Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - maj 2022

Om dialogmøder, skriftlig censur, censormøde, fip. mundtlig prøve, eksamensspørgsmål, undervisningsbeskrivelse, nyhedsbrev - og spørgsmål, henvendelser og bidrag.

Kære kolleger

Allerførst håber jeg, i skrivende stund, at I er raske, og at I er godt i gang med sidste del af skoleåret med årsprøver og eksaminer.

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på:

 • Dialogmøder vedrørende vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A
 • Skriftlig censur 2022
 • Censormøde
 • Opfriskningskursus til evaluering af skriftlige besvarelser 2023
 • FIP 2022
 • Mundtlig prøve 2022
 • Specielt for mundtlig prøve 2022
 • Eksamensspørgsmål
 • Undervisningsbeskrivelse
 • Nyhedsbreve
 • Spørgsmål, henvendelser og bidrag

 

Dialogmøder vedrørende vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A

Der blev i april afholdt to dialogmøder om de vejledende opgavesæt til spansk fortsættersprog A til henholdsvis hhx og stx. Prøvesættene ligger i Prøvebanken og kan bruges på tværs af skoleformer og niveauer eventuelt som del af emnelæsning.  2. vejledende opgavesæt og Lærerens hæfte kommer i løbet af efteråret 2022. Tak for jeres deltagelse, input og kommentarer på dialogmøderne.

Vær opmærksom på, at disse nye opgavesæt udelukkende er til fortsættersprog A. Der er ingen ændringer i vores sædvanlige prøvesæt til spansk begyndersprog A. De er, som de plejer jf. lærerens hæfte!

Skriftlig censur 2022

Som bekendt er der indgået en politisk aftale vedr. de skriftlige prøver 2022, hvilket betyder, at kun meget få elever skal til skriftlig prøve i spansk. Det betyder desværre også, som nævnt på FIP, at der i år kun er brug for et yderst begrænset antal skriftlige censorer i spansk. Tak til jer, der har meldt jer forgæves. Jeg håber, at I melder jer igen næste år, hvor vi kun kan håbe på en normal eksamenstermin.

Censormøde

Som nævnt tidligere, er det besluttet, at skriftlig censur for alle fag på de gymnasiale skoleformer skal foregå virtuelt i fremtiden. De få skriftlige censorer i spansk, der er i spil, har fået besked vedr. bl.a. tidspunkt, generalprøve, deltagerlink og censorinformation via skole og censorallokeringsbreve.

Opfriskningskursus til evaluering af skriftlige besvarelser 2023

Jeg planlægger, hvilket jeg også nævnte på FIP, at afholde opfriskningskurser for skriftlige censorer og andre interesserede i evaluering af elevernes skriftlige besvarelser af eksamenssæt forår 2023. Der kommer info ud senere.

FIP 2022

Der blev afholdt fire FIP-kurser i marts for henholdsvis hhx og stx. I kan tilgå materialet i spansk stx og hf https://kvucdk.padlet.org/tibr2/tvjjnxh2exxnwsr6 og spansk hhx https://kvucdk.padlet.org/tibr2/pxjttv352n2wk998

Årets tema var bl.a. globalisering og interkulturelle kompetencer, tværfaglighed samt tekstlæsning og klar til mundtlig prøve i spansk. I kan finde Kristina Knappe fra Svendborg gymnasium og Camilla Jürgensen og Lærke Marie Ryge fra Odder Gymnasiums korte opsamlende artikler på EMU under FIP 2022.

Fip-tema 2023 bliver overgange fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelse. Kontakt mig endelig, hvis I ønsker at byde ind.

Mundtlig prøve sommer 2022

Vi har efterhånden fået god erfaring med at afholde mundtlig prøve i spansk og kan bruge vores viden til dette års prøver. Som bekendt foregår den mundtlige prøve udelukkende på spansk, hvilket lægger op til, at eleverne skal mestre et basalt færdighedssprog både om almene og kendte emner. Til prøven skal de jf. læreplan og vejledning præsentere den ukendte tekst, herunder forholde sig til teksten jf. instrukser, ligesom de skal perspektivere teksten til de emner, som de har arbejdet med og fået gennemgået i undervisningen. Det er således ikke nok blot at tale om den ukendte tekst, men eleverne skal også vise, at de har styr på de emner, de har arbejdet med i undervisningen jf. undervisningsbeskrivelsen. Eleverne skal ligeledes samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale. Her er det vigtigt, at samtalen løfter sig og ikke blot er en billedbeskrivelse men jf. 4.2 i vejledning til læreplanerne, ….at eksaminanden får brug for at inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold. En billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt. Eleverne kan starte med at beskrive billedet herunder hvem, hvad, hvor og situation, hvorefter billedet danner udgangspunkt for samtale. Som altid er der fokus på, hvad eleverne kan, når der voteres og afgives karakter.

