Artikel

Få franskfagets metoder i spil i SRP

Hvordan lægger en problemformulering op til, at eleven anvender fagets metoder?

Med fransk i studieretningsprojektet har eleven i lighed med andre sprogfag mulighed for at trække på en sproglig, en historisk og en samfundsmæssig dimension. Læs tre metodiske tilgange til at skrive SRP med fransk som (det ene) fag.

 

SRP-formuleringer forankret i læreplanen

Det er to SRP-faglige mål, som franskfaget i særlig grad kan være med til at understøtte. Disse SRP-faglige mål er: 

 • ”planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag” og at
   
 • ”demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag (…)”

 

I franskfaget knytter de faglige mål sig i høj grad til den kommunikative kompetence. Samtidig indeholder læreplanerne også tre faglige mål, som særligt honorerer SRP-faglige mål:

 • ”analysere og fortolke fransksprogede tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge”, at
   
 • ”perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur og samfundsforhold” og at
   
 • ”demonstrere viden om fagets identitet og metoder”.

 

I det følgende præsenteres tre metodiske tilgange til at skriver SRP med fransk som (det ene) fag.

1) Historisk og samfundsmæssig viden samt litterær analyse

Eleven kan trække på sin viden om frankofone, historiske forhold på det redegørende niveau. På det analyserende niveau bruger eleven den litterære analyse gennem personkarakteristik, udvikling og fremstilling af den politiske situation.

Et eksempel på, at franskfaget bidrager med viden om historie og kulturforhold kan ses i starten af denne opgaveformulering:

Redegør kort for Haitis historiske baggrund med særligt fokus på perioden under de to Duvalier-præsidenter. Giv herefter en analyse af novellen ”Le Bien d’Autrui” med særligt henblik på de to personers udvikling og fremstilling af den politiske situation. Giv til slut en vurdering af (…)

 

2) Litterære og mediefaglige metoder i analysen 

Ved at vælge en film som omdrejningspunkt kan eleven anvende den litterære analyse (fx personkarakteristik) og filmanalyse (fx berettermodel). Samtidig kan filmens dokumentariske træk (tegn på autenticitet/faktakoder) og filmiske virkemidler inddrages. Altså benytter eleven både litterære og mediefaglige metoder for at besvare opgavens analyserende niveau.

Et eksempel på en opgaveformulering, som lægger op til flere metoder på det analytiske niveau, er:

Giv, gennem nedslag i filmmanuskriptet, en personkarakteristik af hovedpersonen Laurent Amédéo i spillefilmen ”En guerre” af Stéphane Brizé (2018), og overvej hvordan filmens tegn på autenticitet og brug af filmiske virkemidler understøtter fremstillingen af hovedpersonen og hans konflikt. Lav en vurdering af (…)

 

3) Mediefaglige metoder og sproglige metoder i analysen

Med udgangspunkt i sagprosa kan eleven kombinere en mediefaglig og en sproglig analyse. I den mediefaglige analyse er det oplagt at undersøge genretræk, påstande og belæg, herunder de filmiske virkemidlers understøttelse af budskaberne. En tale åbner for mange sproglige begreber, eksempelvis stilistiske virkemidler, billedsprog og diskursanalyse. Desuden kan eleven i en sammenligning med valgvideoen demonstrere, hvordan partiet ”En Marche !” benytter sig af en palet af forskellige audiovisuelle virkemidler. Her gøres altså brug af både mediefaglige og sproglige tilgange.

Giv eleven en opgaveformulering, som lægger op til flere analysemetoder:

Giv en analyse af en selvvalgt valgkampagnevideo fra ”En Marche !” og af Emmanuel Macrons indsættelsestale 14.05.2017 med henblik på en vurdering af partiets selvfremstilling. Lav endelig en vurdering af (…)

 

Kreditering

Mette Bering, Roskilde Gymnasium og Mimi Sørensen, Hvidovre Gymnasium & HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.