Artikel

Projektpræget arbejde i oldtidskundskab

Find inspiration til for eksempel at kombinere projektarbejde med moderne problemstillinger som Coronahåndtering ved hjælp af Senecas stoicisme og få en række forslag til forløbets indhold, placering, struktur og produkter. 

Det er et krav i læreplanen for oldtidskundskab C, at der indgår mindst ét projektpræget forløb i undervisningen. Det projektprægede forløb er beskrevet meget åbent med hensyn til form, indhold og produktkrav. Det betyder altså, at der er relativt frie hænder, så længe man honorerer det centrale krav om, at forløbet skal træne elevernes evne til at udarbejde og præcisere en problemstilling. Det projektprægede forløb kan, men skal ikke, munde ud i et innovativt løsningsforslag. (Se eventuelt mere om, hvordan man kan arbejde innovativt i oldtidskundskab i forløbet Brug fortiden til at skabe værdi for nutiden og fremtiden.

Overvej eventuelt at kombinere forløbet med andre af læreplanens krav, for eksempel:

 • Arbejd flerfagligt: Flerfagligt arbejde kan planlægges med en anden lærer i et andet fag, men kan også bestå i at inddrage et emne, værk eller problem, eleverne allerede har mødt i et andet fag. Se eksempler længere nede.
 • Inddrag skriftlighed: Man kan have nytte af at inddrage f.eks. hurtigskrivning, processkrivning, analyseøvelser eller formidlingsskrivning. Det gælder ikke mindst, hvis forløbet lægger op til SRP. Se eksempler længere nede.
 • Moderne problemstilling: En simpel problemstilling kan være at undersøge, hvordan hhv. antikken og samtiden svarer på et givent problem, f.eks. den bedste styreform, forholdet til sandhed i retorik, overvejelser om det gode liv etc.
 • Arbejd virtuelt/digitalt: Det er oplagt at afvikle eventuel virtuel undervisning som et projektpræget forløb (Læs mere om virtuel undervisning)

 

Udformning

Forløbstypen er som sagt beskrevet relativt åbent. Bemærk i den forbindelse, at et projektpræget forløb kan være et helt, samlet forløb, men det kan også være et element i et forløb, en opsummering eller perspektivering af et forløb eller blot et enkelt modul.

Det betyder også, at der kan være større eller mindre grad af styring i arbejdet: Læreren kan have udkast til emner, problemstillinger eller materiale klar inden, eller lade det være en del af opgaven. Det må man tilrettelægge efter forløbets indhold, hvor i skoleåret man er, og hvor sikre eleverne er i faget. Herunder er nogle bud på måder, man kan gribe arbejdet an på med sine hold:

Forløb: 

 • En undersøgelse af styreformsidealer
 • Et tema om krop & seksualitet 
 • En værklæsningssøjle eller forløb om rundskulpturens udvikling. Man kan med fordel tage udgangspunkt i et moderne problem.

Tekstlæsning i et eller flere moduler: 

 • Eleverne præsenterer uddrag af Faiakersangene i Odysséen med fokus på hhv. kleos, moira, xenía etc
 • Eleverne analyserer synet på ondskab, skæbnen, køn, fremmede etc. i Euripides’ Medea. Dette kan fint tilrettelægges som eksamenstræning

Perspektivering: 

 • Eleverne undersøger rundskulpturens eller arkitekturens reception
 • En flerfaglig sammenligning af Medea med Shakespeares Othello
 • Eleverne undersøger forskellen på Platons og nyplatonismens dualisme

 

Placering

Der er ikke ét oplagt tidspunkt for placeringen af forløbet. Der er forskellige fordele ved at placere det forskellige tidspunkter på skoleåret - hvad enten det er som introduktion, som optakt til SRP eller som eksamenstræning.

Fordelen ved at lave projektpræget arbejde tidligt på året er, at det kan være en god måde tidligt at introducere fagets metode(r) for eleverne, induktivt eller deduktivt.

Eksempler på introducerende arbejde: 

 • En undersøgelse af mythos og logos i forskellige verdensbilleder 
 • En diakron, komparativ analyse af historieskrivning 
 • Udforskning af de arkaiske idealer i epos eller lignende forløb med begrænset, ukomplekst begrebsapparat

Et projektpræget forløb er også en god forberedelse til arbejdet frem mod en eventuel SRP i oldtidskundskab, fordi eleverne bliver fortrolige med faget, metoderne og problemorienteret arbejde i kombination. Eleverne opstiller problemstillinger til et mindre tekstuddrag eller finder tekster til at belyse et givent problem. Giv eventuelt det benspænd, at de skal inddrage materiale fra et andet fag. Her er det særligt oplagt at indarbejde skriftlighed.

Det projektprægede forløb kan også være meningsfuldt i en opsamlende fase mod slutningen af skoleåret eller som regulær eksamenstræning.

Eksempler på senere forløb: 

 • Et forløb med udgangspunkt i en (dags-)aktuel problemstilling
 • En opsamling med tematiske undersøgelser af f.eks. moira eller gudebilledet i alle læste tekster  
 • Et repetitionsforløb, hvor eleverne selv opstiller kriterier for et godt eksamensuddrag eller udarbejder synopser til læste tekster

 

Produkter

Man tilpasser produktkravene efter indhold, placering og om det er innovativt forløb eller ej, men selv med et ikke-innovativt forløb kan det være motiverende for eleverne, at produktkravet har et element af kreativ fremstilling.
Produktkravene kan også bruges til andre tekster og forløb:

 • Undervisning om verdensbilleder for folkeskolens udskoling 
 • Guidebog til ægtemænd med udgangspunkt i Aristoteles
 • True Crime-podcast om Odysseus’ forsvinden fra Telemachos’ perspektiv 
 • Interview med Euryalos efter kampen mod Odysseus i 8. sang 
 • ”Bilkort” med heltene fra Iliaden 
 • Model af Eufiletos’ hus som gerningssted 
 • Coronahåndtering ved hjælp af Senecas stoicisme 
 • Brætspil om et athenske demokrati 
 • Hvilken antik gud er du-quiz 
 • De mere traditionelle: fremlæggelser, analysetekst, populærvidenskabelig artikel.

 

Kreditering

Bengerd Juul Thorsen, Gammel Hellerup Gymnasium, i samarbejde med CFU

Dele af artiklen er baseret på materiale udviklet i samarbejde med Sara Ahrendt Svenningsen, Skanderborg Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.