Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - maj 2019

Nyhedsbrev om særlige vilkår, musik-eksamen efter 2013 og 2017-bekendtgørelse indenfor c-, b-, og a-niveau.

Hvordan er det nu med "særlige vilkår"?

Begrebet ”særlige vilkår” er afskaffet år tilbage og fremgår derfor ikke af bekendtgørelsen, men 
uddannelsesinstitutioner og undervisere benytter stadig begrebet. ”Særlige vilkår” dækker typisk, at en skole som sanktion i forbindelse med højt fravær lader en elev gå til prøve i alle fag. Eleven på ”særlige vilkår” har lov til fortsat at følge undervisningen, men får ingen standspunktskarakter Der er tale om en mildere sanktion end selvstuderende, hvor eleven mister både SU og undervisningsretten. Der gælder forskellige regler afhængig af, om eleven er påbegyndt sin gymnasieuddannelse før eller efter 1. august 2017 og følger en af de gamle læreplaner (2013) eller en af de nye læreplaner (2017). Rent praktisk vil det denne sommer kun være elever i 3.g på stx, der følger en af 2013læreplanerne, mens elever i 1.g, 1.hf, 2.g og 2.hf vil følge 2017-læreplanerne. Da ”elev på særlige vilkår” og selvstuderende ikke nødvendigvis er det samme i musikfaget, vil det første skridt være at undersøge, hvilken kategori skolens ledelse har placeret eleven i.  Kompetencen til at sanktionere en elev ligger alene hos institutionens ledelse, og man kan derfor 
ikke som lærer selv beslutte om en prøve skal forløbe efter reglerne for selvstuderende eller 
elever på ”særlige vilkår”. 

 

Elever, der læser efter de gamle lærerordninger (2013-ordningen) 

Hvis hele holdet kommer op, deltager eleven på "særlige vilkår" på linje med de øvrige i klassen 
dvs. indgår i gruppesammenspil og bedømmes på det. Hvis hele holdet ikke bliver udtrukket, går eleven på "særlige vilkår" til eksamen efter reglerne for sygeeksamen i musik, beskrevet i læreplanen. 

Selvstuderende prøves i musikkundskab ved lodtrækning i et af de mindst to musikemner, hvis 
indhold i begge tilfælde godkendes af eksaminator. Selvstuderende bedømmes i musikudøvelse på to soloopgaver, hvoraf den ene udvælges af censor fra et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eleven og godkendt af eksaminator. Af vejledningen fremgår det, at der typisk vil være tale om et repertoire på 20-25 sange. 

Ved prøve i sygeeksamensterminen eksamineres i musikkundskab samt to solonumre valgt af 
eksaminanden, idet gruppesammenspil bortfalder. Elever på særlige vilkår skal således ikke 
udarbejde en liste med sange, sådan som selvstuderende skal, men vælger selv to solonumre at 
fremføre ved prøven. Praksis ved sygeeksamen -og dermed også for elever på særlige vilkår -har 
i mange år i forståelse med skiftende fagkonsulenter været, at kravet om, at eksaminanden skal 
demonstrere både vokale og instrumentale færdigheder bortfalder. 

 

B-niveau, stx: 2013 Læreplan og -vejledning 

Selvstuderende prøves i musikkundskab ved lodtrækning mellem en ligelig fordeling af opgaver i 
de to musikemner, eller et musikemne og et musik-medieprojekt, hvis indhold i begge tilfælde 
godkendes af eksaminator. Selvstuderende deltager ikke i gruppesammenspil, men bedømmes i musikudøvelse på to soloopgaver, hvoraf den ene udføres vokalt og udvælges af censor fra et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator. 

Ved prøve i sygeeksamensterminen eksamineres i musikkundskab samt to solonumre valgt af 
eksaminanden, idet gruppesammenspil bortfalder. Elever på særlige vilkår skal således ikke 
udarbejde en liste med sange, sådan som selvstuderende skal, men vælger selv to solonumre at 
fremføre ved prøven. 

 

C-niveau, stx: 2013 Læreplan og -vejledning 

Selvstuderende prøves i musikkundskab i ekstemporalmateriale i forhold til et særligt studeret 
musikemne, hvis indhold godkendes af eksaminator. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog 
ikke mindre end 24 timer. Selvstuderende deltager ikke i gruppesammenspil, men bedømmes i musikudøvelse i en solosang udvalgt af censor fra et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator. 

