Artikel

Evaluering af den specialpædagogiske støtte på ungdomsuddannelserne viser positive effekter

Elever med ordblindhed og psykiske funktionsnedsættelser har et stort udbytte af specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten bidrager til at hæve elevernes faglige niveau og mindsker frafald.

SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne bidrager i vid udstrækning til, at elever med funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre. Elever, der modtager SPS, opbygger kompetencer til selvstændigt og fremadrettet at løse egne udfordringer både i deres videre uddannelse og i andre sammenhænge.

Det viser en ny evaluering af SPS foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Evalueringen af SPS-ordningen er baseret på både registerdata og kvalitative interviews med fagprofessionelle og elever. Evalueringen er gennemført i perioden fra 2018 til 2021 og har fokus på elever, der modtager SPS på grund af ordblindhed eller psykisk funktionsnedsættelse. 

 

Større overskud og mindsket frafald

Mange elever fortæller, at de får stort udbytte af SPS. De giver udtryk for, at det ville være vanskeligt for dem at gennemføre en ungdomsuddannelse uden støtten, og at de får et fagligt større overskud til at deltage i undervisning og gruppearbejde. En del elever oplever, at deres faglige niveau bliver højere, og at de får bedre karakterer.

Undersøgelsen viser også, at elever, der modtager SPS, har mindre eller samme sandsynlighed for frafald fra deres ungdomsuddannelse, sammenlignet med elever, der ikke har modtaget SPS. Dette på trods af, at SPS-modtagere samlet set har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig end ikke-SPS-modtagere. Ligeledes har elever, der har modtaget SPS på de gymnasiale uddannelser, samme eller sågar lidt større sandsynlighed for at fortsætte på en videregående uddannelse sammenlignet med andre elever. 

 

Plads til forbedring

På enkelte uddannelsesområder peger undersøgelsen på, at der er plads til forbedring. Særligt er der udfordringer forbundet med oplæringsperioder på erhvervsuddannelserne, specielt for elever med psykiske funktionsnedsættelser. Undersøgelsen viser, at deres sandsynlighed for at komme i skoleoplæring er større end for elever, der ikke modtager SPS.

Læs mere om SPS-ordningen på SPSU.dk

 

 

Om specialpædagogisk støtte (SPS)

Der var i 2017 ca. 20.000 elever, der modtog SPS på ungdomsuddannelserne, og antallet har været stigende over en årrække. I 2020 modtog knap 28.000 elever på ungdomsuddannelserne SPS.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en individuel kompenserende støtteordning, der skal sikre, at elever med funktionsnedsættelser har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre.  

SPS består af en eller flere af følgende støtteformer:

  • Hjælpemidler og instruktion heri (for eksempel til elever med ordblindhed eller synshandicap)
  • Personlig assistance og sekretærhjælp (for eksempel til elever med bevægehandicap)
  • Støttetimer til kompensation for funktionsnedsættelsen (for eksempel til elever med en psykisk funktionsnedsættelse som ADHD, autisme og angst)
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer (for eksempel til elever med ordblindhed eller synshandicap)
  • Tegnsprogs- og skrivetolkning (til elever der er døve eller hørehæmmede).

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.