Forløb

Geografisk held

Hvorfor er der ulighed? Forløbet bruger Jared Diamonds teorier fra ”Guns, Germs and Steel” til at give eleverne en geografisk funderet forklaring på, hvorfor verdens rigdom er så ulige fordelt. 

Forløbet er tænkt til C- eller B-niveau-elever som et afsluttende forløb, der bygger oven på den øvrige undervisning. Der er lavet opgaver i 3 forskellige taksonomiske niveauer, hvor niveau 1 er lavest og niveau 3 er højest. Opgaverne kan findes nederst på denne side.

I forløbet arbejder eleverne med at identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i verden, samt at beskrive udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empirisk data og elevens egne observationer.

Forløbet dækker flere kernestofområder, herunder menneskers anvendelse af ressourcer og teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold.

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet arbejder med empiri hentet fra tekst, figurer og videoer forfattet af Jared Diamond og hans teori om, at verdens nuværende ulighed stammer fra geografiske forhold som klima, kontinentform og orientering, og hvilke dyrearter der var til stede for stenaldermennesket og dets virke.

I forløbet er der fokus på selvstændigt projektarbejde, hvor læreren er i konsulentrollen. Eleverne kan inddeles i grupper på 3-5 elever, og de vil fra modul 3 skulle arbejde i grupper, der arbejder med hver sin opgave.

Forløbet egner sig til tværfagligt arbejde med fx biologi i form af evolutionsbiologi, naturlig og drevet af mennesker. En anden mulighed for tværfagligt samarbejde er med historie og den forandring i levevilkår, teknologi og produktion, der er igennem historien, eller de fordele og ulemper forskellige styreformer og samfundsorganisationer har givet forskellige lande gennem tiden.

 

Forløbets opbygning 

Forløbet strækker sig over 6-8 moduler alt efter elevgruppe.

 

Modul 1

Lektie: Der er ingen lektier til denne time. 

Eleverne inddeles i grupper efter fagligt niveau. Derefter skal de opstille deres egen forklaring på den ulighed, vi har i verden. Der arbejdes indledningsvis induktivt med elevernes forforståelse af problematikken. Når grupperne alle er kommet frem til en forklaring, introduceres Jared Diamonds teorier for klassen. Efter dette ses første afsnit af den tredelte dokumentar ”Våben, Hvede og Stål”, der kan ses på CFU: Guns, Germs and Steel på CFU.

Aktiviteter: Eleverne starter med at opstille hypotese for verdens ulighed. Tanken er her, at eleverne bruger deres viden til at komme med en forklaring på den økonomiske ulighed, man kan observere verdens kontinenter og kulturer imellem. Som opfølgning på denne diskussion kan læreren lave et kort oplæg om, hvad Jared Diamonds teorier er, og hvad de betyder.

Spørgsmål, eleverne starter ud med, kunne fx være: ”Hvorfor har nogle lande det bare lettere end andre?” eller ”Hvorfor er vesten rigere end resten af verden med få undtagelser?”

Jared Diamonds teori prøver at forklare den økonomiske og magtmæssige ulighed i verden ved at tage udgangspunkt i de fordele, de europæiske og asiatiske kulturer har haft over kulturer andre steder i verden i form af klima, plante og dyrearter og følgende større befolkningstal. Første afsnit af dokumentaren ses, og eleverne arbejder undervejs med spørgsmål til filmen.

Forslag til spørgsmål til filmen samt de differentierede opgavetekster kan findes nederst på siden. 

 

Modul 2

Lektie: Eleverne skal til denne time have svaret på første halvdel af spørgsmålene til filmen.

Afslutning af arbejdet med spørgsmålene til filmen, eventuelt kombineret med at se afsnit 2 af dokumentaren.

Aktiviteter: Når eleverne er ved at være kommet igennem spørgsmålene til første del af dokumentaren, kan man følge op på dem på klassen. Alt efter hvor godt et greb eleverne viser, at de har omkring ideen bag Jared Diamonds teori, så kan man enten gå direkte videre til arbejdet i grupper med de differentierede opgavetekster, eller man kan udbygge elevernes greb om teorien ved at se næste afsnit af dokumentaren.

Nogle centrale spørgsmål til første del af dokumentaren kunne fx være følgende: ”Hvilke 5 dyrearter var de vigtigste for tidlig menneskelig civilisation og hvorfor?” eller ”Hvordan spillede plantearter og klimazoner ind på tidlig menneskelig civilisation?”

 

Modul 3

Lektie: Eleverne skal til denne time have afsluttet arbejdet med spørgsmålene til filmen.

Eleverne introduceres til den opgave, deres gruppe skal arbejde med. Her kan man også vælge at have den samme opgave til hele klassen.

