Artikel

Billedkunst - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Hvorledes kan vi lave et virtuelt billedkunstforløb og undervise elever hjemmefra, således at hver elev får mulighed for at lære såvel fagets teoretiske, analytiske som praktiske sider? Her har portfolien en helt central rolle. Med portfolien kan vi kommunikere, stille opgaver, vejlede eleven i dennes arbejde og vurdere elevens teoretiske, analytiske og praktiske resultater på baggrund af faglige mål.

 

Digital portfolio

En digital portfolio kan gøre det nemmere at gennemføre virtuel undervisning i faget, hvor både teori, analyse og praksis indgår. Her kan læreren holde kontakt med den enkelte elev for at kunne dele teori, som eleven skal læse og analyse- og praksisopgaver, som eleven skal udføre. Og her kan læreren få indblik i og give feedback på elevens resultater og refleksioner.

Digitale portfolier kan eksempelvis nemt og gratis oprettes som individuelle mapper i google drev, hvilket kræver, at eleven har eller laver en gmail konto. Når du har elevernes mail samt egen gmail, kan du oprette en fælles mappe for holdet i dit google drev. Og i holdmappen kan du oprette en mappe til hver enkelt elev, som kaldes ”Navns portfolio”. Del hver enkelt mappe med den pågældende elev, således at du og eleven har adgang til portfolien og du har alle portfolier samlet i din overmappe.

Har I på skolen andre systemer til at lave deling, som både du og eleven kan tilgå og hvori der både kan uploades billeder og tekst, kan de selvfølgelig lige så godt benyttes.

 

Eksempel på fjernundervisningsforløb i billedkunst

Lav et teoretisk/analytisk/praktisk hjemmeforløb om et givent emne. Her eksemplificeres med Freuds teori om ”das unheimlich”.

 

Teoretisk læsning

Bed eleven læse et teoriafsnit om et afgrænset emne eller begreb i deres undervisningsbog og/eller søge og læser herom på nettet. Bed efterfølgende eleven skrive en kort redegørelse om teorien i sin portfolio.

Eksempel på teori til Das unheimlich.

 

Analytisk arbejde

Bed eleven søge på kunstværker, hvor eleven synes den generelle teori kommet til udtryk i de specifikke værker. Bed eleven uploade værkerne til deres portfolier og angive værkinformationer. Bed eleven analysere værkerne med fokus på hvordan fx das unheimlich kommer til udtryk i værkets form, indhold og kontekst. Bed evt. eleven finde værker fra forskellige tidsperioder.

Eleverne kan evt. bedes om at søge værker og tekst herom på sites som kunsten.nu, open.smk.dk, kopenhagen.dk eller læreren kan uploade en PowerPoint med en række værker, som eleverne kan vælge mellem.

Læreoplæg kan evt. gennemføres virtuelt med programmet screencast-o-matic.com, hvor man optager sit oplæg ind over en præsentation, som eleverne kan se og lytte til derhjemme.

 

Praktisk æstetisk opgave

Bed eleven udføre praksisopgaver, der udtrykker forløbets tema, som de kan lave hjemme og uploade til deres portfolier. Altså skal der enten være åbne materialekrav eller der kan stilles krav om, at eleven skal arbejde med materialer, som de må formodes at have hjemme: digitalt fotografi, tegning med bly og tusch, ketchup, naturmaterialer, collage, skraldeskulptur, digital manipulation i gratisprogrammer som pixlr.com.

NB: Hvis eleverne ikke før har arbejdet med et givent program, så findes der mange tutorials på youtube, som læreren kan finde og bede eleverne se og bruge til at træne fx i en lektion, før man beder dem om at lave deres egentlige produkt.

Man kan både bede eleverne udføre små praktiske øvelser fx inspireret af værker, de har fundet. Og større projekter hvor eleven efter hver lektion uploader dokumentation på, hvor langt de er nået med produktet og refleksion herom.

Eksempel på elevopgave med das unheimlich og arbejde med digitalt fotografiet: ”Tag et vellignende foto af noget velkendt; dit hjem, din familie eller dig selv. Manipuler billedet på forskellig vis og undersøg, hvor grænsen går mht. genkendelighed. Hvor meget eller lidt skal der til, før det hjemlige fremstår fremmed, fremstår som hemmelighedsfuldt? Hvilke virkemidler er mest effektfulde i forhold til at skabe suspense (spænding)?” taget fra Kunstens hjemmeside med indhold rettet til underviseren.

 

Portfoliereflesion og –feedback

Når eleverne har udført såvel teoretisk læsning, analyse- og praksisarbejde, kan de både løbende og til slut bedes om at fastholde deres refleksioner om det, de har lært om emnet. Dette kan fint ske i et refleksionsark i portfolien, hvori læreren kan følge med i den læring eleven opnår og give feedback og feedforward til eleven i dennes proces. Eleverne kan også sættes sammen i virtuelle grupper, der giver peerfeedback på hinandens arbejde.

 

Karaktergivning

Når læreren skal give karakter, vurderes elevens mestring af faglige mål på, hvorledes de kommer til udtryk i elevens portfolio.

 

Inspiration til faget i forbindelse med COVID-19

Læs fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, eksamensprojekter, virtuel undervisning og karaktergivning i billedkunst i forbindelse med COVID-19: Billedkunst hf og stx - Genåbning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Bonnie Bay Andersen

Bonnie.Bay.Andersen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.