Eksempel fra praksis

Et fokus på læring og udvikling

På Vester Mariendal Skole i Aalborg arbejder de på at udvikle en evalueringspraksis, hvor værktøjskassen både består af test, observationer af eleverne, læringssamtaler og elevernes egne mål for læring.

Formativ og summativ evaluering

Om Camilla og Anders og Vester Mariendal Skole

Camilla og Anders er begge læringsvejledere på Vester Mariendal Skole. Derudover underviser de på skolens mellemtrin.

De har begge arbejdet på skolen i mere end 10 år.

Der går ca. 550 elever på Vester Mariendal Skole.

Evaluering er en central del af kulturen på Vester Mariendal Skole: ”Vi bruger jo både formativ og summativ evaluering og forsøger at bruge de summative evalueringsformer formativt. Det kan være gennem læringssamtaler med børnene. Det kan være skole-hjem-samtaler. Det kan være løbende i processen,” fortæller Camilla, der er læringsvejleder på skolen.

 

”Vi bruger egentlig enhver mulighed for at få et øjebliksbillede af børnenes progression og status.”

 

Camilla understreger i den forbindelse, at de på skolen ikke lægger så stor betydning i fx enkelte testresultater, men i elevernes løbende udvikling. Elevernes udvikling forsøger de kontinuerligt at følge mellem to eller flere testresultater via observationer af elevernes deltagelse og motivation, i vurderingen af skriftlige opgaver og elevprodukter, mundtlige præsentationer samt i samtaler med eleverne.

 

Stiller skarpt på udvikling

På Vester Mariendal Skole arbejder de med at bruge test aktivt til at sætte fokus på elevernes læring og udvikling og skabe undervisning, der imødekommer elevernes behov og næste skridt for læring. På skolen oplever de, at karakterer og ren summativ evaluering kan være forstyrrende for elevernes fokus på faglig udvikling og egen læringsproces.

Jo mere tydeligt lærerne derimod anvender test og resultater formativt, desto nemmere bliver det for eleverne at have realistiske forventninger til sig selv.

 

Kernen i skolens evalueringskultur

Når lærerne på Vester Mariendal Skole formidler testresultater til eleverne, gør de meget ud af at fokusere på elevens udvikling fra test til test. De ser en pædagogisk og didaktisk pointe i at flytte fokus fra at opnå et bestemt (godt) resultat i test til at forstå læring som en proces med forskellige udgangspunkter.

Fremfor at præsentere eleverne for deres testresultater, taler de sammen om den enkeltes proces og progression. Dette gøres til læringssamtaler og danner udgangspunktet, når eleverne med deres lærere skal sætte mål for deres læring. Dette fokus på processen i læring – frem for på resultatet – er kernen i skolens evalueringskultur som Anders siger:

 

”Vi har egentlig kunnet se på eleverne, at når vi har fokus på progressionen i forhold til udgangspunktet – ikke i forhold til, om man kan det hele, men i forhold til hvor udgangspunktet gik fra – så har det haft en rigtig fin effekt. Vi er med på, at det selvfølgelig er et øjebliksbillede. Men dét sammenholdt med de andre ting, der har det fungeret rigtig fint,”

 

Med et fokus på elevernes progression kan lærerne på skolen også få en indikation af, om undervisningen har været tilstrækkeligt tilpasset eleverne og støttet deres faglige udvikling. Det gør det for eksempel nemmere at opdage, hvis de fagligt stærke elever stagnerer i deres udvikling, fordi de ikke bliver udfordret nok, eller hvis de fagligt svage elever ikke udvikler sig tilstrækkeligt.

 

Læringssamtaler

På Vester Mariendal Skole afholdes løbende læringssamtaler med eleverne på alle klassetrin. Læringssamtalerne handler om elevens udvikling – fagligt, socialt og personligt. Samtalerne skal give eleven mulighed for at reflektere over og tale om egen læring og udvikling, mens læreren får mulighed for at give feedback og vejledning.

Læs mere om læringssamtaler på emu.dk

Til læringssamtalen fortæller læreren først om sit syn på elevens progression. Derefter spørger læreren ind til elevens egen oplevelse af deltagelse i undervisningen, udvikling og fagligt niveau, og fx hvornår eleven har brug for hjælp.

På baggrund af samtalen formulerer eller justerer lærer og elev sammen elevens mål for deres læring for den efterfølgende periode, så de udgør en passende udfordring for eleven, og samtidig afspejler elevens interesser og nysgerrighed.

 

Skole-hjem-samtaler

Sådan kan et skema til en læringssamtale se ud. Frit efter Rina Kristensens forlæg.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Skole-hjem-samtalen betragtes på Vester Mariendal Skole også som en læringssamtale. Eleven bliver forud for samtalen bedt om at udfylde et ark, hvor eleven tilkendegiver, hvilke elementer, der er gode eller kunne være bedre ved deres faglighed og sociale trivsel, samt fællesskabet i klassen. Desuden bliver eleven bedt om at vurdere sig selv fra 1-10 på forskellige parametre, fx at være en god ven, holde ro i klassen eller være aktiv i timerne.

Ligesom for de læringssamtaler, hvor forældrene ikke deltager, er det formålet at udvikle elevernes evne til selvrefleksion og viden om egne læringsprocesser samt at bringe elevens perspektiv i centrum for samtalen.

Kreditering

Bilag og illustrationen forholder sig frit til et håndtegnet forlæg. Forlægget er udarbejdet af Rina Kristensen og stillet frit tilgængeligt på bubbleminds.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.