Artikel

Ordforrådstilegnelse – hvordan?

Undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem elevers ordforråd og færdigheder, når de lærer et fremmedsprog. Få inspiration til, hvordan du gør ordforrådstilegnelse til et fast indslag i undervisningen.

I fremmedsprogsundervisningen gælder det om, at eleverne både får opbygget et generelt ordforråd i form af præpositioner, centrale verber, adjektiver og substantiver samt et mere specifikt ordforråd knyttet til tekster og forløb.

Øvelsesforslagene nedenunder kan bruges i arbejdet med begge dele.

Det kan være en idé undertiden at lade eleverne producere øvelser til hinanden – det er tidskrævende, men ofte mere givende, end hvis der er tale om lærerproducerede øvelser.

 

Øvelser til åbning af forløb eller tekster

Brainstorming

Brainstorm kan anvendes fx som optakt til et nyt forløb. Eleverne præsenteres for forløbets titel og byder ind med ord, som knytter sig til emnet. Ordene kan både være på fremmedsproget, men også på dansk – eleverne får senere til opgave at finde den passende glose i ordbogen.

Øvelsen trækker på elevernes forforståelse og åbner forløbet for dem. Ordene fra brainstormingsøvelsen bliver til en ”ordbank”, de kan vende tilbage til undervejs i forløbet, ligesom den kan udvides løbende.

 

Øvelser med udgangspunkt i tekster, generelt ordforråd og billeder

Quiz og byt

Denne øvelse kan bruges som opsamling på hjemmearbejde, hvor eleverne har øvet centrale gloser fra dagens tekst. I timen repeteres gloserne, ved at hver elev får en seddel med en glose på dansk eller på fremmedsproget. De sendes ud af klassen, finder sammen to og to, quizzer ved at sige oversættelsen af glosen, hvorefter de bytter sedler og finder en ny makker. Øvelsen fortsætter, til alle har været gloserne igennem flere gange.

Øvelsen kan også laves i dobbeltcirkler: eleverne står i to cirkler – den ene uden om den anden – og med ansigterne mod hinanden. Eleverne quizzer ved at sige oversættelsen af glosen, bytter sedler og går et skridt til højre til en ny makker.

Alternativt spilles der vendespil i grupper. Eleverne vender på skift en seddel og siger den ønskede glose. Eleven beholder sedlen som ”stik” ved korrekt oversættelse, ellers lægges den tilbage.

 

Antonym- og synonymøvelser

Disse øvelser kan laves à la delprøve 1 med udgangspunkt i dagens tekst eller i et generelt ordforråd. Her skal eleverne kombinerer forskellige antonymer og/eller synonymer. Øvelsen kan gentages mundtligt som repetition i et efterfølgende modul.

 

Tøm et billede for ord

Eleverne præsenteres for et billede. Opgaven er at finde så mange ord som muligt, der knytter sig til billedets ”indhold”. I første omgang skal eleverne arbejde uden ordbog, derefter tildeles de et begrænset antal ordbogsopslag. Eleverne noterer ordene og bruger dem i en mundtlig præsentation af billedet.

 

Matchingøvelser

Her skal eleverne kombinere et billede med et ord eller en et udtryk. Når det gælder tekstarbejde, kan man præsentere eleverne for en række ord (substantiver, adjektiver, verber), som de skal forbinde med personerne i teksten.

 

Udskilningsøvelser

I ordrækker på 4-5 ord, skal eleverne finde ordet, der skiller sig ud. Samtidig skal de angive den kategori (fx tøj eller dyr), som de øvrige ord i rækken hører til. Øvelsen kan laves omvendt i form af et kortspil (firkort), hvor det gælder om at samle alle kort, der hører til samme kategori.

 

Øvelser med grammatisk fokus

Identifikationsøvelser

Denne øvelse kan være med til at støtte grammatikindlæringen og give øget bevidsthed om form. I forbindelse med indlæring af verbernes bøjning i en bestemt tempus kan man lade eleverne finde alle verber i en tekstpassage, som er bøjet i denne tempus.

Desuden kan øvelsestypen anvendes i et tekstlæsningsperspektiv. Opgaven kan være at finde alle ord (adjektiver og substantiver) i en tekst, som karakteriserer hovedperson, miljø etc.

 

Sorteringsøvelser

Øvelserne kan bruges i forbindelse med grammatik, hvor de skal sorterer ord i en tekst efter eksempelvis ordklasser, bøjning i køn, tal tid eller person. Den kan lægges i forlængelse af identifikationsøvelsen, som nævnes ovenfor, så eleverne også sorterer de fundne ord efter bøjning.

 

Eksamensforberedende øvelser

Når der arbejdes med fri tekstproduktion (jf. delprøve 1-opgaver) har eleverne brug for vendinger som ”jeg har valgt denne titel fordi…, jeg tror, jeg forestiller mig, man kan se, man forstår”. Noget tilsvarende gør sig gældende for tekstpræsentationen ved mundtlig eksamen. Eleverne kan i fællesskab lave et katalog over vendinger, som øves i det daglige arbejde med mundtlig og skriftlig tekstproduktion.

 

Kreditering

Lene Harbo Frandsen, Middelfart Gymnasium, i samarbejde med CFU


Andersen, Hanne Leth, Suzana S. Fernandez, Dorte Fristrup og Birgit Henriksen: Fagdidaktik i sprogfag (Frydenlund 2016)


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.