Eleverne trækker både billed- og tekstmateriale, som de forbereder i forberedelsestiden.

På EMU findes en info-video om eksamenstekster. Jeg deltog i kurset primo i maj om eksamensmateriale, som Spansklærerforeningen udbød, og det er min klare fornemmelse, at vi efterhånden har godt styr på eksamenstekster jf. læreplan 2017.

Specielt for mundtlig prøve 2022

Der etableres lokal mulighed for at justere prøvegrundlaget, så der ikke formuleres prøvespørgsmål til de dele af faget, der alene er gennemgået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. Denne mulighed etableres også for mundtlige gymnasiale prøver (dvs. mundtlige prøver på stx, 2-årig hf, hhx, htx, gsk, gif, sof, hf-enkeltfag, 2-årigt stx og eux).

Specielt for i år er således, at eksamensspørgsmål kan gå igen højst 5 gange, og at der, med leders godkendelse, er mulighed for udeladelse af emner gennemgået under covid-nedlukning. Det skal understreges, at nødundervisningen har fungeret godt mange steder, og at der kan være forløb, der er gennemgået som nødundervisning, som det giver mening at eksaminere i. Se Special bekendtgørelse og vejledning: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-
retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

Eksamensspørgsmål

Jf. læreplanen skal eksamensspørgsmål altid bredt dække de faglige mål og kernestof, ligesom der som vanligt ikke skal, men kan være eksamensspørgsmål i alle gennemgåede emner/temaer. Eleverne skal vide, hvilke emner, der stilles eksamensspørgsmål i.

Undervisningsbeskrivelsen

Til grund for både den mundtlige og den skriftlige eksamen ligger undervisningsbeskrivelsen, som skal være fyldestgørende og korrekt udfyldt. Den skal give censor og elever et klart indblik i undervisningstilrettelæggelsen, dvs. vise sammensætningen af forløb, kernestof, materiale, emnets tyngde og fokusområder samt arbejdsmetoder. Omfang skal angives på en sådan måde, at der ikke er tvivl om niveauets faglige dybde eller om opfyldelsen af læreplanens krav. Dette er ekspliciteret i kravet om omfangsangivelse, som er udfoldet i vejledningerne til faget.

Der er desuden krav om, at digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler som fx online ordbøger, e- og i-bøger, der er blevet anvendt i undervisningen og som ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, SKAL fremgå af undervisningsbeskrivelsen i form af direkte links, eksaminanderne kan klikke sig ind på. Dette har betydning for både den mundtlige og den skriftlige prøve og skal sikre, at der ikke er tvivl om, hvilke hjælpemidler eksaminanderne har adgang til ved prøven. Dette kan noteres ved hvert enkelt forløb eller øverst i undervisningsbeskrivelsen.

Hjælp til undervisningsbeskrivelsen
Skabelon til undervisningsbeskrivelser | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Nyhedsbreve

Mine nyhedsbreve udkommer i Rodrigo og på EMU. Husk, at I kan abonnere på nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på EMU-siden hvor der kan vælges interesseområder såsom spansk.

Spørgsmål, henvendelser og bidrag

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt endelig med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, for det er med til at styrke vores fag, da jeg ofte indskriver svar og præcisioner i vejledning til læreplan og i supplerende materiale, så flere kolleger kan have glæde af det.

I er også meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at bidrage med ideer og oplæg til fx FIP, og komme med ønsker til materiale på EMU.

Afslutningsvis ønsker jeg alle en god eksamensperiode og en god afslutning på skoleåret. Jeg ser frem til at møde jer både online og forhåbentlig også fysisk rundt i landet på FIP-kurser og i anden faglig sammenhæng.

Saludos, Tine Brandt

Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.