Aktivitet

Er det et dige eller en jordvold?

Sommerhusejere nær Haderslev fik ikke erstatning efter stormfloden i 2023. Ifølge kystdirektoratet ligger husene foran et dige og ifølge ejerne er det en jordvold. Lad dine elever efterforske, hvem der har ret.
 

Aktiviteten kan afvikles på et modul á 85 minutter.

Diernæs Strandby nær Haderslev blev i november 2023 ramt af en stor stormflod. En gruppe sommerhuse nærmest vandet blev oversvømmet, mens resten af områdets huse, der ligger bag en jordvold - eller et dige - ikke blev ramt. Kystdirektoratet oplyste Naturklagenævnet om, at jordvolden var et dige, og husene foran er således ikke omfattet af erstatninger fra stormflodsloven. Sommerhusejerne, som bakkes op af kommunalpolitikere fra Haderslev, mener ikke, at der er tale om et dige, men bare en gammel jordvold - Dette kan fx læses hos DR i artiklen "Er det et dige eller en jordvold? Det spørgsmål har tændt en diskussion i stormflods-ramt område" fra 22. NOV 2023. 

Nordvest for Diernæs Strandby ligger den genskabte Slivsø. Søen blev drænet i midten af 1950erne, for at give adgang til noget af landets bedste landbrugsjord. I den forbindelse etableredes et dige i den sydøstlige ende af den gamle fjordarm, som søen ligger i. Diget skulle holde det salte havvand væk fra de drænede marker. Diget er med på 4-cm kort fra 1953-1976, og er angivet med signaturen for en dæmning. Nogle år inden, kan man se på flyfotos fra 1945 og 1954, at der var opført nogle bygninger tæt ved kysten. Disse bygninger kom derfor til at ligge foran diget, da det blev anlagt. I anden halvdel af 1950'erne blev der løbende opført flere huse foran diget, som senest, jævnfør billeder fra www.kb.dk/danmarksetfraluften, var færdiganlagt i 1959. Samtidig blev der opført sommerhuse bag diget, kan man se i BBR, og fra 1970'erne og frem, blev mange af de oprindelige huse i de forreste rækker foran diget erstattet af nye sommerhuse.

 

Formål

Man kan eventuelt lade eleverne indsamle data fra BBR om bygningernes opførelsesår, og indtaste disse i et excelark, som indlæses som punktdata i ArcGIS Online (www.arcgis.com). Heri kan de lave et temakort over husenes alder. Det kræver dog, at man har oprettet sig som skole, og har oprettet hver enkelt elev som bruger. Der findes en vejledning til dette på emu.dk under artiklen ”GIS i felten”.

Der findes også et pumpelag for den pumpestation, der løftede vandet fra det drænede område ud i Diernæs bugt. Ydermere kaldte Haderslev kommune jordvolden for et dige, der beskytter bagvedliggende huse, i kommunens klimatilpasningsplan fra 2014, så meget tyder på, at Kystdirektoratet har gode argumenter for at kalde jordvolden for et dige. Hvorvidt Stormflodsloven så er for rigid, er en anden diskussion.

Eleverne kan altså ved opslag i forskellige, digitale kortværktøjer og databaser beskrive udviklingen i området fra 1800-tallets målebordsblade til nutidens luftfotos, og dermed komme nærmere på en afgørelse om, hvorvidt jordvolden har spillet en rolle som dige mod havvand.

 

Planlægning og overvejelser

Aktiviteten kan være en del af et forløb om klimaforandringernes konsekvenser eller et forløb på b-niveau om fysisk planlægning.

Den kan også bruges som en øvelse i anvendelse af digitale kortværktøjer.

 

Forinden aktivitetens start

Eleverne bør have arbejdet med årsager til højvande og stormflod inden aktiviteten. 

Det kan desuden være en fordel at introducere eleverne til brugerfladen i fx Arealinfo.

Derudover kræver aktiviteten ikke meget andet end nysgerrighed og en vis vedholdenhed i arbejdet med kortværktøjer og databaser.

 

Aktivitetens opbygning

1. Introduktion

Sagen skitseres kort af læreren - eventuelt på baggrund af en på forhånd udleveret artikel.

I fællesskab kan se et nyhedsindslag. Dette kunne fx være nyhedsudsendelsen: TV Syd fra den 22. november 2023.

 

2. Gruppearbejde

Inddel eleverne i grupper.

Hver gruppe skal undersøge, om sommerhusejerne er blevet uretfærdigt behandlet, eller om Kystdirektoratet har ret i, at jordvolden er et dige. Lad dem træffe og formulere en begrundet beslutning, som er dokumenteret med kortmateriale - Til dette kan eleverne kan fx bruge følgende hjemmesider:

Der kan også søges efter oplysninger om forholdene ved Slivsø og Diernæs strand ved at google. Der er mange relevante oplysninger at finde i gamle artikler og rapporter.

 

Evaluering

Eleverne kan mødes i matrixgrupper, hvor de forskellige gruppers konklusioner præsenteres. I matrixgrupperne kan de fx diskutere følgende:

  • Bør huse, der lå der før anlæggelsen af diget, få erstatning?
  • Hvis man har revet et gammelt hus foran diget ned, og har bygget et nyt - skal man så have erstatning?
  • Hvorfor skal samfundet betale erstatning til folk med fritidsboliger nær havet?

Afslutningsvis kan der afrundes med en fælles, opsamlende klassediskussion.

 

Kreditering

Anders Teglgaard Kjær, lektor, Skive Gymnasium i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.