Artikel

Græsk - inspiration til fjernundervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

 

Generelle ressourcer

Der findes en lang række relevante digitale ressourcer, der vil kunne bruges i forbindelse med fjernundervisning i græsk. Nedenstående er blot eksempler, og de enkelte ressourcers anvendelighed afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges i. Materialerne er grupperet efter emner.

Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskoles side for de klassiske fag kan man finde omfattende materiale til alle dele af faget, herunder litteratur, kunst, historie, filosofi og antik reception. Siden indeholder en række oversigter samt materiale til antikke tekster og monumenter. Sidens site-map giver et hurtigt overblik over alle de ressourcer, siden indeholder: http://klassisk.ribekatedralskole.dk/index.htm
 

Antikke og efterantikke monumenter
Thorvaldsens Museum har på sin hjemmeside omfattende materiale til undervisningsbrug. Denne side kan danne udgangspunkt for elevernes selvstændige arbejde med skulpturanalyse. Siden indeholder en række materialer og ressourcer, som eleverne kan læse og arbejde med. Eleverne kan desuden udarbejde egne analyser på baggrund af de informationer, siden indeholder.

Kunstonline.dk
Hjemmesiden Kunstonline.dk kan danne udgangspunkt for elevernes eget arbejde med perspektivering af antikke monumenter inden for både maleri, skulptur og arkitektur På en række undersider kan eleverne læse om efterantikke, kunsthistoriske perioder og kunstnere. Undersiderne kan tilgås herfra: https://kunstonline.dk/kunst-historie/
En anden underside indeholder en række links til yderligere materiale om de efterantik kunst og arkitektur: https://kunstonline.dk/link-leksika/?id=23878

Tekstlæsning
Nationalmuseets hjemmeside kan man finde undervisningsmateriale til Platons Symposion og Homers Odysseen. Materialet kan fungere som introduktion til de to værker, eller det kan bruges som supplement til allerede igangværende læsning af værkerne.

Det kongelige teater
Det Kongelige Teaters hjemmeside kan man finde materiale, der kan perspektivere læsningen af Ødipus og Antigone.
 

Odense Teater
Odense Teaters hjemmeside findes en oversigt over undervisningsmateriale i tilknytning til tidligere forestillinger på Odense Teater, bl.a. Antigone og Orestien. Materialet vil kunne bruges som introduktion til værkerne eller som supplement til allerede igangværende læsning.
 

Aarhus Teater
Aarhus Teater har udarbejdet materiale til Medea. Materialet vil kunne bruges som introduktion til dramaet eller som supplement til allerede igangværende læsning.

 

Didaktisk planlægning

Formen på et fjernundervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Eleverne vil have svært ved helt på egen hånd at arbejde med de græske tekster og de efterantikke tekster og monumenter. Fjernundervisning kræver således stilladsering og løbende vejledning og feedback fra læreren for at sikre, at eleverne har arbejdet så meget i dybden med de græske originaltekster, at de kan indgå i prøvematerialet til eksamen. Nedenfor er eksempler på kortere og længere fjernundervisningsforløb i græsk.

 

Projektforløb

I læreplanen for græsk A er det et krav, at der efter begynderfasen indgår mere selvstændige arbejdsformer, der blandt andet forbereder eleverne til studieretningsprojektet, herunder projektforløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver eller innovative løsningsforslag.

Fjernundervisning kan tilrettelægges som et sådant projektforløb, hvor eleverne arbejder individuelt eller i virtuelle grupper (fx i samarbejdsdokumenter som Google Docs og via Skype eller tilsvarende). Eleverne kan udarbejde og besvare problemstillinger, der har relation til det emne, der arbejdes med i undervisningen. Læreren fungerer som virtuel vejleder undervejs. Det vil være en god ide, at læreren fastholder eleverne undervejs, fx gennem virtuelle møder med eleverne eller gennem løbende aflevering af produkter. Produkterne kan være skriftlige eller mundtlige – sidstnævnte fx i form af lydfiler med elevens fremlæggelse eller screencasts med elevens præsentation af projektet. 

