Eksempel fra praksis

Verdensmål bygger bro mellem folkeskole og hhx

Projektarbejde med verdensmålene skaber mulighed for samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Et fælles fokus på verdensmålene kan skabe værdi og nytænkning på tværs af aldersgrupper.

I forbindelse med den nationale entreprenørskabskonkurrence Edison har Ikast-Brande Kommune og hhx i Ikast vist, hvordan unge på tværs af alder kan arbejde sammen om fremtidens løsninger.

Elever fra 7. klasse, lærere og hhx-elever oplever hver især, hvordan deres kompetencer og idéer bliver udnyttet og udfordret i processen, når de i et ugelangt innovationsprojekt arbejder sammen om løsninger på fremtidens udfordringer.

Denne case inspirerer til at udvikle undervisning, der kan bidrage til fremtidens løsninger inden for klimadagsordenen og FN’s Verdensmål.

Logo til FN´s verdensmål
© verdensmål.org

Thomas Østergaard er verdensmålsambassadør.

Læs om verdensmålsambassadørerne på verdensmaal.org

Herunder kan du læse om mine oplevelser og erfaringer som verdensmålsambassadør i det omtalte projekt.

Dette er min personlige beretning, som jeg håber kan inspirere til god undervisning på tværs af uddannelser.

 

Målgruppe

Målgruppen for Edison-projektet er udskolingselever og elever fra ungdomsuddannelser. I Ikast-Brande er det elever fra 7. klasse og 2. g på Handelsgymnasiet, der samarbejder i projektet omkring verdensmålene.

Projektet er blandt andet relevant i forbindelse med entreprenørskabsarbejde, hvor der kan arbejdes tværfagligt, eller i forbindelse med en projektuge.

Elever på hhx oplever i projektet, hvordan deres kompetencer kommer i spil, når de skal vurdere og bedømme udskolingsklassernes projekter. Udskolingseleverne får kendskab til en af ungdomsuddannelserne og de elever, der går der, og samtidig får de mulighed for at præsentere deres projekt for ældre elever.

 

Planlægning og organisering

For at kunne gennemføre projektet skal der først og fremmest oprettes et samarbejde mellem en grundskole og en ungdomsuddannelse, hvor begge parter aftaler rammerne for samarbejdet. Konkret kan det skabes ved, at ungdomsuddannelsen og udskolingsklassen skal arbejde ud fra samme problemstilling. I det konkrete tilflde i Ikast-Brande handlede problemstillingen om Fremtidens løsninger til den grønne omstilling under FN’s Verdensmål. Eleverne havde en uge til at løse denne problemstilling.

Arbejdet hen mod løsningen kan ske med udvikling af et produkt, en pitch samt en stand, hvor eleverne kan præsentere deres bud på løsninger for hinanden. Projektet blev afsluttet med, at eleverne fra 2. g fik til opgave at bedømme, hvilke løsninger der var bedst. Der kan bedømmes efter arbejdsindsats, kreativitet og gode innovative løsninger til gavn for opfyldelse af verdensmålene. 

Personligt anbefaler jeg, at bedømmelsen dækker arbejdsindsats/engagement – selvom eleverne måske ikke er endt med det skarpeste resultat, så bidrager engagement positivt til arbejdet med opfyldelse af verdensmålene, hvilket gerne må belønnes.

 

Opstart

For nogle elever kan det være abstrakt og uoverskueligt med en åben problemstilling, hvorfor det er relevant at dele undervisningen op. Nogle elever kan starte projektet op med det samme, mens andre kan hjælpes videre med udgangspunkt i film, podcast eller samtale om mulige problemstillinger, som de selv oplever eller kender til.

Som verdensmålsambassadør bidrager vi gerne med idéer, hvor vi bringer vores egne problemstillinger i spil fra hverdagen. Det kan eksempelvis handle om udfordringer med cykelstier, offentlig transport eller manglende affaldssortering.

 

Elevernes roller

Redaktionen anbefaler

IBO-Modellen er et redskab til arbejdet med innovation og brobygning.

