Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i historie - maj 2022

Et nyhedsbrev primært i eksamensperiodens tegn, men også FIP 2022/23 og læreplansændring om folkedrab - og opfordring om kontakt med fagkonsulenten.

Næste års FIP

Selvom der er længe til næste års FIP-kurser, er de nu i gang med at blive planlagt. Det overordnede tema for FIP 2022/23 bliver ’overgange’ – først og fremmest forstået som overgange mellem grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser og overgange fra disse til de videregående uddannelser.
Som de foregående år, vil jeg afholde et øst- og et vest-kursus for historie A og B (hf-e), men der vil ligeledes blive et landsdækkende KS-FIP, hvor historiefaget (B) i denne sammenhæng vil blive bragt i spil.
KS-FIP afholdes selvfølgelig sammen med samfundsfag og religion. Jeg vil opfordre alle interesserede til at melde sig til – det er en rigtig god mulighed for at udveksle erfaringer og få ny inspiration med hjem. Vær derfor opmærksom på, hvornår jeres skoler udsender kursuskalender osv.

Læreplansændring på vej – Holocaust og andre folkedrab

Som udmeldt i sidste nyhedsbrev lancerede regeringen d. 25. januar 2022 en handleplan mod antisemitisme, der betyder, at der i læreplanerne for idéhistorie og historie i alle de gymnasiale uddannelser indføres et krav om undervisning om Holocaust og andre folkedrab.
Der har i den mellemliggende periode været gennemført en høringsperiode, som udløb 22. april 2022, og på baggrund af denne fortsættes nu arbejdet med udarbejdelsen af læreplaner og vejledninger.
Alle opfordres til at holde øje med nyhedsbreve osv., så I har et overblik over de læreplanskrav, der gælder fra og med næste skoleår.

Eksamen

Historiefaget blev et af de mundtlige fag, der i år faktisk kunne komme i spil i 3.g’ernes afsluttende studentereksamener. For hf’ernes vedkommende har de enten allerede afviklet deres historie-B-eksamen i vinter eller vil komme til de på hf-e til sommer. Derfor er det relevant at henlede jeres opmærksomhed på den særlige bekendtgørelse (401) af 30. marts 2022, der gælder for sommerens eksamener. Det er formentlig den sidste særlige coronoarelaterede bekendtgørelse, vi skal arbejde på baggrund af. Bekendtgørelsens fulde ordlyd kan findes under Retsinformation på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

De overordnede rammer ligner dog dem, der gjorde sig gældende for vintereksamenerne:

 • Det er muligt at udelade hele eller dele af forløb i prøvegrundlaget, og det er tilladt at lade eksamenssæt gå igen op til 5 gange.
 • Det er IKKE muligt at aflyse prøver.
 • For historie gælder det normalt, at prøvesættene ’i al væsentlighed’ skal dække læreplanens krav, og der eksisterer således allerede et betydeligt manøvrerum for at tilpasse eksamenssættene.
 • Det er således meget vigtigt at understrege, at man som lærer ikke uden videre med henvisning til den særlige bekendtgørelse kan beskære sine eksamenssæt eller udelade forløb, så de ikke tilsammen dækker læreplanens krav og dermed ikke giver eleverne mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål. I situationer, hvor dette kunne blive tilfældet, skal institutionen godkende det. I kan læse mere om dette i vejledningen til bekendtgørelsen på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Præcis som det ALTID gør sig gældende, når man skal have et hold op eller skal ud som censor, at det er utrolig vigtigt, at have en god og konstruktiv dialog med hhv. eksaminator eller censor.

 • Tag kontakt med det samme du ved, du skal have et hold op.
 • Aftal en god og realistisk tidsplan for, hvornår udkast til sæt skal fremsendes og hvornår censor skal give tilbagemelding.
 • Læs gældende læreplaner, bekendtgørelser og især vejledningerne grundigt.
 • Brug hinanden som indsigtsfulde sparringspartnere, der begge er med til at sikre, at elevernes eksamensgrundlag er i orden.

Det er en smule mere kringlet i år end ellers, men det er de faglige mål, der er bedømmelsesgrundlaget, så brug dem som rettesnor hele vejen igennem.

Det kan være en udfordring at greje, hvilke hjælpemidler eleverne må anvende i 90-min.-forberedelsestiden, når de har trukket. I kan læse mere om dette i den dertil udarbejdede vejledning, der findes på på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er ikke et lovkrav, at censor er tilstede ved de første trækninger; Dette kan gennemføres af eksaminator og en af ledelsen udpeget person, der tilser at alt går retmæssigt for sig. Men at afse tid til en kop kaffe inden man skal sidde sammen i måske flere dage, er ofte en god idé.

Jeg håber, I alle får en fin eksamensperiode, I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig løbende, hvis der er tvivl om noget.

Kontakt med fagkonsulenten

Det er afgørende for mit arbejde som fagkonsulent at have rigtig god kontakt med alle relevante aktører på feltet – især jer ude i sektoren på skolerne – både hvad angår den fortsatte udvikling af vores dejlige fag og hvad angår hjælp og vejledning til jer. Jeg vil derfor minde om den række af muligheder der er for kontakt og sparring:

 • De årlige FIP-kurser, hvor jeg vil gøre mig endnu mere umage for at afsætte tid til samtale.
 • De kurser i Historielærerforeningen, hvor jeg deltager med oplæg – følg med i kursuskalenderen.
 • Hasseris-konferencerne, hvor jeg var, og næste skoleår vil være tilstede og er klar til en snak.
 • Fagkonsulentens Forum – det månedlige webforum, altid den første torsdag i måneden. I år er sidste møde 5. maj 2022 kl. 16. Næste skoleårs første møde er torsdag d. 1. september, tidspunktet ændres til kl. 15. Meld jer ind i gruppen på HLF’s hjemmeside, hvor I kan se, hvordan man kobler sig på møderne.
 • Og – naturligvis – er I altid velkomne til at ringe på  tlf.: +45 20 15 89 15 eller skrive på e-mail: Karen.Steller.Bjerregaard@stukuvm.dk

 

Jeg glæder mig til samarbejdet i eksamensperioden. På gensyn derude og i det kommende skoleår!

De bedste hilsner

Karen Steller Bjerregaard

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.