Artikel

Bioteknologi - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du digitale ressourcer - og inspiration til planlægning af undervisning.

 

Hvilke digitale ressourcer kunne man anvende?

Herunder angives eksempler på IT-værktøjer, der kan anvendes til virtuel undervisning.

Som underviser kan man vælge programmer, hvor eleven selv producererer. Det kunne fx være PowerPoint, Podcast/Vodcast, Screencast, Excel, YouTube, Wikipedia.
Der er flere ideer til ressourcer her (forskelligt niveau).

Derudover kan man lade eleverne arbejde med at blive bedre til at benytte forskellige programmer som digitalt værktøj. Det kunne være

  • Excel, hvor man fx kunne lære eleverne at antallet af betydende cifre også afspejles i et funktionsudtryk eller
  • CAS-værktøjer, som et redskab med anvendelse af fagsprog eller
  • Word, ChemSketch, MavinSketch, Eugene, ClusterX.

 

Find her en vejledning til ChemSketch og MarvinSketch.
Til de øvrige programmer findes der flere instruktionsfilm på YouTube.

 

Didaktiske vinkler

Den valgte form af forlagt undervisning afhænger meget af, hvor i bioteknologi-undervisningen man befinder sig og hvilket emne man arbejde med. Endvidere er der også forskel på den valgte didaktiske tilgang afhængigt af om arbejdet er samtidigt eller tidsmæssigt forskudt samt den tidsmæssige horisont.

Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Der findes nogle ibøger til bioteknologi, som kan danne baggrund for den teoretiske baggrund i undervisningen, men man kan også benytte fysiske bøger. Endvidere findes der en del film af teorigennemgang og eksperimenter på fx YouTube og Restudy.

Det er dog ikke nødvendigt at lave store ændringer i forhold til en fysisk undervisning, men tænk på at de opgaver, der stilles, skal være tættere knyttet til fx en læst tekst eller en set film.
Alle kender betydningen af grøn, gul og rød i trafiklys. Dette kan overføres til opgaverne.
Røde opgaver er således til de elever, der ikke behøver andet end lærebogens tekst, mens den grønne opgave støtter eleven igennem de forskellige processer i opgaveløsningen. Dette for at eleverne har mulighed for at løse opgaven uden personlig vejledning.

Der er mange muligheder for at eleverne arbejder kollaborativt, selv om de ikke er fysisk tilstede. Fx  gennem OneNote Class Notebook, Peergrade eller fx Teams.

Der er mange forskellige programmer, som kan anvendes til quiz fx Socrative, Kahoot, Quizlet, Jeopardylabs  eller Google Forms.

 

Øvrige links til webbaserede materialer

Udvalget af webbaserede materialer, som frit kan anvendes i undervisningen, er stadigt voksende – her er blot et lille udpluk:

Etik og Livets Byggeklodser for gymnasieskolen

Opdag havet på WWF's hjemmeside

Mange af materialerne er didaktiserede og indeholder tekstmateriale, videoklip samt evaluerende spørgsmål til hele forløb. Men materialerne kan sjældent stå alene, og i mange tilfælde vil et forløb skulle afsluttes med en form for lærer-elev kommunikation. Enten i form af et skriftligt produkt eller fx som et screencast.

 

Eksempel på en opgave i afsluttede temaer

Til den mundtlige prøve er eksaminationstiden ca. 30 min inkl. votering. I får 24 timers forberedelse. Eksaminationen indledes med at du (eksaminanden) laver en fremlæggelse, som varer op til 10 min. Herefter er det en samtale mellem eksaminand og eksaminator.

Din opgave er således at lave en videooptagelse af fremlæggelsen på max 10 min. 
Fremlæggelsen tager udgangspunkt i nedenstående opgave (tekst +bilag).

Jeres videooptagelse skal uploades til YouTube, linket hertil samt jeres disposition afleveres XX.

Ved fjernundervisning er der mulighed for at anvende fx YouTube til at vise demonstrationsforsøg, PhETDet virtuelle laboratorie,
På GoLabz findes en samling af online laboratorie, interaktive undersøgelsesbaserede apps med mere. Har du selv mod på at give dig i kast med at lave nye simuleringer kan dette gøres fx via Graasp - A space for everything.

Eleverne kan også arbejde med at indsamle og analysere empiri fra databaser eller de kan forholde sig analytisk til en konkret problemstilling baseret på empirisk materiale.

Eksempler på databaser:

Statens Serum Institut

Statens Institut for Folkesundhed

Idrættens analyseinstitut

Kræftens bekæmpelse

AU, Vildtudbytte statistik

 

Hvordan kan der arbejdes med de eksperimentelle kompetencer?

Læreplanens krav om at elevernes eget eksperimentelle arbejde skal udgøre ca. 20 procent af fagets undervisningstid, kan svært gennemføres uden fysisk tilstedeværelse.

Eleverne kan selvstændigt udføre feltarbejde som en del af økologiundervisningen. Her kan fx programmet iNaturalist anvendes til dataopsamling og dokumentation.

 

Læringsaktiviteter

Lærervejledning og elevaktiviteter. Simulering som lader eleverne arbejde med mulige scenarier for forløbet af pandemien med COVID 19.
Udarbejdet af Center for Computational Thinking & Design, AU. 

Eleverne skal i forbindelse med opgaven downloade modellen (SARS-CoV2.nlogo) til deres computer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.