Artikel

Innovation og markedskommunikation - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i det gymnasiale fag innovation.

Afhængigt af klassetrinnet, niveauet, elevsammensætningen og varigheden af den virtuelle undervisning er der flere pædagogiske og didaktiske forhold, der bør overvejes som underviser.

 

Didaktisk planlægning i anvendelsen af digitale resurser

Formen og omfanget af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale resurser.

Det er særligt vigtigt ved opstarten af virtuelle forløb at tydeliggøre rammer, produkt, indhold, tid, materialer samt evaluering, så eleverne er klar over, hvordan der skal arbejdes. Eleverne bør have mulighed for at indgå i dialog med andre fra klassen eller holdet. Evaluering bør ske gennem fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer for at opnå de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, Google Docs eller skolens studieadministrative system.

Repetition af kernestoffet kan også være en mulighed at gennemføres delvist via virtuel undervisning. Eleverne kan i grupper få ansvar for repetitionen af forskellige kernestofområder. Det kan ligeledes afvikles gennem konkrete øvelsesopgaver.

Læreplanernes bundne forløb kan afvikles som virtuel undervisning. Alternativt kan der arbejdes med mindre øveforløb som træning frem mod det eksamensrettede forløb. Det er oplagt at få bragt virkeligheden ind i det virtuelle klasseværelse ved at planlægge oplæg fra eksterne personer.

Her følger en række konkrete råd:

  • Etabler og anvend en fælles og kendt platform for klasserummet og sørg for, at alle elever deltager i det virtuelle rum
  • Brug didaktiske greb til at opstille tydelige og klare mål mv for undervisningen (FIMME)
  • Opgaver mv. bør målrettes gruppearbejde og være selvinstruerende
  • Opdel lektionen i sekvenser med klare og præcise instrukser
  • Benyt gerne faste grupper

 

Digitale resurser

Der findes en lang række relevante online og digitale resurser og platforme som undervisere kan anvende. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser der lægger forud for valget af resurser, så disse bedst muligt kan være understøttende. Nedenstående er blot eksempler på de mange muligheder som findes.

Resurserne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer:    

Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint og Word (også online via office360)
Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier og Peer-Grade
Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms
Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google docs, Dropbox

 

Generel inspiration til fjernundervisning

Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning (EMU)

Gode råd til virtuel undervisning (EMU)

Pædagogiske formater i DiDaK-projektet

https://digitaluddannelse.org/ - Forskningsprojekt fra Københavns Universitet med fokus på digital dannelse

https://digitaldannelse.org/vidensbase/it-i-undervisningen-10-teknologier-du-skal-kende/

7 veje til bedre digitale læringsforløb - Udviklet til VEU af EVA

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Mikkel Krag Brunvold

Direkte tlf.: +45 33925326

E-mail: Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.