Ved prøve i sygeeksamensterminen eksamineres i musikkundskab samt et solonummer valgt af 
eksaminanden, idet gruppesammenspil bortfalder. Elever på særlige vilkår skal således ikke 
udarbejde en liste med sange, sådan som selvstuderende skal, men vælger selv et solonummer at 
fremføre ved prøven.

 

C-niveau, hf: 2013 Læreplan og -vejledning 

Selvstuderende prøves i musikkundskab i et særligt studeret musikemne, hvis indhold godkendes 
af faglæreren. Selvstuderende deltager ikke i gruppesammenspil, men bedømmes i 
musikudøvelse i en solosang udvalgt af censor fra et bredt og varieret repertoire af enstemmige 
sange, sammensat af kursisten og godkendt af læreren. 

Ved prøve i sygeeksamensterminen eksamineres i musikkundskab samt et solonummer valgt af 
eksaminanden, idet gruppesammenspil bortfalder. Elever på særlige vilkår skal således ikke 
udarbejde en liste med sange, sådan som selvstuderende skal, men vælger selv et solonummer at 
fremføre ved prøven. 

 

Elever, der læser efter de nye læreplaner (2017-reformen) 

Hvis skolen beslutter, at en elev skal op under andre vilkår end normale vilkår – ofte omtalt som 
”særlige vilkår” – vil man normalt vælge følgende model for musik: Hvis hele holdet kommer op, 
deltager eleven på linje med de øvrige i klassen dvs. indgår i ensemblefremførelse og bedømmes 
på det. Hvis hele holdet ikke bliver udtrukket, går eleven til prøve efter reglerne for 
selvstuderende i musik, beskrevet i læreplanen. 

 

A-niveau, stx: 2017-læreplan og 2019-vejledning 

Selvstuderende prøves i musikudøvelse i to solopræstationer, idet ensemblefremførelse 
bortfalder. Den ene solopræstation udvælges af censor fra et bredt og varieret repertoire af 
enstemmige sange, sammensat af eleven og godkendt af eksaminator. Der fastlægges i læreplan 
og vejledning intet bestemt antal sange. Eksaminanden skal i de to solopræstationer demonstrere 
både vokale og instrumentale færdigheder. Selvstuderende prøves i musikkundskab ved lodtrækning i enten ét af de mindst to musikemner eller mindst ét musikemne eller i musikalsk produktionsprojekt, hvis indhold i alle tilfælde godkendes af eksaminator. Prøven foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen. Reglerne om sygeeksamen benyttes udelukkende for elever, der er syge. 

 

B-niveau, stx: 2017-læreplan og 2019-vejledning 

Selvstuderende prøves i musikudøvelse i to solopræstationer, idet gruppefremførelse bortfalder. 
Den ene solopræstation udføres vokalt og udvælges af censor fra et bredt og varieret repertoire 
af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator. Der fastlægges i 
læreplan og vejledning intet bestemt antal sange. Selvstuderende prøves i musikkundskab ved lodtrækning mellem en ligelig fordeling af opgaver i de to musikemner, eller et musikemne og et musikalsk produktionsprojekt, hvis indhold i begge tilfælde godkendes af eksaminator. Prøven foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen. Reglerne om sygeeksamen benyttes udelukkende for elever, der er syge. 

 

C-niveau, stx og hf: 2017-læreplan og 2019-vejledning 

Selvstuderende deltager ikke i gruppefremførelse, men bedømmes i musikudøvelse i en solosang 
udvalgt af censor fra et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af 
eksaminanden og godkendt af eksaminator. Der fastlægges i læreplan og vejledning intet 
bestemt antal sange. Prøven foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen. Reglerne om sygeeksamen benyttes således udelukkende for elever, der er syge. 

 

Reminder vedr. de mundtlige prøver i musik

På baggrund af erfaringerne fra prøverne i sommeren 2018 og de henvendelser jeg typisk får, 
minder jeg i det følgende om nogle af de bestemmelser, der gælder vedr. tilrettelæggelsen af 
prøverne på de forskellige niveauer. Jeg vil dog anbefale, at både læreplan og vejledning læses 
særdeles grundigt, ligesom man bør sætte sig ind i de generelle regler, der gælder for prøvernes 
afholdelse, sådan som de fremgår af eksamensbekendtgørelsen og vejledningen til den. 

