Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - marts 2023

Om FIP, præciseringer i den  nye BUVM-vejledning til undervisningsbeskrivelser, SRP/SSO, ChatGPT og fagkonsulentens forum

Kære kolleger.

Jeg håber alle har fået pustet ud oven på vintereksamenerne landet over og nu er klar til SSO- og SRP-sæsonen, som er over os.

Når I læser dette, er årets FIP-kurser i historie på hhv. Falkonergårdens Gymnasium & HF og Fredericia Gymnasium overstået. Omkring 100 lærere har været samlet og har udvekslet viden, erfaringer og meget andet. Mange tak for jeres deltagelse! Jeg vil opfordre alle deltagere til at viderebringe, hvad I fik med jer ude på skolerne, i faggruppen og i øvrige sammenhænge, hvor det er relevant. Alle deltagere har fået tilsendt materialet fra kurset og I er velkomne til at dele det med kolleger. Powerpoints osv. fra FIP lægges ikke længere ud på EMU, så grib fat i en kollega, der deltog i FIP og få adgang til det den vej. Alle er – som altid – velkomne til at henvende sig til mig med opfølgende spørgsmål.

En af de ting vi drøftede på årets FIP-kurser er, at vi i den nye BUVM-vejledning til undervisningsbeskrivelser indskærpes at anføre de centrale problemstillinger, der har været i fokus i undervisningen. Problemstillingerne er en stor hjælp til både censor, elever/ kursister og én selv som eksaminator, og skærper vores blik for faget som problemorienteret og undersøgende. Derfor er det også kun godt, hvis elever/kursister orienterer sig i undervisningsbeskrivelsen. Hvad angår eksamen, er det selvfølgelig meningen, at eleven/ kursisten i forberedelsen selv formulerer og opstiller problemstillinger på baggrund af både det ukendte trukne materiale og andet relevant materiale fra undervisningen. Problemstillingerne er derfor eleven/ kursistens egne og skal fungere som spørgsmål der åbner materialet i eksamenssættet – det skal være spørgsmål som eleven selv kan operationalisere og besvare ved hjælp af de nævnte materialer og sin faglige viden.

 

De centrale, overordnede problemstillinger i undervisningsbeskrivelsen er ikke tænkt som forløbets eksemplariske “eksamensproblemstillinger”, men som (didaktiske) pejlemærker for undervisningen – hvad er der arbejdet med, hvad er der undersøgt? De overordnede problemstillinger kan derfor sagtens inspirere elever/kursister, hvilket også er helt i orden. I forhold til at formulere problemstillinger vil der givetvis også være en masse at hente for elever/kursister i egne noter fra undervisningen, hvor de jo har arbejdet med at opstille og besvare problemstillinger. Også her vil der være problemstillinger i spil, som vil kunne bruges i forberedelsen, hvilket også er i orden. Vi kommer således formentlig ind i mellem til at opleve, at de konkrete formuleringer elever/kursister til forveksling ligner dem, vi kender fra forløbene og undervisningsbeskrivelserne – ligesom vi kan opleve, at eleverne/ kursisternes problemstillinger kan gå andre veje og åbne for nye perspektiver, hvilket også er velkomment. Derfor er det både vigtigt, at elever/ kursister gøres opmærksomme på, at det er eksamenssættet m.v., de som udgangspunkt skal bruge til at opstille og besvare problemstillingerne med, men også, at vores fokus som eksaminatorer og censorer fastholdes på, hvorvidt eleven/ kursisten bruger problemstillingerne til at åbne kilderne i materialet, om eleven/ kursisten selv kan operationalisere og besvare problemstillingerne ved hjælp af de nævnte materialer og sin faglige viden.

 

Før vi ved af det, vil sommereksamensforberedelserne være over os. Her skal vi være opmærksomme på, at alle covid-relaterede nødbekendtgørelser og eksamensregler er udfaset - vi er tilbage på de helt almindelige bestemmelser. Det vil bl.a. sige, at man ikke kan vælge at undlade et forløb som eksamensforløb med henvisning til covid-relaterede forhold.

