Artikel

Kontroversielle emner og kritisk tænkning - inspiration til ledere

I denne artikel findes inspiration og materialer til, hvordan du som leder kan sætte arbejdet med kontroversielle emner på dagsordenen.

En vigtig del af de gymnasiale uddannelsers formål er at forberede og danne eleverne til deltagelse og medansvar i et samfund, der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. En betydelig del af unges demokratiske dannelse er, at de lærer at rumme andres værdier og håndtere følsomme og kontroversielle emner.

 

Inddrag det kontroversielle

På uddannelsesinstitutioner og i livet generelt vil unge blive udfordret af holdninger og værdier, som de ikke kender fra deres egen baggrund, eller som de er uenige i. Det kan af og til vække meget stærke følelser og skabe konflikter i både klasserummet og i samfundet. Det er derfor vigtigt at inddrage kontroversielle emner i undervisningen, så eleverne lærer at håndtere uenighed. Uddannelsesinstitutionen kan netop skabe et trygt rum, hvor eleverne kan afprøve forskellige holdninger, få nuanceret deres perspektiver og blive i stand til at opnå kritiske færdigheder.

Inddragelse af kontroversielle emner kan ske på flere måder. De kan planlægges og gennemføres i undervisningen, eller de kan inddrages, når de opstår tilfældigt og spontant, for eksempel på baggrund af begivenheder i samfundsdebatten. Det er i begge tilfælde væsentligt, at uddannelsesinstitutionen som organisation er rustet til arbejdet, og at underviserne har indgående kendskab til egnede redskaber og metoder. Det stiller krav til din rolle som leder.

 

Ledelsens rolle

Ledelsens opbakning er vigtig i forhold til at støtte institutionens personale, hvis det brænder på, og der opstår situationer, hvor elever retter deres vrede mod læreren eller andre elever. Det er samtidig ledelsen ansvar at klæde institutionens personale på til opgaven, eksempelvis igennem oplæg eller kurser om håndtering af kontroversielle emner. Håndtering af kontroversielle emner kan også sættes på dagsordenen ved systematisk at gøre emnet til et fast punkt ved teammøder, pædagogiske dage, faggruppemøder eller andre pædagogiske møder.

I vidensnotatet Viden Om – Pædagogisk Ledelse og det tilhørende udviklingsredskab om pædagogisk ledelse findes metoder til at sætte fokus på elevernes læring, herunder deres kritiske tænkning og demokratiske dannelse. Det er vigtigt, at ledelsen organiserer tilstedeværelsen af de rette lærerkompetencer og kontinuerligt sikrer, at der foregår en åben og konstruktiv dialog om undervisningen – også om de svære og særligt følsomme emner. Det handler om, at ledelsen sætter retning for arbejdet, så arbejdet med kontroversielle og svære emner indgår som en del af hele institutionens DNA.

 

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber er afgørende i arbejdet med at understøtte stærke demokratiske fælleskaber, der står solidt i mødet med følsomme og kontroversielle emner og situationer, der spontant kan opstå i undervisningslokalet.

I vidensnotatet Viden Om – Professionelle Læringsfælleskaber og det tilhørende udviklingsredskab kan du finde inspiration til at styrke institutionens professionelle læringsfælleskaber og således skabe bedre rammer for undervisningen. Igennem et fokus på at udvikle strukturelle, relationelle og kulturelle forhold understøtter arbejdet med professionelle læringsfællesskaber lærernes samarbejde, indsigt i hinandens praksis og kompetencer samt deres professionelle selvtillid.

Udviklingsredskabet indeholder skabeloner og forslag til, hvordan udviklingen af en fælles professionel tilgang kan sættes på dagsordenen, på for eksempel teammøder, og blive en del af institutionens didaktiske og pædagogiske udviklingsstrategi.

 

Kontroversielle emner og håndtering af konflikter

I arbejdet med kontroversielle emner vil modstridende holdninger, som kan være svære at forene, ofte være på spil. I det organisatoriske arbejde med demokratisk dannelse og kontroversielle emner er det en god idé at afsætte tid til at understøtte undervisernes refleksion over deres roller og muligheder i undervisningssituationen og i klasserummet – så de er forberedte på at håndtere uenigheder og potentielle konflikter.

I materialet Demokrati og aktivt medborgerskab i gymnasiale uddannelser - en redskabspakke til faglig selvrefleksion og praksisudvikling i hverdagen kan findes inspiration til at igangsætte processer og udviklende refleksioner, der understøtter det forebyggende didaktiske arbejde med at fremme en demokratisk samtalekultur.

De to film, Konflikter på fællesarealer: Adfærd og Konflikter på fællesarealer: Regler, lægger begge op til væsentlige drøftelser i personalegruppen om at understøtte en adfærd på institutionen med fokus på fælleskab og trivsel. Filmene kan for eksempel bruges til at sætte institutionens studie- og ordenregler på dagsordenen med henblik på at sikre gode rammer og regler for undervisningsmiljøet.                     

Find filmene her: Fællesskabende adfærd på fællesområder 

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.