 

Skriftligt arbejde

Skriftligt arbejde indgår i undervisningen både som selvstændig disciplin og som arbejdsform. Elever i 3g kan arbejde med delopgaver eller hele opgaver fra de skriftlige prøver i græsk. Disse opgaver kan afleveres løbende. Eleverne kan arbejde med de vejledende opgavesæt til de nye digitale prøver, eller de kan arbejde med opgaver fra tidligere års skriftlige prøver, som læreren har tilpasset de nye opgavetyper. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback – enten skriftligt, over Skype eller lign.

Læreren kan finde prøvesæt fra de seneste år på Materialeplatformen og dele dem med eleverne. Eleverne skal ikke have adgang til materialeplatformen.

Elever i 2g kan arbejde med eksamenslignende opgavetyper, der har relation til de tekster, de læser i græsk. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback enten skriftligt eller mundtligt.

Elever i 1g kan arbejde med skriftligt arbejde i tilknytning til de tekster, de læser. Eleverne kan aflevere mundtligt og/eller skriftlige besvarelser af grammatiske opgaver, fx morfologiske eller syntaktiske opgaver eller oversættelse til og/eller fra græsk. Disse opgaver kan afleveres løbende. Læreren kan give virtuel vejledning undervejs og kan give eleverne virtuel feedback enten skriftligt eller mundtligt.

 

Oversættelse og analyse af græske tekster

Eleverne kan på baggrund af gloseret materiale fra læreren udarbejde screencasts med oversættelse og sproglig eller indholdsmæssig analyse af græske tekster. Læreren kan give virtuel vejledning og feedback undervejs. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til grammatik eller lign.

 

Antikke og/eller efterantikke perspektivtekster

Eleverne kan udarbejde screencasts, hvor de arbejder med antikke tekster i oversættelse og/eller efterantikke tekster, der perspektiverer de latinske tekster. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til supplerende materiale eller lign. Elevernes screencasts afleveres og kommenteres af læreren og evt. også af andre elever.

 

Monumentbeskrivelser

Eleverne kan udarbejde screencasts, hvor de beskriver antikke og/eller efterantikke monumenter. Læreren kan fokusere elevernes arbejde med teksterne gennem arbejdsspørgsmål, henvisninger til supplerende materiale eller lign. Elevernes screencasts afleveres og kommenteres af læreren og evt. også de andre elever.

 

Aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår

Det er vigtigt i den kommende tid at give de elever, der skal fortsætte med græsk næste skoleår, et overblik over de hidtidige forløb i faget og gøre eleverne bevidste om, hvad der skal ske i faget efter sommerferien.

Erfaringerne fra den første periode med nødundervisning viser, at elevernes udbytte af virtuel undervisning kan være endog meget forskelligt. Det er derfor vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at der vil blive fulgt op på nødundervisningen, når det igen er muligt at mødes i det fysiske klasserum. Gennem samtaler med eleverne individuelt og i mindre grupper kan læreren danne sig et overblik over, hvad der er brug for at repetere og følge op på. Her vil det være særligt vigtigt at være opmærksom på elevernes udbytte af arbejdet med de græske originaltekster både sprogligt og indholdsmæssigt.

Det fremgår af læreplanen for græsk A, at eleverne inddrages i valg af arbejdsformer, og det vil derfor være en god ide at tale med eleverne om, hvilke virtuelle arbejdsformer de trives godt og mindre godt med, og hvilke arbejdsformer der kan være særligt velegnede til at følge op på perioden med virtuel undervisning.

For at sikre en god afslutning på dette skoleår og en god overgang til det videre arbejde i faget i det kommende skoleår er det væsentligt, at den enkelte elev gennem samtaler med læreren og anden form for evaluering får en klar forståelse af sit faglige niveau. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at den evaluering, de får i den konkrete situation med nødundervisning, ikke nødvendigvis er en fuldstændig afspejling af deres endelige niveau.

For spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af ovenstående kontakt:
Anne Bisgaard Vase
tlf.: +45 33 92 51 64
E-mail: Anne.Bisgaard.Vase@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.