De gymnasiale uddannelsers formål

Der findes fire gymnasiale uddannelser

 • Stx: almen studentereksamen, treårig
 • Htx: teknisk studentereksamen, treårig
 • Hhx: merkantil studentereksamen, treårig
 • Hf: hf-eksamen, toårig

 

Uddannelsernes formål

De fire gymnasiale uddannelser har samme formålsparagraf og er alle almendannende og studieforberedende. De bygger oven på elevens grundskoleforløb og giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.
 

I gymnasielovens § 1 beskrives de gymnasiale uddannelsers formål således:

§ 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

 • Stk. 2Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.
   
 • Stk. 3Uddannelserne skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, herunder medmennesker, natur, miljø, klima og samfund, samt til deres udviklingUddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.
   
 • Stk. 4Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.

 

Uddannelsernes indhold

 • stx realiseres uddannelsens formål inden for en bred almen fagrække. Undervisningen lægger vægt på både teori og på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger. Samlet set er fagligheden nært forbundet med videnskabsfagene inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
   
 • htx realiseres uddannelsens formål inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag. Undervisningen lægger vægt på produktudvikling, innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab. Teori skal kombineres med praktik i værksteder og laboratorier. Samlet set er fagligheden nært forbundet med teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.
   
 • hhx realiseres uddannelsens formål inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Undervisningen lægger vægt på innovation og problemløsning, blandt andet gennem arbejde med virkelighedsnære cases og projekter. Samlet set er fagligheden nært forbundet med merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.
   
 • hf realiseres uddannelsens formål inden for en bred almen fagrække. Undervisningen lægger vægt på såvel det teoretiske og det professionsrettede, herunder fagenes anvendelse i relation til videres uddannelse og job. Samlet set er fagligheden nært forbundet med aspekter af videnskabsfagene og med fagene professionsrettede perspektiver.

 

Uddannelsernes tilrettelæggelse

De treårige gymnasiale uddannelser (htx, hhx, stx) består af et grundforløb og et efterfølgende studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og skal afklare eleverne i deres valg af studieretning, gøre dem i stand til at gennemføre studieretningen og give dem forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder. Studieretningsforløbet skal give eleverne mulighed for faglig fordybelse og styrkelse af fagligheden.

Den toårige hf-uddannelse er semesteropdelt. De første to semestre består af en obligatorisk fagrække og valgfag og skal afklare eleverne om det videre valg af fagpakker, som læses i den resterende del af forløbet sammen med de obligatoriske fag og valgfag.

 

Videre læsning

Lov og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Adgang til de gymnasiale uddannelser

Fag og læreplaner 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.