 

Musik C efter 2017-reformen

I musik C er det meget vigtigt, at det tydeligt fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvad der er 
tematiske forløb, og hvad det særligt studerede område er, så det er muligt for censor at 
gennemskue sammenhængen i de prøvespørgsmål, der stilles. For hvert forløb skal følgende beskrives: Overskrift, Indhold – kernestof, Omfang, Særlige fokuspunkter – faglige mål og væsentligste arbejdsformer. I hvert enkelt prøvespørgsmål indgår der både stof fra det særligt studerede område og fra et eller flere tematiske forløb. 

Prøvespørgsmålene skal samlet set i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. Det 
betyder konkret, at den vestlige kunstmusik vil indgå i nogle af prøvespørgsmålene, f.eks. 
repræsenteret i et tematisk forløb, der belyser det særligt studerede område. 
Da prøvespørgsmålene formuleres inden for kendt stof, må opgaven ikke vedlægges ukendt 
parallelstof, sådan som det tidligere var praksis på hf C. Hvad enten undervisningen har været organiseret som klasseundervisning eller i gruppearbejder, udgør det gennemgåede stof eksamensgrundlaget for alle på holdet. 

 

Musik B og Musik A

Her vil jeg blot minde om nogle af styredokumenternes anvisninger i forbindelse med 
musikudøvelse. I 2013-læreplanerne forekommer der en maksimal størrelse på sammenspilsgrupper på 8 eksaminander. Der gives ikke dispensation for bestemmelserne i læreplanerne. Kun eksaminander fra holdet deltager i gruppesammenspil. Til gengæld kan eksaminanderne i en solopræstation tillige lade sig akkompagnere af udefra kommende musikere. Eksaminanderne bedømmes ifølge 2013-læreplanerne på alt, hvad de medvirker i. På begge niveauer suppleres hver opførelse af en kort individuel redegørelse for og samtale om 
det udførte nummers egenart og udtryk. 

I sommeren 2019 vil ingen prøver i musik A forløbe efter 2017-læreplanen, men enkelte skoler 
kan have tilrettelagt udbuddet af musik således, at der forekommer prøver i Musik B efter den nye 
ordning, som den er beskrevet i 2017-læreplanen. Til forskel fra 2013-læreplanen for Musik B opererer den nye læreplan for musik B (2017) ikke med en øvre grænse for, hvor stor en sammenspilsgruppe kan være, men fastholder at stemmerne skal være solistisk besat. Det er fortsat kun eksaminander fra holdet, der deltager i gruppesammenspil. Til gengæld kan en eksaminand fra holdet efter 2017-læreplanen akkompagnere en anden eksaminands solopræstation, uden at det indgår i bedømmelsen. Redegørelsen for og samtalen om de udførte numres egenart og udtryk er bortfaldet i de nye læreplaner. 

 

Udskiftninger i opgavekommissionen

Da opgaverne til den skriftlige prøve i musik A fra sommeren 2020 skal udformes efter nye 
principper, har jeg fundet, at det er det rigtige tidspunkt at foretage udskiftninger blandt 
opgavekommissionens medlemmer. Kristian Larsen, Aurehøj Gymnasium, stopper i kommissionen 
med udgangen af dette skoleår, og det samme gør Hans Henrik Balslev, Sankt Annæ Gymnasium, 
der har været kommissionens formand siden 2011. Fra mit bord skal der lyde tak for et stort og 
vigtigt stykke arbejde, som ikke hvem som helst kan udføre. Det kræver både et stort  repertoirekendskab, fornemmelse og omhu for musikalske og layoutmæssige detaljer, en 
hensyntagen til balancen i forholdet mellem formålet med prøverne som sådan og den enkelte 
opgaves rolle heri og ikke mindst en vis portion pragmatisme. Nye medlemmer af opgavekommissionen bliver Kirsten Sejer Christiansen fra Ikast-Brande Gymnasium, og Erik Berg Olsen fra Nærum Gymnasium. Nicolai Glahder, Frederiksborg Gymnasium og Thomas Hammer, Nørre G, fortsætter i kommissionen, og Thomas Hammer overtager posten som formand. 

 

FIP 2019 

Også i skoleåret 2019-2020 arrangerer UVM FIP-kurser, og i det kommende skoleår vil vi i musik 
fokusere på udviklingen af elevernes kreative og innovative kompetencer, på musiks medvirken i 
SRP/SSO, og på de nye evalueringskriterier for M2-opgaverne i den skriftlige prøve. Kurset 
placeres den 19. september, og som i skoleåret 2018-2019 dag om dag med den faglige 
forenings generalforsamlingskursus den 20. september, så vi endnu engang kan få et par 
sammenhængende dage med fokus på fagets status og udvikling. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.