Læs mere: IBO-Modellen på emu.dk.

I projektet fra Ikast-Brande er der både fokus på innovation, arbejdsprocesser, præsentationsteknik, samarbejde og mulighed for at skolen møder virkeligheden. Eleverne skal helst opleve, at arbejdet med verdensmålene bidrager til konkrete løsninger på virkelige udfordringer, så de føler, at de bidrager til fremtidens løsninger.

Erfaringen viser, at elever fra folkeskolen skal hjælpes godt fra start. Arbejdet i et sådan projekt kræver en indflyvning til det selvstændige arbejde, så der skal sættes retning på projekterne.

Eleverne fra hhx oplever, at der ligger meget læring i bedømmelsen af andre, som eleverne kan bruge i deres videre uddannelse. Internt kan hhx-eleverne også bedømme hinanden og evaluere, hvad der fungerer godt og mindre godt.

De ældre elever bidrager især til at realitetstjekke de yngre elevers projekter. Kan det lade sig gøre at bygge? Er det muligt at finansiere osv.? Omvendt bidrager de yngste elever med anderledes idéer, som de ældste kan tage med videre i deres innovationsarbejde.

Jeg har flere gange oplevet, hvordan de ældste elever tager de yngste elevers problemstilling med videre i deres innovationsprojekt, hvori de udvikler deres egne løsninger på problemet. Her bliver det tydeligt for alle parter, at det skaber værdi for både store og små at samarbejde om verdensmålene.

unpublished

Hvad siger lærerne om samarbejdet i innovationsprojektet?


Det, at eleverne i grundskolen bliver mødt af dommere, som til dagligt arbejder med at generere idéer, arbejde projektorienteret og teste løsninger, understøtter og kvalificerer i høj grad den innovative proces fra start til slut. Arbejdet med at skabe løsninger til klimaudfordringerne med et særligt fokus på verdensmålene kræver en fælles indsats.

Samarbejdet mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne er et lille (men vigtigt) bidrag i styrkelsen af det virkelighedsnære perspektiv. Derudover minder den innovative proces, som 7. klasserne har været igennem i Edison-forløbet, om den måde, der på flere parametre bliver arbejdet på i et ungdomsuddannelsesperspektiv. En erfaring for grundskoleeleverne, som kan være med til at kvalificere deres fremtidige uddannelsesvalg."


”Samarbejdet giver mulighed for at få elever fra grundskolerne til at komme ind og se rammerne på handelsgymnasiet og ad den vej give de unge mennesker mulighed for at møde ungdomsuddannelserne.

Grundskoleeleverne medbringer en enorm energi, hvilket er inspirerende. Gymnasieeleverne trives ved mødet og finder det inspirerende. Samtidig giver det erfaring og en god fornemmelse for, hvad der skal til for selv at præstere på bedste vis i det videre forløb for gymnasieeleverne."


”Som verdensmålsambassadør kan jeg bringe min personlige viden og erfaring i spil over for både lærere og elever. Lærerne inspireres af konkrete indspark, som jeg bruger, når jeg engagerer unge i verdensmålene.

Samtidig har ambassadørerne i fællesskab besøgt mange skoler og unge mennesker i hele Danmark, hvorfor vi bidrager med nye idéer til, hvordan verdensmålene kan leve videre i undervisningen for den enkelte lærer. Det tror jeg på, at både lærere og elever får en masse godt ud af!”


Kreditering

Casen er udarbejdet af Thomas Østergaard, som er verdensmålsambassadør og byrådspolitikker i Ikast-Brande Kommune.

Casen beskrives ud fra arbejdet med Entreprenørskabsskolen i Ikast-Brande Kommune, hvor folkeskolerne og Handelsgymnasiet Ikast-Brande arbejder tæt sammen. Samarbejdet er årligt tilbagevendende i forbindelse med det årlige Edison-projekt. Projektet er en landsdækkende innovationskonkurrence under Fonden for Entreprenørskab.

Læs mere om Projekt Edison på projektets hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.