sidste lektion arbejder eleverne med at producere en præsentation af deres forsøg og deres resultater. Her anbefales det, at eleverne får lov til at være kreative med deres præsentation og benytte den formidlingsmetode, de finder bedst. Til sidst fremlægger eleverne i plenum.

Som afslutning på aktiviteten indledes en klassediskussion omkring bæredygtige energikilder med fokus på at løse den globale problemstilling med grøn energi til alle.

Refleksionsspørgsmål til klassen kunne være:

  • Hvordan sikrer vi os, at der er energi nok til alle?
  • Er nogle energiformer mere egnet i nogle lande frem for andre?
  • Findes der andre bæredygtige energikilder?

Elevernes begrebsapparat bliver under disse lektioner aktiveret ved undervisningsformer, der har fokus på elevinddragelse i form af gruppearbejde og forsøgsarbejde.

 

Evaluering og refleksion

Det anbefales, at der foretages formativ feedback undervejs i elevaktiviteterne, hvor du som lærer har mulighed for at lytte til og stilladsere eleverne i deres videre arbejde samtidig med, at eleverne bevidstgøres i deres udvikling.

Lærerrefleksioner:

  • Har vi nået det, vi planlagde?
  • Hvordan kan vi forbedre stilladseringen i forhold til at understøtte aktiviteten?
  • Hvilke andre forløb kan aktiviteten perspektiveres til?
  • Kunne andre fag inddrages til at understøtte problematikken?
  • Hvordan kan arbejdet gribes an næste gang?

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Katrine Bergkvist Borch og Maiken Westen Holm Svendsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.