Forskning og viden

Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen

I denne rapport fra Aarhus Universitet undersøges tre gymnasieskolers arbejde med formativ evaluering.

Formål

Undersøgelsen viser, at arbejdet med formativ evaluering i relation til skriftlighed på de tre skoler udmønter sig i en bred vifte af arbejdsmetoder, der dog har de fællestræk, at de alle fokuserer på proces.

Gymnasieskolernes arbejde er i denne forbindelse blevet fulgt med henblik på, at udlede erfaringer fra projekterne.

Hovedpointer

  • Bred understøttelse af skriveprocesser kræver ny kultur og nye roller - Det blev tydeligt, at arbejdet med formativ evaluering i forhold til skriftlighed er langt mere omfattende end blot fremadrettet feedback på elevernes tekster. Det indebærer en særlig kultur om tekstarbejde og fordrer, at både elever og lærere tænker procesorienteret, vægter læring frem for vurdering og ser skriveprocessen som et kollektivt anliggende frem for et individuelt.
  • Samarbejde øger refleksionen for både lærere og elever – Projekterne viser, at lærersamarbejdet er en fordel for eleverne, da kulturen kommer til at stå stærkere, og det bliver tydeligere for dem, hvad skriftlighed betyder i de forskellige fag. Lærerne kan samtidig bruge hinanden som sparringspartnere, hvor der er mulighed for fælles refleksion over såvel praktisk planlægning som pædagogiske og didaktiske valg.
  • Faglige forskelle - Både elevernes og lærernes beskrivelser af og refleksioner over deres erfaringer med projekterne har mange lighedstræk på trods af de forskellige måder, projekterne er udmøntet på de tre skoler. Der lader dog til at være nogle faglige forskelle, som spiller ind og har resulteret i forskellige erfaringer.
  • Tid og logistik som væsentlige organisatoriske og strukturelle udfordringer - Der er bred enighed blandt lærerne om, at det overordnet set er meningsfuldt at arbejde på de måder, de har afprøvet i forbindelse med projekterne, og de væsentligste udfordringer, de har oplevet, peger tilbage på nogle strukturelle eller organisatoriske aspekter, hvor manglende tid har været et afgørende aspekt.
  • Fokus på proces og læring eller produkt og vurdering - Eleverne har en bestemt forventning om, hvordan man arbejder med tekster, og selvom de er glade for den formative evaluering undervejs i processen, vil de ofte gerne have en konkret vurdering i sidste ende. For det andet er der også en forventning om en karakter fra skolesystemets side, som stadig fordrer, at lærerne giver en summativ karakter, selvom de ser færre produkter og har arbejdet formativt.

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet og udgivet i 2014.

Undersøgelsen baserer sig på observationer og forskellige typer af interviews.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.