Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de klassiske fag - januar 2022

Nyhedsbrev omhandlende statistik for dimmitender, FIP-kurser, samt nødundervisning. 

Det er en tradition her i januar, hvor jeg skriver dette indlæg, at se både tilbage til det gamle år og frem imod det nye.

I sommer dimitterede nogenlunde det samme antal studenter med de klassiske fag som vanligt. Dog var der igen en stigning i antallet af studenter med latin på C-niveau, så antallet nu er 4133. Det er værd at huske, at for blot et par år siden var normalen i underkanten af 500 studenter. De senere års fine udvikling i latin C medfører naturligvis, at mange skoler har flere og større hold, hvilket igen giver andre didaktiske udfordringer. Heldigvis oplever vi i disse år en stor interesse for at undervise i latin og mange rutinerede lærere efteruddanner sig og opnår kompetence i latin. Det er glædeligt, at faggrupperne vokser, og der er flere kolleger at diskutere faglige problemstillinger med. Hvis man som ny lærer oplever at mangle materiale eller inspiration, er I meget velkomne til at skrive til mig. På latinsiden på EMU ligger der allerede tre forløb specielt rettet mod latin C, men der kan være andre sider af fagene, som kan belyses bedre.

Dette års FIP-kurser har haft fokus på de globale kompetencer, som det sidste af de nye kompetenceområder. Til foråret skal jeg ændre fagenes vejledninger, og netop det globale vil blive skrevet tydeligere frem. Der er også ved at blive produceret undervisningsmateriale til emu'en, som får de globale kompetencer bragt i spil på den relevant og faglig måde.

Og nu kan vi kigge frem: jeg tror, vi alle går og håber, at sommerens prøver kan afvikles på normalt vis, men allerede nu er der nogle ændringer for de hold, der har været præget af nedlukning og længerevarende nødundervisning. Det drejer sig altså om A- og B-niveauholdene. Ligesom sidste år kan prøvespørgsmålene for disse hold tilpasses ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at udelade temaer/emner/forløb, der er gennemført som nødundervisning. I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres. Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges, dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange. Det skal samtidig understreges, at et undervisningsforløb ikke automatisk er uegnet til at indgå i prøvegrundlaget, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Det er vigtigt, at eksaminator sørger for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet. Hvis der er temaer/emner/forløb, der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå tydeligt af undervisningsbeskrivelsen. Ligesom sidste år skal det også understreges, at der ikke er justeret i de faglige mål; Bedømmelseskriterierne er de samme som altid. Hvis man vurderer, at dele af undervisningen skal udeladelse fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal det godkendes af institutionens leder.

Som vi alle ved fra de sidste års erfaringer, er der meget, der hurtigt kan ændre sig, og der kan komme nye regler til. Jeg vil derfor opfordre jer til at tilmelde jer EMUens nyhedsbrev og afkrydse de fag, der er relevante for jer. På den måde kan jeg hurtigt meddele jer, hvis der opstår pludselige ændringer eller andet, der er værd at vide.

 

Kreditering

Allan Uhre Hansen, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.