Nyhed

Nyt fra fagkonsulenterne i matematik - april 2024

Nye læreplaner for matematik i gymnasiet er på vej. Du kan læse mere om læreplansarbejdet i nyhedsbrevet her.

I nyhedsbrevet kan du læse om: 

 • Læreplansarbejdet
 • Høringsfasen
 • Overgangen 
 • Processen

 

Læreplansarbejde om matematik i gymnasiet

Nye læreplaner for matematik i gymnasiet er klar i år

Når nye og reviderede læreplaner til matematikfaget i gymnasiet træder i kraft i august i år, bliver det nye læreplaner for både A, B- og C-niveauet. Efter en drøftelse i gymnasieforligskredsen har børne- og undervisningsministeren fremskyndet sin stillingtagen til læreplanerne for A-niveauet, som ellers var planlagt udskudt. Dermed træder både A-, B- og C-niveauet i kraft denne sommer. 

Arbejdet med de nye læreplaner for matematikfaget i gymnasiet blev igangsat af børne- og undervisningsministeren sidste år på baggrund af anbefalinger fra Ekspertgruppen for matematik.

Ekspertgruppen fandt udfordringer med de eksisterende læreplaner, som blev indført med gymnasiereformen i 2017. Det gælder bl.a. omfattende krav til mængden af emner, der skal gennemgås, samt brug af digitale værktøjer.

De nye læreplaner skal derfor sikre større faglig dybde i sammenhængende, faglige helheder, og sikre, at de digitale værktøjer anvendes, hvor det er relevant.

Udkastet til de nye læreplaner for B- og C-niveauet er allerede sendt i offentlig høring.

 

Høringsfase

Læreplanerne på A-niveau sendes nu i offentlig høring. Der er tale om en høring på fire uger. Det forventes, at læreplanerne vil blive udstedt med henblik på ikrafttræden den 1. august 2024 sammen med de andre reviderede matematik læreplaner på B- og C-niveau.

Læreplanerne i høring er følgende:

 1. Matematik A – hhx, august 2024
 2. Matematik A – htx, august 2024
 3. Matematik A - stx, august 2024

STUK har gennemskrevet læreplanerne i overensstemmelse med Matematikkommissionens centrale anbefalinger om

 1. at undervise med større faglig dybde i færre faglige emner og særligt fjerne aktiviteter, der fortrinsvis understøttes af digitale værktøjer og med ringe mulighed for faglig fordybelse.
 2. at robuste faglige grundkompetencer, anvendelsesorientering og sammenhængende matematisk teori skal være på alle niveauer.

Tiden til den større fordybelse er skaffet først og fremmest ved at

 1. fjerne mindre omfangsrige emner, der ikke bidrager tilstrækkeligt til elevernes læring, herunder emner med høj brug af digitale værktøjer.
 2. mindske omfanget af didaktiske krav, så lærerens didaktiske valg frisættes.

 

Overgang

Læreplanerne indfases med start pr 1. august 2024 for de hold, der be-gynder deres uddannelse pr. august 2024 i sædvanlige tre-årige forløb på hhx, htx og stx.

De første prøver efter nye læreplaner vil blive afholdt ved afslutningen af undervisningen efter almindelige tilrettelagte undervisningsforløb i maj-juni 2027.

Sidste prøver efter nuværende læreplaner er i december 2026 med mu-lighed for sygeprøve i den efterfølgende maj-juni-termin.

Ved tilrettelæggelsen af undervisningen for hold, der ikke følger en al-mindelig tilrettelæggelse af undervisningen, herunder fx på eux, Team Danmark-hold, MGK-hold, GSK-hold og turbohold på VUC, skal insti-tutionen sikre, at der ved den prøvetermin, hvor holdets undervisning afsluttes, er en prøve til rådighed knyttet til den valgte læreplan. Det betyder bl.a., at for de hold, som er påbegyndt undervisningen i indevæ-rende skoleår 2023/24 efter nuværende læreplan, og som følger en læn-gere tilrettelæggelse af undervisning fx over fire år, at der ikke vil være en ordinær prøve efter deres påbegyndte læreplan til rådighed ved un-dervisningens afslutning. Institutionerne skal derfor sikre, at disse hold overgår til undervisning efter nye læreplaner hurtigst muligt.

 

Proces

Alle kan sende høringssvar. Styrelsen sender invitation til høringen til en liste af interessenter. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til læreplaner senest mandag den 13. maj 2024. Høringssvar bedes sendt til gymnasial.matematik@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet af ”Høring – ændrede læreplaner [afsenders navn]”.

Høringsbrev, udkast til læreplaner, samt høringslisten er offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk.

 

Venlig hilsen

Dennis Meng Vestergaard                           Kim Bertelsen

Fagkonsulent i matematik                           Fagkonsulent i matematik

eux, hhx, htx                                                  hf, stx

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.