Artikel

Skriftlighed og fagligt samspil i latin

Eleverne har nu mulighed for at skrive SRP med latin C som fag. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, hvis latinlæreren træner eleverne i fagets skriftlige dimension. 

Her følger et eksempel på, hvordan man kan undervise i det og samtidig understøtte fagets mundtlige dimension og gøre eleverne eksamensforberedte i latin C.

Træning af akademisk læsning og skrivning i timerne gavner eleverne i forhold til den mundtlige eksamen, hvor de skal vise, at de kan håndtere analyse og perspektivering til en ukendt tekst i oversættelse.

Samtidig giver det også eleverne et indblik i, hvordan man kan skrive større skriftlige opgaver i faget. Man kan udfordre eleverne med opgaver, hvor de blandt andet træner citatteknik og indholdsmæssig fortolkning.

Eleverne skal også arbejde med peer feedback med henblik på at kunne stille kritiske spørgsmål til andres og eget arbejde; noget de skal kunne til det mundtlige forsvar af deres SRO (og SRP).

 

Akademisk læsning med skriveøvelse

Akademisk skrivning omfatter også akademisk læsning: Det betyder, at eleverne skal stifte bekendtskab med faglitteratur om emnet og også lære at behandle den form for litteratur på en hensigtsmæssig måde. Derfor indgår der også læsning af sekundær litteratur i latin.

Det meste af den sekundærlitteratur, som vi læser med eleverne, er naturligvis på dansk. Men man kan også læse engelsksproget sekundærlitteratur også (jf. læreplanen). 

Intentionen er at træne eleverne i at læse og forstå sekundærlitteratur ved at åbne teksten gennem arbejdsspørgsmål. Eleverne trænes i at læse aktivt og med undren.

 

Skriveøvelsen

Bed eleverne om at læse en tekst af en passende længde (ca. 5-6 sider) derhjemme, og instruér eleverne i en skriveøvelse i den følgende lektion, der skal træne dem i at formulere gode spørgsmål:

 • Individuelt arbejde: Udarbejd 4 arbejdsspørgsmål til lektien. Mindst to af spørgsmålene skal lægge op til diskussion (altså hvordan . . . eller hvorfor . . .). Du har 8 minutter til opgaven.
 • Kopiér herefter dine spørgsmål ind i det fællesdokument, som jeg har oprettet til jer.
 • Herefter taler vi om jeres spørgsmål, og vi taler også om, hvad et godt spørgsmål er. Vi besvarer de bedste af jeres spørgsmål i fællesskab.

 

Gentagelse

Når eleverne er blevet mere bevidste om, hvad et godt spørgsmål er, skal øvelsen naturligvis gentages, og det kan gøres sådan:

 • Eleverne læser først hver især et nyt stykke sekundærlitteratur af ca. samme længde som før.
 • Placér derefter eleverne i mindre grupper. Nu skal hver gruppe udforme fire spørgsmål og dele dem med en anden gruppe, som så besvarer dem.
 • Læreren kvalitetskontrollerer spørgsmålene, inden eleverne bytter dem med en anden gruppe.
 • Når eleverne har besvaret de fire spørgsmål er der opsamling i plenum.
 • Hver gruppe præsenterer de arbejdsspørgsmål, de har fået, og svarene på dem.

I forbindelse med den fælles opsamling diskuterer man igen hvilke spørgsmål der var bedst til at åbne teksten med.

 

Akademisk skrivning med citatteknik

Efter oversættelse og analyse af  en latinsk tekst som fx Ciceros Ad familiaris XVI, 4 kan man lade eleverne individuelt skrive et til to afsnit (ca. 200-250 ord), der beskriver Ciceros menneskesyn, som det kommer til udtryk i brevet, og sammenligner Ciceros menneskesyn med Varros. De skal citere fra kilderne på latin.

Intentionen med opgaven er at træne eleverne i at formulere sig relativt kort og præcist om indholdet i en tekst inklusive en kort sammenligning med en tekst, de tidligere har arbejdet med. Her arbejdes også med citatteknik. 

Eleverne er ikke vant til at lave længere afleveringer i latin C, men fra andre fag har de en vis rutine, og det kan læreren selvfølgelig minde dem om. Som (del af) et slutprodukt i forbindelse med det faglige samspil/SRO kan man bede eleverne gøre følgende:

 

I grupper eller par:

Skriv en artikel/del af en SRO (1000-1200 ord), der indeholder følgende:

 • En kort redegørelse om det pågældende emne (fx det romerske slavesamfund)
 • Et analyserende afsnit, hvor I citerer (på latin) fra mindst to forskellige kilder og sammenligner kilderne
 • En diskussion, hvor I tager udgangspunkt i jeres analyse (hvis emnet er det romerske slavesamfund kan diskussionen fokusere på romernes menneskesyn)

 

Eleverne udveksler nu artikler og giver hinanden feedback efter denne model:

 1. Undersøg, om artiklen besvarer de tre punkter (farv redegørelse grønt, analyse gult og diskussion rødt)
 2. Undersøg, om artiklen indeholder citater og referencer
 3. Undersøg, om artiklen inddrager relevant sekundærlitteratur i fx diskussionen
 4. Undersøg, om artiklens diskussion tager udgangspunkt i analysen

Efter eleverne har fået feedback, har de 30 minutter til at rette deres artikel til, inden de afleverer til læreren.

Selvom holdet ikke har mulighed for at være med i et fagligt samspil, skal vi alligevel arbejde projektorienteret i faget, så skriveøvelserne er under alle omstændigheder relevante og gode at placere som afslutning på et emne.

Godt nok er der ikke krav om, at vi læser emneorienteret i latin C, men det giver lidt bedre mulighed for fordybelse, hvis man gør. Når eleverne skal læse op til den mundtlige eksamen, bliver de helt sikkert glade for, at de har skrevet en artikel, så de har styr på emnets indhold.

 

Kreditering

Erik Kristensen, Ørestad Gymnasium og Klassikerforeningen, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.