Artikel

Græsk - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Digitale ressourcer 

Der findes en lang række relevante digitale ressourcer, der vil kunne bruges i forbindelse med fjernundervisning i græsk. Nedenstående er blot eksempler, og de enkelte ressourcers anvendelighed afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges i. Materialerne er grupperet efter emner.

Find generelle ressourcer på De klassiske fag i Ribe. Siden indeholder omfattende materiale til alle dele af faget, herunder litteratur, kunst, historie, filosofi og antik reception. Siden indeholder en række oversigter samt materiale til antikke tekster og monumenter. Sidens site-map giver et hurtigt overblik over alle de ressourcer, siden indeholder.

Siden Antikke og efterantikke monumenter kan danne udgangspunkt for elevernes selvstændige arbejde med skulpturanalyse. Siden indeholder en række materialer og ressourcer, som eleverne kan læse og arbejde med. Eleverne kan desuden udarbejde egne analyser på baggrund af de informationer, siden indeholder. 

Kunst online kan danne udgangspunkt for elevernes eget arbejde med perspektivering af antikke monumenter inden for både maleri, skulptur og arkitektur På en række undersider kan eleverne læse om efterantikke, kunsthistoriske perioder og kunstnere. Undersiderne til Kunst online kan også tilgås

 

Tekstlæsning

Nationalmuseet stiller også undervisningsmateriale til rådighed, bl.a. om det græske symposion, og det er muligt at gå op opdagelse i deres samling.

Det Kongelige Teaters hjemmeside indeholder undervisningsmateriale til Platons Symposion og Sofokles’ Ødipus og Antigone. Materialet kan fungere som introduktion til de to værker, eller det kan bruges som supplement til allerede igangværende læsning af værkerne.

Odense Teaters hjemmeside indeholder materiale, der kan perspektivere læsningen af Ødipus og Antigone.

Odense Teater indeholder en oversigt over undervisningsmateriale i tilknytning til tidligere forestillinger på Odense Teater, bl.a. Antigone og Orestien. Materialet vil kunne bruges som introduktion til værkerne eller som supplement til allerede igangværende læsning. 

Aarhus Teater indeholder materiale til Medea. Materialet vil kunne bruges som introduktion til dramaet eller som supplement til allerede igangværende læsning

 

Didaktisk planlægning 

Formen på et fjernundervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Eleverne vil have svært ved helt på egen hånd at arbejde med de græske tekster og de efterantikke tekster og monumenter. Fjernundervisning kræver således stilladsering og løbende vejledning og feedback fra læreren for at sikre, at eleverne har arbejdet så meget i dybden med de græske originaltekster, at de kan indgå i prøvematerialet til eksamen. Nedenfor er eksempler på kortere og længere fjernundervisningsforløb i græsk.

 

Projektforløb

I læreplanen for græsk A er det et krav, at der efter begynderfasen indgår mere selvstændige arbejdsformer, der blandt andet forbereder eleverne til studieretningsprojektet, herunder projektforløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver eller innovative løsningsforslag.

Fjernundervisning kan tilrettelægges som et sådant projektforløb, hvor eleverne arbejder individuelt eller i virtuelle grupper (fx i samarbejdsdokumenter som Google Docs og via Skype eller tilsvarende). Eleverne kan udarbejde og besvare problemstillinger, der har relation til det emne, der arbejdes med i undervisningen. Læreren fungerer som virtuel vejleder undervejs. Det vil være en god ide, at læreren fastholder eleverne undervejs, fx gennem virtuelle møder med eleverne eller gennem løbende aflevering af produkter. Produkterne kan være skriftlige eller mundtlige – sidstnævnte fx i form af lydfiler med elevens fremlæggelse eller screencasts med elevens præsentation af projektet.

 

Skriftligt arbejde

Skriftligt arbejde indgår i undervisningen både som selvstændig disciplin og som arbejdsform. Elever i 3g kan arbejde med delopgaver eller hele opgaver fra de skriftlige prøver i græsk. Disse opgaver kan afleveres løbende. Eleverne kan arbejde med de vejledende opgavesæt til de nye digitale prøver, eller de kan arbejde med opgaver fra tidligere års skriftlige prøver, som læreren har tilpasset de nye opgavetyper. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign. Læreren kan finde prøvesæt fra de seneste år på prøvebanken og dele dem med eleverne. Eleverne skal ikke have adgang til prøvebanken.

Elever i 2g kan arbejde med eksamenslignende opgavetyper, der har relation til de tekster, de læser i græsk. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign.

Elever i 1g kan arbejde med skriftligt arbejde i tilknytning til de tekster, de læser. Eleverne kan aflevere mundtligt og/eller skriftlige besvarelser af grammatiske opgaver, fx morfologiske eller syntaktiske opgaver eller oversættelse til og/eller fra græsk. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign.

 

Oversættelse og analyse af græske tekster

Eleverne kan på baggrund af gloseret materiale fra læreren udarbejde screencasts med oversættelse og sproglig eller indholdsmæssig analyse af græske tekster. Læreren kan give virtuel vejledning og feedback undervejs. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til grammatik eller lign.

 

Antikke og/eller efterantikke perspektivtekster

Eleverne kan udarbejde screencasts, hvor de arbejder med antikke tekster i oversættelse og/eller efterantikke tekster, der perspektiverer de latinske tekster. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til supplerende materiale eller lign. Elevernes screencasts afleveres og kommenteres af læreren og evt. også af andre elever.

 

Monumentbeskrivelser

Eleverne kan udarbejde screencasts, hvor de beskriver antikke og/eller efterantikke monumenter. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til supplerende materiale eller lign. Elevernes screencasts afleveres og kommenteres af læreren og evt. også de andre elever.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Allan Uhre Hansen

Direkte tlf.: +45 24 49 70 81

E-mail: Allan.Uhre.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.