Aktiviteter: 

Eleverne skal i deres grupper arbejde med at besvare første del af opgaveteksten. Her vil de med fordel kunne inddrage de svar, de allerede har skrevet ned til spørgsmålene til filmen. Læreren skal her være opmærksom på at hjælpe eleverne i gang med søgningen, gerne med fokus på at finde nogle gode figurer, der viser den oprindelige placering af de vigtigste dyre- og plantearter for menneskelig civilisation.

Eksempler på gode figurer kunne fx være vividmaps.com, der har en god kort beskrivelse på oprindelse samt kort over, hvor forfædrene til vigtige dyre og plantearter kommer fra. En dansk opsummering af teorien hjælper generelt eleverne til en bedre forståelse og kan findes i Rasmus Kragh Jakobsen, Information 2002: ”Våben, parasitter og stål (information.dk)”. Hvis eleverne slås lidt med, hvilke fordele et øst-vest kontinent giver i forhold til et nord-syd, så vis dem et kort over klimazoner med udvalgte arters udbredelse - eksempelvis skitsen  The continental axis hypothesis på sketchplanations.com.

 

Modul 4

Lektie: Alt efter elevgruppe kan det aftales, hvor langt de skal være kommet i arbejdet med opgaveteksten.

Videre projektarbejde - eventuelt kombineret med sidste del af dokumentaren.

Aktiviteter: Eleverne laver informationssøgning og arbejder sig igennem opgaveteksten. Som nævnt så kan man her afslutte dokumentaren, hvis det vurderes, at eleverne har brug for lidt ekstra input. 

 

Modul 5, 6, og 7

Lektie: Som nævnt tidligere aftales forskellige mål med eleverne, alt efter hvordan arbejdet flyder for de enkelte grupper.

Videre arbejde i grupper med opgaven.

Aktiviteter: I disse afsluttende lektioner skal eleverne med konsulentbistand fra læreren få svaret på de forskellige dele af opgavebeskrivelsen og forhåbentligt kombinere den viden, de har fra geografiundervisningen generelt, og de sidste timers arbejde med Jared Diamonds teorier specifikt, til et produkt, der formidler deres indsigt i hvordan naturlige faktorer har spillet ind på den verden, vi har i dag.

Som det fremgår af opgaveteksten i det første opgaveark, er det første niveau i opgaven, at eleverne får forklaret dyre og plantearters betydning for tidlig menneskelig civilisation, samt hvordan klima har haft spillet ind.

Næste niveau er, hvor eleverne formår at kombinere denne redegørelse med en analyse af hvordan kulturerne i Europa udnyttede deres større madproduktion og følgende befolkningstæthed til handel og teknologiudvikling, der gav dem en fordel i deres møde med andre kulturer.

Tredje niveau er, hvor eleverne får taget redegørelsen og analysen og kombineret den plus yderligere viden til en vurdering af, hvordan verden udvikler sig, hvor verdens magt er i dag, og hvor denne magt er på vej hen i de kommende årtier. Dette skulle gerne lede til en række observationer, om den nye magtstruktur i verden be- eller afkræfter Jared Diamonds teorier om, hvorfor verden er så ulige som den er, og om verden i elevernes øjne er istand til at bevæge sig væk fra at være defineret af geografiske begrænsninger.

Den sidste del af opgaven kobler teorien sammen med den nutid, vi oplever nu med corona, og får eleverne til at give et bud på, om de lande, der historisk har haft fordelene, også kan bruge dem til at håndtere en krise som den nuværende bedre end de lande, der ikke har haft århundreders akkumulerede fordele.

Produktet fra dette forløb egner sig godt til en skriftlig gruppeaflevering. Omfanget af det skriftlige produkt vil afhænge meget af elevgruppe og niveau. Erfaringsmæssigt passer en opgave på 10-12 sider fint til C-niveau, mens B-niveau elever ofte kommer op i 12-15 sider, når de går til opgaven.

 

Modul 8 - Evaluering

Lektie: Eleverne skal have afleveret opgaven til denne time.

Indhold: Afslutning og evaluering af forløbet.

Aktiviteter: Som evaluering af opgaven og Jared Diamonds teorier kan man tage fat i spørgsmål 4 i opgaven og tage en samtale på klassen om, hvordan de forskellige kategorier af lande har klaret arbejdet med Corona. Her kan man så komme ind på en række af de andre aspekter, der også spiller ind, og som bør inddrages i arbejdet med Jared Diamonds teorier for at nuancere billedet.

Disse aspekter kunne fx være den nuværende politiske situation i et land, polariseringen, tiltro til offentlige institutioner samt landets muligheder for at lukke sine grænser.

Her kan man evt. arbejde videre med at se på forskellige analyser af, hvordan og hvorfor pandemien har ramt verdens lande så hårdt - og så forskelligt. Har New Zealands og Australiens tilgang fx haft den ønskede effekt i forhold til  Kinas og/eller USAs  tilgange.

 

Kreditering

Mikkel Røjle Bruun i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.