SRP- og SSO-sæsonen er som sagt over os, og historiefaget er fortsat et meget populært skrivefag i såvel hf som i stx. Mange opgaveformuleringer skal laves, tvær- som enkeltfaglige, og jeg vil opfordre til, at man bruger sin faggruppe i dette arbejde – både til gode ideer, nedskydning af mindre gode ideer og til den nødvendige kvalitetssikring af opgaveformuleringerne.

Det er vigtigt at huske på, at det er de SSO- hhv. SRP-faglige mål, der i sidste ende er bedømmelsesgrundlaget, og disse skal derfor spille en central rolle i opgaveformuleringsarbejdet. Husk, at der ligger en FAQ vedr. SRP, samt inspirationsmateriale til opgaveformuleringer i SSO på EMU, som begge er gode at konsultere.

En del af de SSO- hhv. SRP-faglige mål er de faglige mål fra de indgående fag, og her må vi rette fokus mod de gældende læreplaner (og dertilhørende vejledninger) for historiefaget. Ikke alle historiefaglige mål kan være på spil i en SSO- eller SRP-formulering, men en del af dem skal være det, og det er en del af vores arbejde at sørge for at det sker. Vi skal sikre eleven/kursisten mulighed for at arbejde historiefagligt. Vi skal helt oplagt gøre hvad vi kan, for at imødekomme elever og kursisters interesser og gode ideer – i SRP-sammenhæng skal eleverne jo selv udarbejde en problemformulering, der danner udgangspunkfor vores arbejde med opgaveformuleringen. Det er en væsentlig motivationsfaktor for elever/ kursister, at de har ejerskab ift deres eget projekt og det hænger godt sammen med vores læreplaners krav om elevinddragelse og fagets bidrag til at udvikle eleverne/kursisternes refleksionerne over sig selv som historieskabte og historieskabende. Vi skal blot samtidig sikre, at de bliver stillet en opgave, der giver dem mulighed for at leve op til de SRP/SSO-faglige mål, herunder til et relevant udsnit af de historiefaglige mål. Hjælp hinanden derude, det er et stort arbejde.

 

En yderligere udfordring i forbindelse med dette års større opgaver og projekter er udbredelsen af ChatGPT. Det er en udfordring, der rummer mange perspektiver – formentlig også nogle mere konstruktive, hvoraf et første bud er foldet ud i artiklen ’Undersøgelse og nysgerrighed – AI chatbots i historie’, som kan findes her på EMU. Hvad angår de skriftlige eksamensopgaver må vi dog foreløbig holde os til de gældende regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. De slår fast, at alle prøvebesvarelser skal være eleven/ kursistens eget selvstændige arbejde. Hverken hele eller dele af elever/kursisters SRP/SSO-besvarelser må således være udarbejdet af en chatbot.

Det månedlige webmøde ’Fagkonsulentens Forum’ kører fortsat hver første arbejdstorsdag i måneden kl. 15-16, og byder på gode spørgsmål og erfaringsudvekslinger. Vi har netop afholdt møde om DHO/ HO. Resten af skoleårets FF-kalender findes på Historielærerforeningens hjemmeside, hvor man også kan få instruktion i, hvordan man deltager i webmøderne. Husk, at man også kan deltage som faggruppe. Læg mærke til, at aprilmødet er rykket fra den første til den anden torsdag (fra 6/4 til 13/4), så vi ikke rammer ind i påskedagene.

Rigtig god arbejdslyst med opgaveformuleringerne og med alt det andet, vi også skal tage os af. Og rigtig god tur til alle, der her i foråret skal på studietur ud i verden, og sammen med elever og kursister finde svar på historiefaglige problemstillinger, der ikke lader sig besvare i et lukket klasselokale. Nyd det!

Bedste hilsner,

Karen Steller Bjerregaard

Fagkonsulent for historie hf-e/ks/stx/GIF

 

 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.