Artikel

Brug meddelelsesbogen i en formativ evalueringspraksis

Hvordan kan arbejdet med meddelelsesbogen bidrage til en formativ evalueringspraksis på din skole? Her får du information om intentionerne bag de få formelle krav, der er til arbejdet med meddelelsesbogen.

Meddelelsesbogens formål er at understøtte og kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole om den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling, så der er et fælles sigte for elevens læring og trivsel. Meddelelsesbogen skal fungere som et dialogværktøj mellem skole, forældre og elev.

Meddelelsesbogen står ikke alene men skal ses i samspil med den øvrige dialog mellem elev, forældre og jer som skole, herunder kommunikation via Aula, skole-hjemsamtaler, elevsamtaler, forældremøder mv.

Få mere information og hent vejledning til meddelelsesbogen på uvm.dk

 

Fokus på det væsentligste

Det er vigtigt, at det pædagogiske personale på baggrund af løbende dialog med elev og forældre har fokus på at udvælge de få og mest væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling og understøttelsen af denne. Fokuspunkterne danner udgangspunkt for videre dialog mellem skole, elev og forældre.

 

Når det pædagogiske personale arbejder med indholdet i meddelelsesbogen på skolen og anvender den i dialog med elev og forældre, er det vigtigt, at elevens udvikling er i centrum, og der er et fremadrettet sigte.

 

Intentionen er, at dialogen mellem skole, elev og forældre skal fokusere på de næste skridt for elevens faglige og alsidige udvikling. Ved at både dialog og indhold har et fremadrettet fokus, kan det pædagogiske personale bidrage til, at eleven oplever at udvikle sig. Det kan både være i forhold til deltagelse i fællesskaber, trivsel eller fagligt udbytte.

 

Indhold og dialog med udgangspunkt i et ressourcesyn på eleven

Meddelelsesbogens indhold bør udarbejdes med fokus på elevens styrker og det, som eleven gør godt, og det er centeralt at overveje, hvordan indholdet formuleres med udgangspunkt i et ressourcesyn.

 

Her er tre eksempler på, hvad I kan fokusere på:

  • Giv eleven en oplevelse af mestring ved at have fokus på, hvordan læringsmiljøet, herunder didaktik, pædagogik og undervisning kan understøtte elevens engagement.
  • Bidrag til, at eleven får øje på egne ressourcer, og inddrag elevens perspektiv for at forstå, hvad der motiverer eleven.
  • Arbejd fællesskabende med elevens ressourcer ved at skabe fortællinger om eleven med udgangspunkt i det, eleven kan.
Meddelsesbogen
Formelle krav til indholdet
  • Den skal være skriftlig
  • Den skal benyttes regelmæssigt og gøres tilgængelig for elev og forældre mindst én gang om året.
  • For elever i børnehaveklassen skal kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed berøres.
  • For elever i 1. til 9. klasse skal der være indhold, som vedrører fagene dansk og matematik.
  • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen, og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse. Særlige skole- eller vejledningsindsatser, der i denne forbindelse aftales med elev og forældre, skal ligeledes indgå i meddelelsesbogen.
  • For elever, der er i udfordringer i skolen, skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme udfordringerne.

 

Læs mere i vejledning til meddelelsesbogen på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.