Aktivitet

ChatGPT’s akilleshæl – Find fejlen

Træn elevernes ræsonnementskompetence og forståelse for chatrobottens opbygning ved at udstille dens svagheder.

Aktivitetens varighed er ca. 1 - 1,5 time.

 

Chatbots udvikler sig hurtigt. Men kan de bruges i matematik? Aktiviteten giver et konkret bud på, hvordan robotterne kan inddrages i matematikundervisningen, så eleverne forstår deres begrænsninger.

I matematik arbejdes med flere repræsentationsformer. Herunder grafer, figurer, tabeller og særlig matematisk notation. Dette udfordrer de tekstbaserede modeller i mange situationer, da de på nuværende tidspunkt ikke er gearede til meget andet end tekst. Dog kan den i visse situationer lave tabeller og diagrammer.

Hertil kommer den grundlæggende udfordring, at den sprogligt-statistiske tilgang bag chatbots sjældent harmonerer med den matematiske stringens, som er nødvendig i ræsonnementer og beviser. Essensen af chatbots er, at visse ordrækkefølger er mere sandsynlige end andre, og derfor vil sætninger baseret på logiske slutninger ikke altid blive prioriteret som endeligt output.

Dette faktum kan udnyttes til at træne elevernes kritiske sans og, med lidt held, pirre deres nysgerrighed. Aktiviteten sigter efter at udvikle elevernes ræsonnementskompetence og samtidig give dem en forståelse for, hvordan de sproglige chatbots fungerer.

 

Planlægning og overvejelser

Aktiviteten kan bruges på alle niveauer, så længe emnerne, der danner baggrund for øvelsen, er velkendte af eleverne. De konkrete eksempler herunder vil nok primært henvende sig til elever/klasser på 2. årgang.

Aktiviteten er lagt an til at blive afviklet i mindre grupper på ca. 3 elever ligesom til gruppedelsprøven. Hver gruppe får de samme opgaveformuleringer.

 

Aktiviteten

Med udgangspunkt i nogle af ChatGPTs (indbyggede) svagheder, er det relativt let at producere nogle tekster med tekniske fejl og unøjagtigheder. I aktiviteten skal eleverne agere Fejlfindere og identificere fejl, mangler og andre unøjagtigheder i output fra en chatbot. Som tillæg kan de komme med et bedre bud på, hvordan teksten omformuleres, så den fremstår korrekt.

De følgende eksempler på prompts genererer pt (2023) et ikke-korrekt output, som kan bruges som udgangspunkt for elevernes arbejde. Vær opmærksom på, at modellerne sandsynligvis vil udvikle sig over tid, så det er god idé først at tjekke, at de fortsat ”virker” på den rigtige, ”forkerte” måde:

  • ”Forklar betydningen af koefficienterne i et andengradspolynomium”
  • "Lav et bevis for toppunktsformlen"
  • ”Lav et bevis for fordoblingskonstanten”
  • ”Find ligningen for tangenten for funktionen f(x) = x^2 gennem punktet (x0, f(x0))”

Lad eleverne selv konstruere et prompt, hvor ChatGPT laver fejl og/eller unøjagtigheder.

Eleverne får 30-45 min til at finde fejlene og omformulere til et mere korrekt matematisk sprog.

 

Evaluering og perspektivering

Når eleverne, i grupperne, har arbejdet med opgaverne, kan de præsentere en udvalgt opgave for resten af klassen eller de kan inddeles i nye mindre grupper, hvor de på skift besøger hinandens bord og fremlægger. 

Hvis man ønsker at arbejde dybere med chatbots og matematikken bag, kan det være relevant at introducere eleverne for Markovkæder og neurale netværk. Dette kunne være et oplagt emne til SRP og a-niveau.

 

Find mere inspiration

 

Kreditering

Peter Christiansen, Niels Brock Innovationsgymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.